Sağlıkta Birlik Derneği
Anasayfa | Künye | İletişim | Sağlıkta Birlik Derneği Ana Sayfan Yap Açılış Sayfası Yap | Sağlıkta Birlik Derneği sık kullanılanlara ekle Sık Kullanılanlara Ekle | Sağlıkta Birlik Derneği RSSRSS 17 Mayıs 2022, Salı
Loading
MEDULA
Medula Kullanım Kılavuzu 20.05.2013 son hali
21 Mayıs 2013 13:07  |  Okunma: 12789  | 
Facebook Paylas
“ Medula GüncelHali „
Medulada dikkat edilmesi gereken hususlar SUT ile çelişen bölümleridir.
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA WEB SERVĠSLERĠ KULLANIM KILAVUZU 20.05.2013 Sürüm: 3.1.0 © 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 2
ĠÇĠNDEKĠLER
GĠRĠġ ................................................................................................................................................................................................................................................................... 39
1 GENEL BĠLGĠLER ................................................................................................................................................................................................................................... 39
SÜREÇ AÇIKLAMALARI ...................................................................................................................................................................................................................................... 39
2 KULLANICI ADI VE ġĠFRELER ........................................................................................................................................................................................................... 40
2.1 WEB SERVĠSLERĠNDE ġĠFRE GÖNDERĠLMESĠ ............................................................................................................................................................................................ 41
2.2 YÖNETĠCĠ ġĠFRESĠ VE WEB UYGULAMASI ................................................................................................................................................................................................ 41
3 SÜREÇLER VE METOTLARI ................................................................................................................................................................................................................ 41
3.1 HASTA KABUL SÜRECĠ VE METODLARI .................................................................................................................................................................................................... 42
3.2 HĠZMET KAYIT SÜRECĠ VE METOTLARI .................................................................................................................................................................................................... 44
3.3 FATURA KAYIT SÜRECĠ VE METOTLARI ................................................................................................................................................................................................... 46
4 WEB SERVĠS METOTLARI DETAY AÇIKLAMALARI ................................................................................................................................................................... 46
4.1 HASTA KABUL METOTLARI ...................................................................................................................................................................................................................... 47
4.1.1 HastaKabul Metodu ....................................................................................................................................................................................................................... 47
4.1.2 Hasta Kabul Oku Metodu ............................................................................................................................................................................................................... 54
4.1.3 Hasta Kabul Iptal Metodu .............................................................................................................................................................................................................. 57
4.1.4 Hasta Çıkış Kayıt Metodu .............................................................................................................................................................................................................. 58
4.1.5 Hasta Çıkış İptal Metodu ............................................................................................................................................................................................................... 58
4.1.6 Hasta Yatış Oku Metodu ................................................................................................................................................................................................................ 59
4.1.7 Başvuru Takip Oku Metodu ............................................................................................................................................................................................................ 61
4.1.8 SevkBildir Metodu .......................................................................................................................................................................................................................... 62
4.1.9 UpdateTedaviTipi Metodu ............................................................................................................................................................................................................. 63
4.1.10 UpdateProvizyonTipi Metodu................................................................................................................................................................................................... 63
4.1.11 UpdateProvizyonTipi Metodu................................................................................................................................................................................................... 64
4.1.12 getYesilKartliSevkliHasta Metodu ............................................................................................................................................................................................. 65
4.1.13 UpdateTedaviTuru Metodu ...................................................................................................................................................................................................... 66
4.1.14 UpdateTakipTipi Metodu .......................................................................................................................................................................................................... 67
4.1.15 HastaKabulKimlikDogrulama Metodu ...................................................................................................................................................................................... 68
4.1.16 getMustehaklikKapsamKodu Metodu ........................................................................................................................................................................................ 76
4.2 HĠZMET KAYIT METOTLARI ..................................................................................................................................................................................................................... 77
4.2.1 HizmetKayit Metodu ....................................................................................................................................................................................................................... 77
4.2.2 HizmetKaydıOku Metodu ............................................................................................................................................................................................................. 119
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 3
4.2.3 HizmetKaydiIptal Metodu ............................................................................................................................................................................................................ 122
4.3 FATURA BĠLGĠSĠ KAYIT METOTLARI ...................................................................................................................................................................................................... 123
4.3.1 FaturaKayit Metodu ..................................................................................................................................................................................................................... 123
4.3.2 FaturaIptal Metodu ...................................................................................................................................................................................................................... 125
4.3.3 FaturaOku Metodu ....................................................................................................................................................................................................................... 126
4.3.4 FaturaTutarOku Metodu .............................................................................................................................................................................................................. 128
4.4 RAPOR BĠLGĠSĠ KAYIT METOTLARI ........................................................................................................................................................................................................ 131
4.4.1 RaporBilgisiKaydet Metodu ......................................................................................................................................................................................................... 131
4.4.2 TakipNoileRaporBilgisiKaydet Metodu ....................................................................................................................................................................................... 156
4.4.3 RaporBilgisiBul Metodu ............................................................................................................................................................................................................... 157
4.4.4 RaporBilgisiSil Metodu ................................................................................................................................................................................................................ 158
4.4.5 RaporUzat Metodu ....................................................................................................................................................................................................................... 158
4.4.6 IlacRaporDuzelt Metodu .............................................................................................................................................................................................................. 159
4.4.7 RaporBilgisiBulRaporTakipNodan Metodu ................................................................................................................................................................................. 160
4.4.8 RaporBilgisiBulTCKimlikNodan Metodu ..................................................................................................................................................................................... 161
4.5 YARDIMCI WEB SERVĠS METOTLARI ...................................................................................................................................................................................................... 162
4.5.1 SaglikTesisiAra Metodu ............................................................................................................................................................................................................... 162
4.5.2 DoktorAra Metodu ....................................................................................................................................................................................................................... 163
4.5.3 TakipAra Metodu ......................................................................................................................................................................................................................... 164
4.5.4 IlacAra Metodu ............................................................................................................................................................................................................................ 165
4.5.5 getOrneklenmisTakipler Metodu .................................................................................................................................................................................................. 168
4.5.6 kesintiYapilmisIslemler Metodu ................................................................................................................................................................................................... 169
4.5.7 etkinMaddeSutKuraliGetir Metodu .............................................................................................................................................................................................. 170
4.5.8 etkinMaddeleriOku Metodu .......................................................................................................................................................................................................... 172
4.5.9 teshisleriOku Metodu ................................................................................................................................................................................................................... 173
4.5.10 katılımPayıUcreti Metodu ....................................................................................................................................................................................................... 174
4.5.11 takipBilgileriListesi Metodu .................................................................................................................................................................................................... 175
4.6 TAKĠP FORMU KAYIT METOTLARI .......................................................................................................................................................................................................... 176
4.6.1 takipFormuKaydet Metodu .......................................................................................................................................................................................................... 176
4.6.2 takipFormuOku Metodu ............................................................................................................................................................................................................... 186
4.6.3 takipFormuSil Metodu.................................................................................................................................................................................................................. 187
4.7 TAAHHÜT KAYIT METOTLARI ............................................................................................................................................................................................................... 188
4.7.1 disTaahhutKayit Metodu .............................................................................................................................................................................................................. 188
4.7.2 okuDisTaahhut Metodu ................................................................................................................................................................................................................ 189
4.7.3 silDisTaahhut Metodu .................................................................................................................................................................................................................. 190
4.7.4 okuKisiDisTaahhut Metodu .......................................................................................................................................................................................................... 190
4.7.5 Taahhüt Diş Şeması ...................................................................................................................................................................................................................... 191
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 4
4.8 ORTODONTĠ FORMU KAYIT METOTLARI ................................................................................................................................................................................................ 192
4.8.1 ortodontiFormuKaydet Metodu .................................................................................................................................................................................................... 192
4.8.2 ortodontiFormuIptal Metodu ....................................................................................................................................................................................................... 193
4.8.3 ortodontiFormuOku Metodu ........................................................................................................................................................................................................ 194
5 SIKÇA SORULAN SORULAR............................................................................................................................................................................................................... 195
DeğiĢen Bölümler
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
20.05.2013
DeğiĢen Bölümler
- Yardımcı servisler ilacAra metoduna indirimOrani1, indirimOrani2, indirimOrani3, indirimOrani4 alanları eklenmiĢtir.01.05.2013 sonrası ilaç indirim oranları aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
ilacFiyati >= 15.03 ise indirimOrani1 dikkate alınmaktadır. ilacFiyati >= 9.99 veya ilacFiyati <= 15.02 ise indirimOrani2 dikkate alınmaktadır. ilacFiyati >= 5.23 veya ilacFiyati <= 9.98 ise indirimOrani3 dikkate alınmaktadır. ilacFiyati <= 5.22 ise indirimOrani4 dikkate alınmaktadır.
Versiyon
3.1.0
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 5
Yayınlanma Tarihi
06.05.2013
DeğiĢen Bölümler
- Özel durum “60 dakika altı FTR seansı “ nın kodlaması X yerine “|” olarak değiĢtirildi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
06.05.2013
DeğiĢen Bölümler
2013 SUT’ta yapılan değiĢikliğe istinaden, hemodiyaliz raporlarının 01.05.2013 tarihi itibari ile süresiz olması sağlanmıĢtır. Yapılan düzenleme ile;
- Sadece haftalık 3 ve aĢağısı olan seanslarda hemodiyaliz raporlarının süresiz olarak kontrolünün yapılması,
- Haftalık seans sayısı 4 ve üzeri olan raporlarda ise, raporun verildiği sağlık hizmet sunucusu tarafından verilmiĢ olan süre zarfında bu rapor üzerinden iĢlem yapılmasına izin verilmesi,
- -Haftalık 4 ve üzeri seanslık hemodiyaliz raporunun aktif olduğu süre zarfında hastanın önceden verilmiĢ olan haftalık 3 seanslık diyaliz raporunun pasiflenmesi,
- Haftalık seans sayısı 4 ve üzeri olan raporun süresinin dolması halinde, aynı kiĢiye daha önce verilmiĢ olan haftalık 3 seanslık bir rapor bulunması (birden fazla ise en son verilen rapor üzerinden) halinde bu rapor üzerinden faturalandırma yapılabilmesi sağlanmıĢtır.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
30.04.2013
DeğiĢen Bölümler
-Provizyon tipine “E”alanı eklenmiĢ olup kapsamı , “3713/21” (3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri) dönülecektir.Bu provizyon tipi katılım payından muaf olup %100 incelenecektir. -Özel Duruma "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” eklendi.Bu özel durum ya da “0” “Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta” gönderilmesi durumunda moleküler tetkiklerin ödenmesi sağlandı. -Özel Duruma "X", "60 dakika altı FTR seansı" eklendi., Gönderilmesi durumunda %50 fiyat dönülecek
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 6
-ProvizyonGirisDVO sınıfına istinaiHal alanı eklendi. ProvizyonTipine "S", "İstisnai Hal" eklendi. İstisnai hal = “1", "Acil hal" "2", "İş kazası ile meslek hastalığı" "3", "Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık" “4", "Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti" "5", "Analık hali” "6", " Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali" "7", "18 yaş altı çocuklar" "8", "Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler" - ProvizyonGirisDVO sınıfına yesilKartSevkEdenTedaviTipi alanı eklendi (HBO ve Hemodiyaliz için) - ProvizyonGirisDVO sınıfına yesilKartSevkEdenTakipTipi alanı eklendi (yoğun bakım için)
DeğiĢen Bölümler TedaviIslemBilgisiDVO sınıfına evHemodiyaliziRaporBilgisi alanı eklendi. Tedavi Rapor Turu seçeneklerine 8 = Ev Hemodiyalizi eklendi. Devredilen kurum bilgilerine 27 = 60/C1-C3-C9 eklendi.
- YeĢil kart e-sevk uygulamasında sevk edilen hastane ve tesis kodu girilmesi için alan açıldı ve 250 karakterlik açıklama yapılması için bölüm eklendi. Bu kısımlarla ilgili giriĢ zorunluluğu bulunmaktadır.
- Özel hastanelerin ve üniversite hastanelerinin yeĢil kartlı kiĢilere e-sevk yapabilmesi için düzenleme yapıldı.
- Akkiz immün yetmezlik kapsamında yeĢil kartlı kiĢilerin doğrudan hasta kabulu yapabilmesi için ekteki tanıların gönderilmesi zorunlu hale getirildi. (sgk.gov.tr/Duyurular bölümünden ICD-10 kodları duyurulacaktır.)
- SUT eki Ek-2A listesindeki branĢların ve diğer branĢların ayrıntılı bilgisi sgk.gov.tr/Duyurular bölümünden duyurulacaktır.
- YeĢil kartlıların e-sevk iĢlemi yapılması aĢamasında hemodiyaliz branĢından sevk yapılabilmesi için
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 7
tedavi tipi hemodiyaliz eklendi. Hemodiyaliz sevklerinin 3 ay süre ile geçerli olması sağlandı.
- YeĢil kartlıların yoğun bakıma sevk edilebilmeleri için takip tipi yoğun bakım eklendi.
- YeĢil kartlı kiĢilerin doğrudan müracatlarda (özel hastaneler haricinde) tedavi tipi HBO dan tedavi verebilmesi sağlandı.
- DiĢ hekimliği uygulamalarında günübirlik tedavi tipinde hizmet kaydı yapılabilmesi (ortodontik tedavi tipi kapsamı hariç olmak üzere) ek-2Ç listesinde yer alan 405.370 ve/veya Ek-2B listesinde yer alan 551340 iĢlem kodlarından birisinin gelmesi ve/veya özel durum “Y” gönderilmesi gerekmektedir.
- Özel durum 7 (ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi) uygulaması 01.05.2013 tarihi itibari ile kaldırılmıĢtır.
- Mayıs 2013 döneminden ekim 2013 dönemine kadar (ekim dahil) faturalandırma süresi 3 ay olarak değiĢtirilmiĢtir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
06.03.2013
DeğiĢen Bölümler
HastaBilgileriDVO sınıfına katilimPayindanMuaf alanı eklendi. YeĢil kartlıların %100 yerine %5 örneklenmesi sağlandı.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
30.01.2013
DeğiĢen Bölümler
DigerIslemBilgisiDVO „da 530140 ve 530150 sut kodlu iĢlemlerin muayene bilgisi yokken hekim gönderme zorunluluğu olmadan hizmet kaydının olmasının sağlanması.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 8
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
25.01.2013
DeğiĢen Bölümler
-Tedavi tipi seçeneklerine 20 = Ortodontik Tedavi eklendi -Ortodonti ĠĢlemlerinin Gönderimi BaĢlatıldı. ĠĢlemin gerçekleĢtirilmesi için yapılması gereken aĢağıdaki gibidir. 1)Önce provizyon alınması gerekiyor. (Tedavi tipi Ortodontik Tedavi (20 kodlu) olacak Ģekilde alınan provizyon numarası ortodonti iĢlemlerinde kullanılacaktır) 2)Provizyon no kullanılarak OrtodontiIslemleri servisi ile Ortodonti Formu kaydetme iĢlemi yapılacak(Bu kısımda eğer yoksa bir form no alınıyor ve hasta sonraki iĢlemleri bu form no ile yapabilir) 3) OrtodontiIslemleri servisi ile form bilgisi okunacak. 4)Hizmet kaydı ve faturalama iĢlemleri yapılacak. Bunlar diğer iĢlemlerde olduğu gibi yapılacak.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
07.01.2013
DeğiĢen Bölümler
-01.01.2013 sonrasında yoğun bakım baĢvurularında yoğun bakım dıĢında paket gelebilmesi sağlandı -Yoğun bakım takibi için provizyon alırken önceki yatana bağlı yoğun bakım takibinde önceki yatandaki paket iĢlem gün kontrolü yapılmaya baĢlandı -Yenidoğan hipotermisi yoğun bakımda ilk ve son gün harici gelebilmesi, normal yatan takiplerde gelememesi sağlandı. -Yenidoğan hipotermisinin baĢvuruda ek8 ve ek9 kodları ile toplan 3 ü geçememesi sağlandı -Yoğun bakım takibinin içinde yoğun bakım dıĢında paket gelirse hata alıp,bağlı yatan takipten yoğun bakım günlerinde paket gelirse sıfır dönmesi sağlandı. -Yoğun bakıma bağlı yoğun bakım alınırsa ikinci yoğun bakımın ilk günü paket gelebilmesi sağlandı -Yoğun bakım ilk gün ek9 karĢılığı var ek8 gönderin hatası kaldırıldı
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
13.12.2012
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 9
DeğiĢen Bölümler
-IsgoremezlikRaporDVO altında AnalikRaporDVO altında isKontTarihi alanında doğum sonrası iĢ baĢı tarihi dönülmeye baĢlandı.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
26.11.2012
DeğiĢen Bölümler
-Özel durum 2 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavisi‟nin açıklaması “18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması” olarak değiĢtirildi. C91.0,C92.0,D46,D56,D66,D67 tanıları bu ozel durumla birlikte gönderildiğinde yaĢ kontrolü kaldırıldı. -700630 sut kodlu iĢlem için yaĢ kontrolü kaldırıldı.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
05.11.2012
DeğiĢen Bölümler
- Özel durumlara "V" = "Hermafrodit KiĢi" ve "Y" = "Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi" eklendi. V girilmesi durumunda cinsiyet kontrolü yapılmayacak, Y girilmesi durumunda EK7 lere %30 fazla fiyat dönülecek.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
15.10.2012
DeğiĢen Bölümler
- Damar izi uygulaması için kullanılacak hasta kabul metodu hastaKabulKimlikDogrulama metodur. Açıklaması için
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
12.10.2012
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 10
DeğiĢen Bölümler
-15 ekimden itibaren uygulamaya alınacak sut değiĢiklikleri aĢağıdadır. * Takip tipi “Tanı amaçlı günübirlik” kaldırıldı * Aynı gün paket iĢlem içeren takiplerde ek8 muayene gönderimi engellendi. * P407350, P407351, P407352, P407353 sut kodları diĢ üniversite hastanelerinde ek7 iĢlemlere %10 yerine %20 fazla fiyat dönülecek. *Yoğun bakım sut kodları değiĢti ve P552001,P552002,P552003,P552006,P552007,P552008 olarak belirlendi. Ġlk gün , diğer gün ayrımı kaldırıldı.3 günden kısa yoğun bakım yatıĢları ile ilgili kontrol kaldırıldı ve "9", "Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur." özel durumu kaldırıldı. * Aynı gün aynı hastanede birden fazla MR iĢlemi yapılması durumunda en yüksek fiyatlı olana tam, diğerlerine %50 fiyat dönülecek. * Aynı gün aynı hastanede birden fazla BT iĢlemi yapılması durumunda en yüksek fiyatlı olana tam, diğerlerine %50 fiyat dönülecek.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
11.10.2012
DeğiĢen Bölümler
-1 eylül sonrası zorunlu olan malzeme firmaTanimlayiciNo gönderiminin zorunluluğu 01/01/2013 tarihine kadar kaldırıldı. -01/10/2012 tarihinden sonraki FTR takiplerinde Hekim Günlük çalıĢma saati max. 8 olarak değiĢtirilmiĢtir. Hekimlerin haftalık çalıĢma saatleri giriĢinde günlük çalıĢma saati * 7 olarak hesaplayınız.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
03.10.2012
DeğiĢen Bölümler
- 04.10.2012 tarihinden geçerli olmak üzere ilaç ara yardımcı servisi metodunda IlacAraCevapDVO altında IlacListDVO sınıfına eczAktifPasif, hasAktifPasif, ayaktanOdenme, yatanOdenme ve IlacIndirimDVO[] alanları eklenmiştir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
28.09.2012
DeğiĢen Bölümler
- Özel hastaneler için ACĠL provizyon tipi hariç olmak üzere dönem sonlandırma esnasında yatak sayısı * 1.1 kota kontrolü yapılacağından özel hastanelerin ,il müdürlüğü sağlık tesisi ekranlarından yatak sayılarını girmeleri gerekmektedir. -(Daha önce yalnızca özel hastaneler idi)Tüm hastaneler için dönem sonlandırma esnasında diyaliz makina sayısı * 5 kota kontrolü yapılacağından tüm hastanelerin, il müdürlüğü sağlık tesisi ekranlarından diyaliz makina sayılarını girmeleri gerekmektedir.
Versiyon
3.1.0
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 11
Yayınlanma Tarihi
24.09.2012
DeğiĢen Bölümler
-1 eylül sonrası zorunlu olan malzeme firmaTanimlayiciNo için düzeltme yapıldı. 1eylül sonrası tüm sut kodlu malzemelerin firma tanımlayıcı numarası ile gönderilmesi gerekmektedir.Bu numaralar malzeme firmaları aracılığı ile medulaya kaydedildikten sonra , hizmet kayıt aĢamasında barkod ile birlikte medulaya gönderilecektir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
17.09.2012
DeğiĢen Bölümler
-18.09.2012 tarihinden itibaren Acil provizyon tipinde ilk hizmet kayıt esnasında triaj beyan bilgisi alınmaya baĢlanacaktır.Triaj bilgisi S(Sarı), Y(YeĢil) ya da K (Kırmızı) değerlerini alabilecektir. -E-reçetesi olan takiplerin silinememesi kontrolü kaldırılmıĢtır. Artık e-recetesi olan takiplerde silinebilecektir. - Anestezi doktoru kontrolü kaldırılmıĢtır.Hizmet kayıtta anestezi doktoru gönderilmesine gerek yoktur.Ġkinci bir duyuruya kadar anestezi kontrolü gönderilsede sisteme kaydedilmeyecektir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
06.09.2012
DeğiĢen Bölümler
-Tedavi tipine 19 = ĠĢ Göremezlik eklendi. Bu tedavi tipinde katılım payı alınmakayacaktır. -Tedavi türü değiĢtirilen metoda yatisBitisTarihi eklenerek kapalı yatıĢ olarak takibin türünün değiĢtirilebilmesi sağlandı.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
04.09.2012
DeğiĢen Bölümler
-Takip tarihi 01.09.2012 sonraı olan takiplerde uygulanmak ve 07.09.2012 tarihinde devreye alınmak üzere , grup türü A1,A2,A3,B,C olan tüm iĢlemler ile D ve E grubunda belirli iĢlemlerde, hizmet kayıt aĢamasında drTescilNo bilgisinin yanında drAnesteziTescilNo bilgisi alınacaktır. Bu bilgi tesiste çalıĢan ve anestezi reanimasyon branĢında kayıtlı bir doktorun tescil numarası olmalıdır.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
23.08.2012
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 12
DeğiĢen Bölümler
-3.basamak tesislerde geçerli olmak üzere 2 aya indirilen faturalandırma sürecinin 4 ay üzerinden yapılabilmesi için özel durumlara "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" eklenmiĢ olup, baĢvurudaki tek bir iĢlemde dahi bu özel durum seçilirse faturalandırma kontrolü 4 ay üzerinden yapılacaktır.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
22.08.2012
DeğiĢen Bölümler
-Fatura kayıt metodunda FaturaGirisDVO nesnesine trafikKazasiOdemeYuzdesi (int) alanı eklendi. Bu alan dolu gönderildiğinde trafik kazası faturasının tutarı % gönderilen alan kadar az dönecektir. -HizmetKayitGirisDVO 'da tüm iĢlemleriçin cokluOzelDurum (String[]) alanı eklendi. Aynı iĢlem için birden çok özel durum gönderilmek istendiğinde bu alan kullanılacaktır. -Özel hastaneler için dönem sonlandırma esnasında yatak sayısı * 1.1 kota kontrolü yapılacağından özel hastanelerin ,il müdürlüğü sağlık tesisi ekranlarından yatak sayılarını girmeleri gerekmektedir. -Özel hastaneler için dönem sonlandırma esnasında diyaliz makina sayısı * 5 kota kontrolü yapılacağından özel hastanelerin, il müdürlüğü sağlık tesisi ekranlarından diyaliz makina sayılarını girmeleri gerekmektedir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
07.08.2012
DeğiĢen Bölümler
-RadyolojiBilgisiDVO ya sagSol bilgisi eklendi. -Tedavi turu değiĢimi ilk takipler için ayaktan ve günübirlik arasında yapılmaya baĢlandı. -updateTakipTipi (Bkz. 4.1.14) metodu eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
27.07.2012
DeğiĢen Bölümler
-Hasta kabul servisine updateTedaviTuru metodu eklendi.Bu metot yalnızca Günübirlik ve Yatan takipleri için çalıĢacaktır. -3.basamak hastanelerinin baĢhekim kullanıcıları ile tesis tarihçe ekranlarından branĢ bazında ek8,ek9 beyanlarını girmeleri gerekmektedir.
Versiyon
3.1.0
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 13
Yayınlanma Tarihi
25.07.2012
DeğiĢen Bölümler
-Özel durumlara "S", "Sevksiz gelen yeşil kartlı hastada işlem tutarını talep etmiyorum" ve "T", "Yeşil kartlı hastane içi sevk ve işlem tutarını talep etmiyorum." eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
12.07.2012
DeğiĢen Bölümler
-MalzemeBilgisiDVO objesine kdv (integer) ve malzemeBrans(String) ve firmaTanimlayiciNo (String) alanları eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
05.07.2012
DeğiĢen Bölümler
-Medula gerçek ortam wsdl adresleri ve medula web uygulamasının http üzerinden çalıĢan adresi 09.07.2012 tarihinden itibaren kapatılıp, adresler yalnızca https üzerinden çalıĢacaktır.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
30.06.2012
DeğiĢen Bölümler
-TedaviRaporDVO objesinde tedaviRaporTuru alanına "7", "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon - Trafik Kazası" türü eklendi. -Özel durumlara "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" durumu eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
22.06.2012
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 14
DeğiĢen Bölümler
RaporDVO içerisinde RaporBilgisiDVO sınıfına raporTakipNo(String) ve raporSiraNo(int) alanları eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
18.06.2012
DeğiĢen Bölümler
ProvizyonTipiDegistir metodu hizmet kayıt yapılmamıĢ takipler için tüm provizyon tipleri arasında değiĢiklik yapılabilecek Ģekilde değiĢtirildi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
14.06.2012
DeğiĢen Bölümler
Rapor bilgisi kayıt DVO larına iĢ göremezlik ile ilgili değiĢiklikler eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
25.05.2012
DeğiĢen Bölümler
Test ortamındaki iĢ göremezlik metot ve dvo bilgileri kılavuza eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
10.05.2012
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 15
DeğiĢen Bölümler
Hizmet kayıt aĢamasında tek seferde gönderilebilecek maximum iĢlem sayısı 50 den 20 ye düĢürüldü.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
10.04.2012
DeğiĢen Bölümler
Takip tipi "B", "FaturalanmıĢ Uzayan YatıĢ ve Yoğun Bakım" eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
05.04.2012
DeğiĢen Bölümler
Tedavi tipi 18 : Analık hali eklendi
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
03.04.2012
DeğiĢen Bölümler
Özel durum "P", "Yeşil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve İmmünsuprese veya İmmün Yetmezliği Olan Hasta" bilgisi eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
29.03.2012
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 16
DeğiĢen Bölümler
02.04.2012 tarihinde devreye alınacak olan yeĢil kart sevk uygulaması ile ilgili değiĢiklikler test ortamında yayınlanmıĢtır. 1.) Ozel durum bilgisine yeĢil kart sevk ile ilgili yeni alanlar eklenmiĢtir G", "Yeşil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "Yeşil kart sevkli devam eden tedavi." “J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Yeşil kartlı hastane içi sevk." “K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var Yeşil kart sevkli devam eden tedavi." “M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Yeşil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok Yeşil kart sevkli devam eden tedavi." 2.) ProvizyonGirisDVO’ya yesilKartSevkEdenTesisKodu alanı eklenmiştir.Bu alana girilecek tesis kodu yardımcı servisler saglikTesisiAra metodu aracılığı ile hastane adından sorgulanabilecektir. 3.) SevkBildir metodunda sevkBildirGirisDVO’ya yesilKartSevkEdilenBransKodu alanı eklenmiştir. 4.) Fatura kayıt servisine yeşil kart sevk edilen branş bilgisi eklenmiş ve hasta kabul işlemleri servisine yeşil kartlı sevk edilen hasta bilgisini dönen getYesilKartliSevkliHasta metodu eklenmiştir.
Versiyon
3.1.0
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 17
Yayınlanma Tarihi
22.03.2012
DeğiĢen Bölümler
Ereçete web servisi ile ilgili aĢağıdaki kılavuz eklenmiĢtir.
https://medeczane.sgk.gov.tr/eczane/SaglikTesisiEreceteWebServisleri.pdf
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
12.03.2012
DeğiĢen Bölümler
15.03.2012 de gerçek ortama atılacak olan yeĢil kart sevki ile ilgili değiĢiklikler test ortamına atılmıĢtır. Fatura kayıt servisine yeĢil kart sevk edilen branĢ bilgisi eklenmiĢ ve hasta kabul iĢlemleri servisine yeĢil kartlı sevk edilen hasta bilgisini dönen bir metot eklenmiĢtir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
09.02.2012
DeğiĢen Bölümler
Bilindiği gibi yeĢil kartlı hastaların hizmet kayıt aĢamasında özel durum alanı 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. Seçilen hastalar yüzde yüz örneklenmeyip, bunun dıĢındaki durumlarda %100 örneklenmektedir.Bu hastaların hizmet kayıtlarında TANI iĢlemleri dahil tüm iĢlemlerin özel durum alanının gönderilmesi gerekmektedir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
08.02.2012
DeğiĢen Bölümler
Bağkur prim boçlularında Doğal afet, acil ve trafik kazası provizyonunu alınabilmesi sağlanmıĢ ve bu durumdaki provizyonlarda sonuç mesajı‟nın sonuna [Prim borçlu SGKlı hasta] açıklaması eklenmiĢtir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
02.02.2012
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 18
DeğiĢen Bölümler
Test ortamında olan aĢağıdaki değiĢikliker gerçek ortama alındı. HizmetKayitGirisDVO ya KanBilgisiDVO[] eklendi ProvizyonGirisDVO ya plakaNo alanı eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
30.01.2012
DeğiĢen Bölümler
-Özel durumlara "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." Eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
27.01.2012
DeğiĢen Bölümler
-Özel durumlara "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." Eklendi. "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem."
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
26.01.2012
DeğiĢen Bölümler
-Özel durumlara "B", "Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta.." ve "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." Eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
21.01.2012
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 19
DeğiĢen Bölümler
-Özel durumlara "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." Eklendi. - Takip Tarihi 21.01.2012 tarihi ve sonrası olan durumlarda aĢağıdaki kontroller ekendi. - Robotik iĢlem özel durum beyanı varsa robotik sut kodlarını %50 fazla öde - Evde bakım hizmetinin paket gelmesi engellendi. - Yeni eklenen yeĢil alan muyanesi içeren takiplere bağlı takip alındığından hizmet kayıt yapılması engellendi, yine yeĢil alan muayenesi ile sadece tanı ödenmesi sağlandı. -YeĢil alan muayenesi ile acil‟de dahi katılım payı alınması ve bu katılım payının eczaneden tahsili ile ilgili düzenleme yapıldı. - Evde bakım hizmetinin ayaktan gelebilmesi sağlandı.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
11.01.2012
DeğiĢen Bölümler
-Hizmet kayıtta 100 adet olan bir kerede gelebilen iĢlem sınırı 50 olarak düzenlenmiĢtir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
05.01.2012
DeğiĢen Bölümler
-Ftr ve Eswt vücut bölge kodları değiĢmiĢtir.Yeni eklene kodlar 12:Sağ Omuz Bölgesi 13:Sol Omuz Bölgesi 14: Sağ Dirsek Bölgesi 15: Sol Dirsek Bölgesi 16: Sağ El-El Bileği Bölgesi 17: Sol El-El Bileği Bölgesi 18: Sağ Kalça Bölgesi 19: Sol Kalça Bölgesi 20: Sağ Diz Bölgesi 21: Sol Diz Bölgesi 22: Sağ Ayak-Ayak Bileği Bölgesi 23: Sol Ayak-Ayak Bileği Bölgesi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 20
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
03.01.2012
DeğiĢen Bölümler
-01.01.2012 itibari ile Devredilen Kurum bilgisine 12: S.G.K seçeneği eklenmiĢtir. -01.01.2012 itibari ile Özel durum bilgisine 0:Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 4:YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta seçenekleri eklenmiĢtir. Daha önceki 0:Muayene Bedeli Ġstemiyorum ve 4:1 Nisan 2010 Öncesi Rehabilitasyon Raporlu seçenekleri kaldırılmıĢtır. Muayene bedeli istemiyorum yerine 1:ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum özel durumu kullanılacaktır. -01.01.2012 sonrası provizyon alırken spas‟a geçen illerde direkt TC kimlik no ile , spas‟a geçmeyen illerde ise devredilen kurum bilgisi olarak yeĢil kartlı hastalar 4, S.G.K için 12, c-3 2022 65 yaĢ kapsamında olanlar ise 6 seçeneği kullanılacaktır. - 01.01.2012 sonrası Gss li olmadığını beyan tüm vatandaĢlar , 60/g sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen tescil iĢlemi yapıldığından, spas‟a geçen illerde direkt TC kimlik no ile , spas‟a geçmeyen illerde ise devredilenKurum 17 : 60-g isteğe bağlı sigortalılar seçilerek provizyon alınacaktır. -01.01.2012 itibari ile YeĢil kartlı, S.G.K. veya yaĢ65 üzerinden provizyon alan hastaların özel hastane ya da üniversite hastanelerinde hizmet alabilmeleri için provizyon tipi acil ya da tedavi tipi FTR,HBO,Onkolojik,ESWL,Diyaliz‟den biri olmalı ya da özel durum "4";"YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." seçilmeli ya da özel durum "0"; "Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta." seçilmelidir. -Sadece 01.01.2012 tarihinde yeĢil kartlı, S.G.K. veya yaĢ65 provizyonu alırken direkt yatan takibe izin verilecektir, bu takipler %100 incelenecektir. -01.01.2012 itibari ile YeĢil kart, S.G.K. ve c-3 2022 65 yaĢ hastaları tüp bebek iĢlemlerinde daha önce tüp bebek teĢhisleri ile girilmiĢ ve aktif durumda olan raporlarına bakılarak, miadlı iĢlem kontrollerinde her bir rapor 1 adet iĢlem olarak sayılacaktır. -TBMM web servisi daha önce eklenmiĢ olan Devredilen Kurum 23: TBMM için 01.01.2012 tarihinde açılacaktır.Kurum bilgisi 23 seçildiğinde takip numarası dönülmeyip kiĢinin TBMM mensubu olup olmadığı bilgisi dönülecektir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
07.12.2011
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 21
DeğiĢen Bölümler
- İlaç raporu kaydederken IlacTeshisBilgiDVO bilgisi altındaki String taniKodu alanı yerineTaniBilgisiDVO[] dizisi eklenmiştir.İlaç rapor kayıtların teşhiş ile ilişkili tanılar bu TaniBilgisiDVO[] dizisi ile gelmelidir.İlaç raporlarında RaporDVO altındaki TaniBilgisiDVO[] dizisi kullanılmayacaktır.Ayrıca sgk portalında 05.12.2011 tarihinde yayınlanan teşhis ve tanı kodları ile ilgili excel belgesi incelenerek ,ilaç raporlarında hangi teşhis ile hangi tanıların gelebileceği hbys’lere tanımlanmalıdır.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
28.11.2011
DeğiĢen Bölümler
- Malzeme bilgilerine KDV bilgisi eklendi. KDV 8 ya da 18 gönderilerek malzeme kdv oranı tesisin beyanına bırakıldı.(TEST ORTAMINDA)
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
22.11.2011
DeğiĢen Bölümler
- SPAS’a geçmeyen illerde kapsam türün zorunlu olarak devam etmektedir. Stajyer avukatlar ile ilgili SPAS’a geçmeyen illerde sorunlar gelmektedir. SPAS’a geçmeyen illerde stajyer avukatlar için kapsam türü bilgisi “20” gönderilerek provizyon alınmalıdır. -Tedavisi yatarak devam eden hastaların kemik iligi doku bankalari’nda kemik iliği tedavisi görebilmesi için, kemik iligi doku bankası olarak tanımlı olan tesislerde Yatan takibe bağlı ayaktan kemik iliği tedavisi alabilmesi ve böylece bir tesiste yatarken kemik iligi doku bankası tesisi olan başka bir tesiste kemik iliği tedavisi görebilmesi sağlanmıştır.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
31.10.2011
DeğiĢen Bölümler
-Provizyon Tiplerine Doğal Afet(“D”) seçeneği eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
25.10.2011
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 22
DeğiĢen Bölümler
-SPAS‟a geçen illerde 25.02.2011 tarihi sonrası Trafik kazası provizyonlarında GSS kapsamında olmayan kiĢilerede provizyon verilmeye baĢlanmıĢtır.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
24.10.2011
DeğiĢen Bölümler
-Provizyon servisinde trafik kazalarında plaka numarası dizisi alınmaya baĢlandı.(Test ortamı)
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
19.10.2011
DeğiĢen Bölümler
-FaturalanmıĢ takibe bağlı uzayan yatıĢ takibi alınabilmesi sağlandı.(Daha önce faturalanmıĢ takibe bağlı komplikasyon takibi alarak faturalama iĢlemi yapma ile aynı yöntem izlenecek.) -Hizmet Kayıt Bilgilerine KanBilgisiDVO bilgisi eklendi. (Gerçek ortama ileride açıklanacak bir tarihte atılacak) -Malzeme bilgilerine lot,partiKodu,seriNumarası,sonKullanimTarihi alanları eklendi.( Gerçek ortama ileride açıklanacak bir tarihte atılacak) -ProvizyonCevapDVO da HastaBilgileri bilgisine devredilenKurum eklendi.( ġu an test ortamında gerçek ortama 12.10.2011 tarihinde geçilecek.)
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
08.08.2011
DeğiĢen Bölümler
Yardımcı ĠĢlemler web servisine katilimPayıUcreti metodu eklenmiĢtir. - Tesis kodu ve evrak referans numarası kullanılarak her bir takip numarasına ait katılım payı kesinti bilgilerine ulaĢmanızı sağlar.
Versiyon
3.1.0
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 23
Yayınlanma Tarihi
20.06.2011
DeğiĢen Bölümler
26.07.2010 tarihindeki Organ nakli ile ilgili açıklamanın yanlış anlaşıldığı fark edilmiştir. SUT un 4.5.2. Organ, Doku ve Kök Hücre Nakli Tedavileri - 4.5.2.A- Organ nakli maddesinde ; “Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılanlara organ veya doku nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun” hükümleri dikkate alınmak şartıyla, organ veya doku nakli tedavilerine ilişkin giderler ile verici durumundaki kişinin bu tedaviye ilişkin giderleri Kurum tarafından karşılanır.” denilmektedir.” Bu madde gereğince vericiye (donöre) ait işlemlerin MEDULA üzerinden faturalandırılabilmesi için; “Hasta Kabul” sürecinde “donorTCKimlikNo” alanı eklenmiştir. Bu alan dolu gönderildiğinde alıcının üzerinden donör takibinin alınması sağlanmaktadır. Alınan bu takip ile kaydedilen hizmetler donöre yapılan işlemleri tanımlamaktadır. Organ nakli yapılan kişi (alıcı) için provizyon alınırken “hastaTCKimlikNo” alanı dolu ”donorTCKimlikNo” alanı boş gönderilmelidir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
16.06.2011
DeğiĢen Bölümler
-Test ortamında TBMM mensuplarının Kapsam bilgisi TBMM, TCK No ve Tarih bilgisi girerek müstehaklık durum sorgulaması yapabilmeleri sağlandı. - Test ortamında Devredilen Kurum bilgisine TBMM eklendi.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
30.05.2011
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 24
DeğiĢen Bölümler
-SSK lı çalıĢan hastaların provizyon alımında aynı zamanda gaziliği var ise provizyon gaziliği üzerinden verilip, sonuç mesajında 0008-İşlem başarı ile sona erdi.3713 sayılı kanuna göre provizyon almıştır. 1005 sayılı kanuna göre provizyon almıştır. Notu dönülecektir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
30.05.2011
DeğiĢen Bölümler
-31.05.2011 tarihi itibari ile Hizmet kayıt yatıĢ iĢlemlerine açıklama alanı eklenecek. -31.05.2011 tarihi itibari ile Özel durum alanına 9 : ” Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur” alanı eklenecek.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
18.04.2011
DeğiĢen Bölümler
-Tedavi Tipi bilgisine 17, Evde Bakım Hizmeti hizmeti alanı eklendi.Bu provizyon yalnızca günübirlik tedavilerde gelebilecek ve günübirlik tedavi ödeme kurallarına göre geri ödemeleri yapılacak.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
05.04.2011
DeğiĢen Bölümler
-Devredilen kurum bilgisine Üniversite Yabancı Uyruklu Öğrenciler 19 Stajyer Avukat 20 AİHM 24 değerleri eklendi.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 25
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
24.03.2011
DeğiĢen Bölümler
-Hizmet kayıt yatıĢ iĢlemlerine açıklama alanı eklendi. -YurtdıĢı sigortalı provizyonu ertelenmiĢtir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
22.03.2011
DeğiĢen Bölümler
Tahhüt iĢlemlerine , hastane tarafından kiĢiye kaydedilen taahhütlerin numaralarının okunabilmesi için okuKisiDisTaahhut metodu eklenmiĢtir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
11.03.2011
DeğiĢen Bölümler
1.) Test ortamında FaturaKayitIslemleri servisine faturaTutarOku metodu eklenmiĢtir. 15.03.2010 tarihinden itibaren production ortamına da eklenecektir. 2.) faturaTutarOku metodu ile iĢlem tutarlarından emin olunduktan sonra faturaKayit metodu kullanılmalıdır, faturaIptal metodu 1 kez çağırılmaya izin verilecektir. 3.)15.03.2011 tarihinden itibaren diĢ protez müstehaklık sorgulamalarının hastaneler tarafından yapılabilmesi için taahhüt servisi açılacaktır. 4.) FTRRaporBilgisiDVO nesnesine tedaviTuru alanı eklenmiĢtir. Ayaktan veya Yatarak olduğu gönderilecektir. DeğiĢiklikler test ortamına aktarılmıĢtır. 18.03.2011 2010 tarihinden itibaren production ortamına da eklenecektir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 26
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
03.02.2011
DeğiĢen Bölümler
1- Katılım payı alınmayacak ICD10 kodu ile muayene iĢlemi faturalanacaksa, muayene iĢlemi altında özel durum alanında aĢağıdaki seçeneklerden birisi gönderilmelidir.
6-Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 8-Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok.
2- RaporEtkinMaddeDVO sınıfındaki kullanimDozBirim alanına aĢağdaki birimlerler eklenmiĢtir:
9- Mikrolitre A- Bin Ünite B- Milyon Ünite
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
13.01.2011
DeğiĢen Bölümler
RaporEtkinMaddeDVO sınıfındaki kullanimDozBirim alanına 8- Mikrogram eklenmiĢtir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
30.12.2010
DeğiĢen Bölümler
Ġlaç rapor kayıt ederken etkin maddeler için ilaç kullanım doz bilgilerinin girilebilmesi için değiĢiklik yapılmıĢtır. DeğiĢiklikler RaporEtkinMaddeDVO da yapılmıĢtır. Tedavi Ģemasının zorunlu olduğu etkin maddelerde doz bilgilerinin girilmesi zorunludur. Diğer etkin maddelerde isteğe bağlıdır. Ġlaç rapor düzelt metodundan, rapora etkin madde ve ICD10 eklenebilmesi için IlacRaporDuzeltDVO da değiĢiklik yapılmıĢtır.
Not: DeğiĢiklikler test ortamına aktarılmıĢtır. 06.01.2011 tarihinde gerçek ortama aktarılacaktır. Test ortamındaki etkin maddeler kurumumuz portalında 29.12.2010 tarihinde duyuruda bulunan etkin maddelerdir. Yardımcı iĢlemler servisi altındaki etkinMaddeleriOku metodu kullanılarak etkin maddeleri sisteminize
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 27
aktarabilirsiniz.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
28.12.2010
DeğiĢen Bölümler
TahlilTipiVO’ya Kan gazları ve Glukoz tolerans testi için tahlil tipleri eklendi. ÖNEMLĠ NOT: Reçete verilmiĢ veya verilmemiĢ ilaç raporlarında sadece açıklama alanında değiĢiklik yapılacaksa, 4.4 RAPOR BĠLGĠSĠ KAYIT METOTLARI altında 4.4.6 IlacRaporDuzelt Metodu kullanılarak raporun açıklama alanına ekleme yapılabilir. Eğer HBYS sisteminizde bu değiĢikliği yapabileceğiniz menü yoksa HBYS sisteminizin yazılımcıları ile görüĢünüz.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
17.12.2010
DeğiĢen Bölümler
Sistemde diĢ protezleri için taahhüt kaydı alınacaktır. Sistem devreye alındıktan sonra taahhüt kaydı olmaksızın diĢ protez giriĢi yapılamayacaktır. Yapılan değiĢiklikler; Hizmet kaydında DisBilgisiDVO değiĢti. Sayfa 41 Taahhüt kayıt web servisi eklendi. Sayfa 105,106,107,108 Taahhüt servisinin test eriĢim adresi eklendi. Sayfa 109
Sistemin ne zaman devreye alınacağı ayrıca duyurulacaktır. Test ortamında istisnai hal provizyonu için aĢağıdaki eklemeler yapılmıĢtır. Kapsam türü: 19- Acil Hal Provizyon tipi: C :Acil Hal
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 28
H :BulaĢıcı Hastalık R :KoruyucuSağlık L: Analık G :Afet SavaĢ Grev Lokavt U:Bakıma Muhtaç
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
24.11.2010
DeğiĢen Bölümler
Ġlaç raporları kaydedilirken IlacTeshisBilgiDVO’da ICD10 kodu zorunluluğu kaldırılmıĢtır. IlacTeshisBilgiDVO ’da ki ICD10 kodu sayısı az gelmesi durumunda TaniBilgisiDVO kullanılabilir. Örnek 1 IlacTeshisBilgiDVO
teshisKodu
ICD10Kodu
baslangicTarihi
bitisTarihi
20
A00
01.11.2010
01.12.2010
21
A01
01.11.2010
01.12.2010
22
A02
01.11.2010
01.12.2010
TaniBilgisiDVO
taniKodu
A03
A04
Örnek 2 IlacTeshisBilgiDVO
teshisKodu
ICD10Kodu
baslangicTarihi
bitisTarihi
20
01.11.2010
01.12.2010
21
01.11.2010
01.12.2010
22
01.11.2010
01.12.2010
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 29
TaniBilgisiDVO
taniKodu
A03
A04
Örnek 3 IlacTeshisBilgiDVO
teshisKodu
ICD10Kodu
baslangicTarihi
bitisTarihi
20
A00
01.11.2010
01.12.2010
21
01.11.2010
01.12.2010
22
01.11.2010
01.12.2010
TaniBilgisiDVO
taniKodu
A03
A04
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
04.11.2010
DeğiĢen Bölümler
ESWLTasBilgisiDVO’da tasLokalizasyonKodu alanında gönderilecebilecek seçeneklerden 1-Mesane kaldırıldı, 4-Böbrek eklendi. EtkinMaddeSUTKuraliDVO nesnesindeki teshisler String dizisi yerine TeshisDVO dizisi, branĢlar String disizi yerine BransListDVO dizisi gelecek Ģekilde değiĢtirildi. Not: Bu değiĢiklikler 04.11.2010 akĢamında gerçek ortama aktarılacaktır.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
19.10.2010
DeğiĢen Bölümler
Kod
Adı
47
07.01.3 - (Eski Kodu=07.03) Diabetes Insipitus
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 30
50
07.02.1 - (Eski Kodu=07.06) Diabetes Mellitus
51
07.02.1.1
 (Eski Kodu=95.00) Tip I Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu
52
07.02.1.2 - (Eski Kodu=96.00) Insulin kullanan Tip II Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu
53
07.02.1.3 - (Eski Kodu=98.00) Gestasyonel diyabette strip kullanim raporu
54
07.02.1.4 - (Eski Kodu=99.00) Sadace oral antidiyabetik kullanan Diabetus Mellitusda strip kullanim raporu
244
07.02.1.5 - (01.04.2010 Öncesi rapor) Diabetes Mellitus
246
07.02.1.6 - Diabetes Mellitus(Esatenid başlangıç raporu)
247
07.02.1.7 - Diabetes Mellitus(Esatenid idame raporu)
145
10.12.1 ---> Diabetik noropati
Yukardaki teĢhis kodları ile ilaç raporu kaydedilebilmesi için hastaya ait en fazla 90 gün öncesine ait Diyabet takip formu olması lazım. Bu nedenle ilaç raporu kaydederken takip formu numarası gönderilebilmesi için IlacRaporDVO da takipFormuNo eklenmiĢtir. 01.11.2010 tarihinde gerçek ortama aktarılacaktır. Not: Bu değiĢiklikler 19.10.2010 akĢamında test ortamına aktarılmıĢtır.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
14.10.2010
DeğiĢen Bölümler
- TahlilSonucDVO ve TetkikveRadyolojiBilgisiDVO’da sonuc alanının +,- ya da sayılsal olma zorunluluğu kaldırıldı. - FTRRaporBilgisiDVO nesnesindeki ftrVucutBolgesiKodu’na 11: Tüm Vücut Bölgesi eklenmiĢtir. -Yardımcı ĠĢlemler web servisine etkinMaddeleriOku ve teshisleriOku metodları eklenmiĢtir. Not: Bu değiĢiklikler 14.10.2010 akĢamında gerçek ortama aktarılacaktır.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
27.09.2010
DeğiĢen Bölümler
DiabetTakipFormuDVO ve DiabetTakipFormuKayitDVO’daki kanBasanci alanı kaldırıldı. sissistolikKanBasinci ve diyastolikKanBasinci alanları eklenmiĢtir. VKĠ alanı değiĢtirilmiĢtir. VKĠ‟de vucüt kitle indeksi değeri tam olarak gönderilecektir. Örn:22.3 Not: 01.10.2010 tarihinde aşağıdaki değişiklikler gerçek ortamına aktarılacak. -ESWL iĢlemlerinin rapor ile gönderilmesi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 31
-Etkin Madde ile ilaç raporu kaydı -Diyabet Takip Formu kaydı. -Anomali fazla diĢlerin kaydedilmesi - Tahlil iĢlemi kaydederken tetkik sonuçlarının da alınması (TahlilBilgisiDVO sınıfından sonuc ve birim alanları çıkarılmıĢ onun yerine TahlilBilgisiDVO sınıfına TahlilSonucDVO[] dizisi eklenmiĢtir.) -Radyoloji iĢlemi kaydedilirken radyoloji sonucunun da alınması ( Sonuç alanı double olarak tanımlıydı String olarak değiĢtirildi) -Fatura kayıt sırasında tüm iĢlemler için kdv hariç fiyat gönderilmesi -Radyoloji ve Diğer iĢlemlerde kesi bilgisi alınmaya baĢlanacak -Sigortalının son adli vaka,trafik kazası ve iĢ kazası bilgileri provizyon cevap esnasında SigortaliAdliGecmisi arrayi olarak dönecek.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
26.08.2010
DeğiĢen Bölümler
Muayene katılım payı alınmayacak tanılarda muayene katılım payının alınmaması için Muayene bilgisinde ozel durum alanında “6: Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu vardır.” gönderilerek beyan edilmelidir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
15.07.2010
DeğiĢen Bölümler
ProvizyonCevapDVO‟ya SigortaliAdliGecmisDVO[] eklendi.Sigortalıya en son alınan Adli Vaka, Trafik Kazası ve ĠĢ Kazası provizyon bilgilerinin dönmesi sağlandı.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 32
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
09.07.2010
DeğiĢen Bölümler
DiabetTakipFormuKayitDVO‟da tanılar ICD10 olarak gönderilecek. Listede olmayan hastalıklar içinde digerHastalikTaniKodu alanından ICD10 kodu gönderilecek. DiabetTakipFormuKayitDVO‟ya glukoMetre, insulinPompasi, insulinPompasiVerTarihi ve insulinPompasiDegTarihi alanları eklendi. TakipFormuHastalikDVO‟ya aĢağıdaki hastalıklar eklenmiĢtir. 12: Hiperkolesterolemi 13: Hiperlipidemi
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
01.07.2010
DeğiĢen Bölümler
ESWL iĢlemlerinde rapor kontrolü yapılacaktır. Bu nedenle ESWL raporlarının kaydedilebilmesi için ESWLRaporBilgisiDVO da değiĢiklikler yapılmıĢtır.
Ġlaç raporları kaydedilirken Etkin Madde kodu ile birlikte kaydedilecektir. Etkin Madde kodları kurumumuz sitesinde
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 33
ayrıca duyurulmuĢtur. IlacRaporDVO‟ya RaporEtkinMaddeDVO eklenmiĢtir. RaporDVO‟ya IlacTeshisBilgiDVO eklenmiĢtir. Ġlaç raporları kaydedilirken TeshisBilgisiDVO ve TaniBilgisiDVO yerine IlacTeshisBilgiDVO kullanılacaktır. Ġlaç raporlarındaki etkin maddeler için SUT kurallarının okunabileceği Yardımcı iĢlemler web servisi altındaki etkinMaddeSutKuraliGetir metodu geliĢtirilmiĢtir. Diabetes Mellitus hastaları için takip formu Medula Sistemine kaydedilecektir. Takip Formu kayıt,okuma ve silme metotları 4.6 -Takip Formu Kayıt Metotları baĢlığı altında bulunmaktadır. Hizmet kayıttaki diĢ iĢlemleri kaydedilirken alt ve üst çenin sağ ve sol tarafı için birer tane diĢ hizmeti kaydedilebilmesi için DisBilgisiDVO da değiĢiklik yapılmıĢtır. DisBilgisiDVO‟a sagAltCeneAnomaliDis, sagUstCeneAnomaliDis, solAltCeneAnomaliDis ve solUstCeneAnomaliDis eklenmiĢtir. ProvizyonGirisDVO da test ortamında yakinlikKodu alanı eklenmiĢtir.YurtdıĢı sigortalı provizyonu için bu alan kullanılacaktır. TahlilBilgisiDVO sınıfına sonuc ve birim alanları eklenmiĢtir. Sonuç alanı tahlil bilgisinin sonuç değeri için kullanılırken, birim alanı da sonuc alanının birimini tutmak için kullanılır. TetkikveRadyolojiBilgisiDVO sınıfına sonuc, birim ve aciklama alanları eklenmiĢtir. Sonuç alanı tetkik ve radyoloji bilgisinin sonuç değeri için kullanılırken, birim alanı da sonuc alanının birimini tutmak için kullanılır. Açıklama da istenirse radyolojik tetkike ait 200 karakterlik açıklama yapmak için oluĢturulmuĢtur. HizmetDetayDVO‟daki epikriz özet bilgisi için kullanılan aciklama alanı da 255 karakterden 1000 karaktere çıkarılmıĢtır. Örnekleme sonunda artık epikriz rapor özeti çıktısı alınabilecek ve bu 1000 karakterlik alan da bu çıktıda görüntülenebilecektir. Not: Bu değiĢiklikler test sunucusunda yapılmıĢtır. HBYS sistemlerinde gerekli değiĢiklikleri yapabilmek için test servislerini kullanınız.
Gerçek ortamdaki sağlık tesis bilgileri (sözleĢme,doktor,vs.) test ortamına aktarılmıĢtır. Test ortamındaki tesis
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 34
muayene kullanıcılarının Ģifreleri 123456 olarak değiĢtirilmiĢtir. Tesislerin Ģifrelerini değiĢtirmeleri gerekmektedir.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
02.04.2010
DeğiĢen Bölümler
Yardımcı ĠĢlemler web servisine kesintiYapilanIslemler metodu eklenmiĢtir. - Tesis kodu ve evrak referans numarası kullanılarak evrak referans numarasına ait katılım payı kesintileri ve inceleme birimi tarafından yapılmıĢ kesinti bilgilerine ulaĢmanızı sağlar.
Versiyon
3.1.0
Yayınlanma Tarihi
29.03.2010
DeğiĢen Bölümler
Provizyon tipi alanına K: Kurum Sevki alanı eklendi.( Sut‟un 4.2.B-14 maddesine bakınız. ) Takip tipi alanına S: Kurum Sevkli Kontrol Muayenesi alanı eklendi. (Sut‟un 4.2.1.B-2 maddesine bakınız.) AmeliyatveGirisimBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi. DigerIslemBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi. DisBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi. HastaYatisBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi. IlacBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi. KonsultasyonBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi. MalzemeBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi. MuayeneBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi. TahlilBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi. TaniBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 35
TetkikveRadyolojiBilgisiDVO sınıfına “ozelDurum” String alanı eklendi. DeğiĢiklikler 01.04.2010 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Rf ajan bedelleri iĢleme dahil edildiği için Rf seçeneği kaldırılmıĢtır. Kurum sevkli(Sgk ilgili birimlerince sevk edilen) iĢlemler %100 örneklenecektir. Yenidoğan takibini bebeğin kendisiyle devam etmek için yeni doğan takibine bağlı takip alırken bebeğin tc‟si, devredilen kurum ve sigortali türü bilgisi ile provizyon alınır.Diğer durumlarda bağlı takip alırken tc göndermeyin.
Versiyon
3.0.2
Yayınlanma Tarihi
03.03.2010
DeğiĢen Bölümler
Yeni Medula V3 gerçek ortam web servis URL adresleri ; (HTTP üzerinden giden eski adresler 09.07.2012 tarihine kadar geçerlidir) Hasta Kabul Süreci: • https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/HastaKabulIslemleri/wsdl/HastaKabulIslemleri.wsdl Hizmet Kayıt Süreci: • https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/HizmetKayitIslemleri/wsdl/HizmetKayitIslemleri.wsdl Faturalama Süreci: • https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/FaturaKayitIslemleri/wsdl/FaturaKayitIslemleri.wsdl Yan Süreçler: Rapor Bilgisi Kayıt : • https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/RaporIslemleri/wsdl/RaporIslemleri.wsdl Yardımcı web servisler : • https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/YardimciIslemler/wsdl/YardimciIslemler.wsdl
Versiyon
3.0.2
Yayınlanma Tarihi
28.01.2010
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 36
DeğiĢen Bölümler
Yardımcı ĠĢlemler web servisine getOrneklenmisTakipler metodu eklenmiĢtir.
Versiyon
3.0.2
Yayınlanma Tarihi
20.08.2009
DeğiĢen Bölümler
RaporKaydet sürecindeki RaporGirisDVO değiĢtirildi. Not1: ESWT ve FTR iĢlemleri için Rapor zorunlu hale getirildi. FTR ve ESWT raporlarının süresi 1 yıldır. Aynı vücut bölgesi için 1 yıl içinde sadece 1 tane ESWT veya FTR raporu alınabilir. 1 kiĢi 1 yıl içinde farklı vücüt bölgelerinden toplamda en fazla 2 tane ESWT veya FTR raporu alabilir. Rapor sürecine iki tane metod eklendi. -raporBilgisiBulRaporTakipNodan: Rapor takip numarası ile rapor bilgilerine ulaĢmanızı sağlar. -raporBilgisiBulTCKimlikNodan : TC kimlik numarası ile belirli rapor türündeki raporların bilgilerine ulaĢmanızı sağlar. Not2 : 01.09.2009 tarihinde bu değiĢiklikler gerçek ortama aktarılacaktır. Medula V3 gerçek ve test ortamı URL adresleri klavuzun sonunda yer alan sıkça sorulan sorular bölümünde yer almaktadır.
Versiyon
3.0.1
Yayınlanma Tarihi
06.07.2009
DeğiĢen Bölümler
18 yaĢ altı için provizyon isteklerinde medula sistemi provizyon iĢleminin yanı sıra hata kodu olarak 9000 ve uyarı mesajı olarak da “Provizyon sorgulamasını yaptığınız çocuğun ana yada babasına ait TC kimlik numarası adı, soyadı, ve ikametgah adresi bilgileri ile GSS tescili için mahalinizdeki SGK Ġl/Merkez Müdürlüğüne baĢvurması için yönlendiriniz!” Ģeklinde bir uyarı mesajı dönecektir.Sorgulama sonucunda provizyon iĢlemi gerçekleĢtirilecek olup
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 37
yine takip no dönecektir, 9000 hata kodu hata olarak değerlendirilmemelidir. Uyarı mesajı olarak algılanıp saglık hizmeti alan kiĢiye mesajda belirtildiği üzere yönlendirme iĢlemi yapılmalıdır.
Versiyon
3.0.1
Yayınlanma Tarihi
21.05.2009
DeğiĢen Bölümler
*updateTedaviTipiOnkoloji metodu çıkarıldı. updateTedaviTipi metodu eklendi. *updateProvizyonTipi metodu eklendi. *HastaYatisOkuCevapDVO‟ya yeni doğan tarih,yeni doğan çocuk sıra no ve donör TCK alanları eklendi. *HizmetOkuCevapDVO içinde HizmetDVO‟ya odemeSorguDurum alanı eklendi. *TakipDVO‟ya yeni doğan tarih ve yeni doğan çocuk sıra no alanları eklendi. Not: Hasta yatıĢı kapatıldıktan sonra paket iĢlem girilemiyordu.Eğer yatıĢ kapatıldıktan sonra 15 gün içerisinde ayaktan ilk takip alınmamıĢsa ya da baĢka ayaktan üzerinden bağlı ayaktan takip alınmamıĢsa yani ameliyat sonrası 15 gün kontrol muayenesi kuralını ihlal edecek bir takip alınmamıĢsa sistem yatıĢı kapatılmıĢ yatan takibine paket iĢlem girmeye izin verecektir.
Versiyon
3.0
Yayınlanma Tarihi
27.03.2009
DeğiĢen Bölümler
*updateTedaviTipiOnkoloji metodu eklendi. Not : Medula V3 gerçek ortam URL adresleri klavuzun sonunda yer alan sıkça sorulan sorular bölümünde yer almaktadır.
Versiyon
3.0
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 38
Yayınlanma Tarihi
20.02.2009
DeğiĢen Bölümler TakipAra metodunun giriĢ ve çıkıĢ parametrelerinin içeriği değiĢmiĢtir. TakipDVO „ya sevkDurumu alanı eklendi. HastaBilgileriDVO „ya sigortaliTuru alanı eklendi. Tedavi Tipi alanına 16 : ESWT değeri eklendi. HizmetOkuGirisDVO „ ya hizmetSunucuRefNolari parametresi eklenmiĢitir.
Versiyon
3.0
Yayınlanma Tarihi
02.02.2009
DeğiĢen Bölümler
* Sevk Bildir metodu eklendi. * Takip tipi alanına Y : Yoğun Bakım P : Hizmetin Ġptal Olması veya Yarım Kalması eklendi. * Tedavi Tipi alanına 15 : Plazmaferez Tedavisi değeri eklendi. * HastaBilgileriDVO dan sosyalGuvenlikNo, karneNo, yakinlikKodu bilgileri çıkarılmıĢtır. * HastaCıkısCevapDVO ‟ya yatisBaslangicTarihi, yatisBitisTarihi alanları eklenmiĢtir. * HastaCikisIptal metodunun giriĢ parametresi HastaCikisIptalDVO olarak değiĢmiĢtir. * HastaYatıĢOkuCevapDVO aynı hasta basvurusuna birden fazla yatıĢ kaydı olabilecek durumlar için güncellenmiĢtir. * FaturaGirisDVO ve FaturaCevapDVO „ya faturaRefNo alanı eklenmiĢtir. * Takip oku metodunda TakipDVO „ya faturaTeslimNo alanı eklenmiĢtir.
Versiyon
3.0
Yayınlanma Tarihi
26.12.2008
DeğiĢen Bölümler
Kalvuz da hatalı ve eksik bilgiler düzeltilmiĢtir. Düzeltilen bölümler sarı renkle gösterilmiĢtir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 39
Giriş
GSS Medula Sistemi‟nin üçüncü versiyonu, 1 Aralık 2008 tarihinde GSS Yönetmelik çalıĢmalarına paralel olarak geliĢtirilmiĢtir. Sistem, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve tanı/tedavi kuruluĢları tarafından kullanılacaktır. Bu doküman, GSS Web Servisleri‟nin adaptasyonunu yapacak olan yazılım firmaları ve diğer ilgililer için kullanım kılavuzu niteliği taĢımaktadır. Web Servisleri metotları, bu metotların giriĢ (input) ve çıkıĢ (output) parametreleri, dokümanda detaylı olarak açıklanmaktadır. Sistemin iĢleyiĢi ve süreçler hakkında detaylı bilgi ise Genel Bilgilendirme dokümanından bulunmaktadır. Doküman, sırasıyla genel bilgiler, kullanıcı adı ve Ģifreler, süreçler ve metotları, metot detay açıklamaları
bölümlerini içermektedir.
1 Genel Bilgiler
GSS Medula Sistemi, Java Teknolojileri ile hazırlanmıĢ olup, IBM WebSphere Application Server üzerinde sunulmaktadır. Hastane yazılımlarında, üçüncü versiyonuna adaptasyon çalıĢmalarının yapılabilmesi için sistem, ilk olarak GSS test ortamında sunulacaktır. GSS tarafından açıklanacak olan ikinci bir tarihte ise üçüncü versiyon gerçek ortama aktarılacak, aynı anda ikinci versiyon durdurulacaktır. Ġkinci versiyonu halen kullanmakta olan sağlık tesisleri, üçüncü versiyon gerçek ortama aktarılana kadar ikinci versiyonu kullanmaya devam edecektir. Bu tesislerimiz, üçüncü versiyon için adaptasyon çalıĢmalarına baĢlamalı ve GSS tarafından ilan edilen tarihte üçüncü versiyona geçmelidir. Web servilerinin test ve gerçek ortam URL adresleri Sıkça Sorulan Sorular bölümünde verilmektedir.
Süreç Açıklamaları
Yeni versiyonda, sağlık tesislerince iĢletilecek üç ana, bir yan süreç bulunmaktadır. Ana süreçler: Hasta Kabul Süreci Hizmet Kayıt Süreci
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 40
Fatura Kayıt Süreci
Yan süreçler ise aĢağıdaki gibidir:
o Rapor Bilgisi Kayıt
o Yardımcı Servisler
BaĢhekim veya sağlık tesisi yöneticisi tarafından iĢletilecek son süreç ise
Dönem sonlandırma ve evrak üst yazısının (dilekçe) oluĢturulmasıdır.
ġema 1- GSS Sağlık Ödeme Sistemi (Medula) Üçüncü Versiyonu
2 Kullanıcı Adı ve Şifreler
GSS Medula sistemi, sağlık tesislerine iki ayrı ara yüz (interface) sunmaktadır:
GSS Sağlık Sistemi
Web Servisleri
• Hasta Kabul
• Hizmet Kayıt
• Fatura Bilgisi Kayıt
• Rapor Bilgisi Kayıt
Web Uygulaması
• Dönem Sonlandırma
• Üst yazı oluşturma
HBYS Başhekim / Hastane Yöneticisi
Hastane Şifresi Başhekim Şifresi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 41
Sistemsel entegrasyonu sağlamak ve ana/yan süreçleri iĢletmek için web servisleri, BaĢhekim veya yönetici tarafından kullanılacak ve dönem sonlandırma/evrak üst yazısı oluĢturmak için kullanılacak web uygulaması.
Web servislerine, GSS tarafından her sağlık tesisine bir adet olmak üzere verilecek olan kullanıcı adı ve Ģifre ile ulaĢılabilirken, web uygulamasına eriĢecek baĢhekim veya yöneticiler için GSS sisteminde kiĢisel kullanıcı adı ve Ģifre oluĢturulacaktır. Özetle, GSS Medula Sistemi‟nde her sağlık tesisinin iki adet kullanıcı adı ve Ģifresi bulunacaktır: Tesis ġifresi: Web servisleri tarafından kullanılmak üzere Yönetici ġifresi: BaĢhekim veya yönetici tarafından web uygulamasında kullanılmak üzere
2.1 Web Servislerinde Şifre Gönderilmesi
Web servislerinde HTTP Basic Authentication yöntemi kullanılmaktadır. Bunun için web servis isteklerinde (request), tesis kullanıcı adı ve Ģifresi HTTP Header içinde GSS sunucusuna gönderilmelidir. Web servisleri teknolojisi ile oturum (session) bilgisini muhafaza etmenin henüz standart bir yolu olmadığı için, kullanıcı adı ve Ģifrenin her SOAP isteminde (request) gönderilmesi gerekmektedir.
2.2 Yönetici Şifresi ve Web Uygulaması
Yönetici Ģifresi ile girilen GSS web uygulamasında, baĢhekim veya yöneticiler aĢağıdaki iĢlemleri yapabileceklerdir: Dönem sonlandırma Evrak üst yazısı oluĢturma Ödemeleri takip edebilme
Web uygulamasının URL adresi Sıkça Sorulan Sorular bölümünde açıklanmaktadır.
3 Süreçler ve Metotları
Bu bölümde, GSS Medula süreçlerini iĢletebilmek için kullanılacak web servis metotları açıklanmaktadır. Süreçlerin iĢletilmesinde yapılan hataların sağlık tesisleri tarafından düzeltilebilmesi amacıyla ana metotlar için düzeltme ve silme fonksiyonları eklenmiĢtir. Web servis metotları aĢağıdaki gibidir:
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 42
Hasta Kabul
 HastaKabul
 HastaKabulKimlikDogrulama
 HastaKabulOku
 HastaKabulIptal
 HastaCikisKayit
 HastaCikisIptal
 HastaYatisOku
 BasvuruAltindakiTakipleriOku
 SevkBildir
 UpdateTedaviTipi
 UpdateProvizyonTipi
Hizmet Kayıt
 HizmetKayit
 HizmetKaydiOku
 HizmetKaydiIptal
Fatura Kayıt
 FaturaKayit
 FaturaOku
 FaturaIptal
 FaturaTutarOku
3.1 Hasta Kabul Süreci ve Metodları
Sağlık hizmeti alan kiĢinin sağlık hizmet sunucusuna baĢvurması ile baĢlayan süreçtir. Bu süreçte sağlık hizmeti alacak kiĢinin bilgileri ile tesisin bilgileri alınarak kiĢiye sağlık hizmetinin verilip verilmeyeceğinin kontrolü yani müstehaklık sorgulaması ve tesisin SGK kurumu ile anlaĢmalı olup olmadığının kontrolleri yapılarak Hasta için bir HastaBaĢvuruNo ve bu numara ile iliĢkili bir takip numarası üretilir. Sağlık hizmet sunucusunda verilen hizmetler bu takip numarası ile takip edilir. Sağlık hizmet sunucusunda hastanın tedavisi boyunca aynı HastaBaĢvuruNo‟suna bağlı aynı veya faklı branĢlarda birden fazla takip verilebilir bu takipler birbiri ile iliĢkilidirler, verilen hizmetler bu takip numaraları aracılığıyla takip edilir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 43
Metot Adı Açıklama
HastaKabul
Bu metodumuz hasta kabul iĢlemleri için oluĢturulmuĢ bir metoddur. Metodumuz aldığı parametrelerin geçerliliğini kontrol edip gönderilen parametrelere göre özel durumlar varsa onların kontrolü yapıldıktan sonra sağlık hizmeti alacak kiĢiye sağlık hizmetinin verilip verilmeyeceğinin kontrolü yani müstehaklık sorgulaması ve tesisin SGK kurumu ile anlaĢmalı olup olmadığının kontrolleri yapılarak hasta için bir HastaBaĢvuruNo ve bu numara ile iliĢkili bir takip numarası üretilir verilen hizmetler bu takip numarası ile takip edilir. Hasta kabul metodunda yenilik olarak iliĢkili takip alma mantığı getirilmiĢtir. GiriĢ objesinde göreceğiniz üzere takip no alanı bu iĢ için kullanılacaktır.Ġlk takip alıĢlarda bu alan boĢ gönderilecektir. Daha sonra bağlı takip alma isteklerinde bu alana üzerinden yeni bir takip alınmak istenen ilk takibin numarası gönderilecektir. Örneğin hastaya ilk takip olarak ayaktan bir takip alınmıĢ olsun hasta yatıĢa geçirildiğinde yatan takibi alınırken takip no alanına ayaktan takibin numarası gönderilmelidir. Sistem hangi durumda ilk hangi durumda bağlı takip alınması gerektiğini ve bağlı takibin ne olması gerektiğini uyarı mesajları ile yönlendirecektir.
HastaKabulOku
HastaKabulOku metodumuz sağlık tesisine ait gönderilen takip numarasından sisteme kaydedilmiĢ olan hasta kabul bilgilerini okumak için kullanılacaktır.
HastaCikisKayit
Yeni versiyonda hasta yatıĢ ve çıkıĢ bilgileri online olarak alınacaktır.Hastaya bir yatan takibi alındığında ilk yatan takibinin takip tarihi ile sistem tarafından otomatik bir yatıĢ baĢlangıcı yapılacaktır.Hasta taburcu edildiğinde bu metod kullanılarak hasta çıkıĢ tarihi kaydedilmelidir.
HastaCikisIptal
Bu metodumuz hatalı girilmiĢ olan hasta çıkıĢları iptal edebilmek için oluĢturulmuĢtur. Girilen bilgilere göre hasta yatıĢ kaydı bulunur ve bu kaydın hasta çıkıĢ tarihi iptal edilir.
HastaKabulIptal
Bu metodumuz hasta kabulleri iptal edebilmek için oluĢturulmuĢtur. Gönderilen takip numarasına ait hasta kabul bilgileri gerekli kontroller yapıldıktan sonra silinir. Fatura kaydı oluĢturulmuĢ bir takip silinemez öncelikle fatura kaydı silinmelidir. Takip silindiğinde o takip için hizmet kaydı ile girilmiĢ olan ödeme sorgusu ve buna bağlı hizmetleride otomatik olarak silinecektir.
HastaYatisOku
Bu metodumuz hasta yatıĢ kaydını okumak için kullanılacaktır.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 44
BasvuruTakipOku
Bu metodumuz hastaya ait olan HastaBasvuruNo ile iliĢkili tüm takipleri okumak için kullanılacaktır.
SevkBildir
Hastaya ayaktan takip alındığında ayaktan aynı branĢtan 10 gün içeresinde baĢka bir tesis aynı hastaya takip alabilmesi için ancak ilk tesisin ayaktan takip üzerinden sevk bildiriminde buluması ve diğer tesisin sevk bildirimi yapılmıĢ olan takip üzerinden bağlı takip alması gerekir. Sevk Bildirimi yapılmaz ise baĢka tesiste o hastaya 10 gün içerisinde aynı branĢtan takip verilmez.
UpdateTedaviTipi
Bu metodumuz takibin ödeme sorgusu yapılmamıĢ, takibe ait iĢlem gönderilmemiĢ ise takibin tedavi tipini değiĢtirmek için kullanılır. Normal den diğer uygun olan tedavi tiplerine dönüĢüm yapar.
UpdateProvizyonTipi
Bu metodumuz takibin ödeme sorgusu yapılmamıĢ, takibe ait iĢlem gönderilmemiĢ ise takibin provizyon tipini değiĢtirmek için kullanılır. Provizyon tipi N: Normal‟den I : ĠĢ kazası , A : Acil , T : Trafik kazası ,V : Adli Vaka , M : Meslek hastalığına değiĢtirilebilir.
HastaKabulKimlikDogrulama
Bu metodumuz biyometrik doğrulama yöntemin kullanarak hasta kabul iĢlemleri için oluĢturulmuĢ bir metoddur. Metodumuz aldığı parametrelerin geçerliliğini kontrol edip gönderilen parametrelere göre özel durumlar varsa onların kontrolü yapıldıktan sonra sağlık hizmeti alacak kiĢiye sağlık hizmetinin verilip verilmeyeceğinin kontrolü yani müstehaklık sorgulaması ve tesisin SGK kurumu ile anlaĢmalı olup olmadığının kontrolleri yapılarak hasta için bir HastaBaĢvuruNo ve bu numara ile iliĢkili bir takip numarası üretilir verilen hizmetler bu takip numarası ile takip edilir. Hasta kabul metodunda yenilik olarak iliĢkili takip alma mantığı getirilmiĢtir. GiriĢ objesinde göreceğiniz üzere takip no alanı bu iĢ için kullanılacaktır.Ġlk takip alıĢlarda bu alan boĢ gönderilecektir. Daha sonra bağlı takip alma isteklerinde bu alana üzerinden yeni bir takip alınmak istenen ilk takibin numarası gönderilecektir. Örneğin hastaya ilk takip olarak ayaktan bir takip alınmıĢ olsun hasta yatıĢa geçirildiğinde yatan takibi alınırken takip no alanına ayaktan takibin numarası gönderilmelidir. Sistem hangi durumda ilk hangi durumda bağlı takip alınması gerektiğini ve bağlı takibin ne olması gerektiğini uyarı mesajları ile yönlendirecektir.
3.2 Hizmet Kayıt Süreci ve Metotları
Bu süreç sağlık hizmet sunucusu tarafından sağlık yardımından yararlanan kiĢiye verilen hizmetlerin MEDULA sistemine kaydedildiği süreçtir. Ġlk hasta kabul sürecinde hasta için alınan Hasta BaĢvuru No ve Takip numarası üzerinden iĢlemler kaydedilecektir. Hazırlanacak yapı ile iĢlemlerin hastaya yapılıp yapılamayacağına dair tüm kontroller yapılarak iĢlem kaydı alınacaktır bu aĢamada bir hata var ise cevap online olarak karĢı tarafa bildirilecektir. Tedavi süresince yapılan iĢlemler takip numarası üzerinden kontrollü iĢlemler için iĢlem yapılmadan önce veya günlük yada belirli aralıklarla veya tedavi bitiminde topluca gönderilebilecektir. Bazı büyük hastanelerde hastaya verilen hizmetlerin çok olması
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 45
ve bunların topluca tek seferde gönderilmeye çalıĢılması hem kendilerinin hem de sistemin performansını kötü etkilemekte çoğu zaman yoğunluktan zaman aĢımına uğrayarak kayıt gerçekleĢtirilememektedir, yeni yapı ile parçalı gönderilmesi sağlanarak bu tür sorunlar ortadan kalkacaktır. Yine EK8 ve EK9 yer alan güne, tedaviye veya hastaya bağlı maksimum adet sınırlamaları olan iĢlemler için tesisin kendisi tarafından yapılıp yapılamayacağını öğrenebileceği bir yapı bu sürecin metodları kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢ olacaktır. Metot Adı Açıklama
HizmetKayit
HizmetKayit metodumuz yapılan hizmetleri sisteme kaydetmek için tasarlanmıĢtır. Bu metodumuz birçok parametre almaktadır. Bu parametreler; Hasta Basvuru No, Takip No, Sağlık Tesisi Kodu, Tanı Bilgileri, Muayene Bilgileri, Konsultasyon Bilgileri, var ise DiĢ Bilgileri, var ise YatıĢ Bilgileri, var ise Diğer iĢlem Bilgileri, var ise Malzeme Bilgileri, var ise Ameliyat ve Girisim Bilgileri, var ise Tetkik ve Radyoloji Bilgileri, var ise Tahlil Bilgileri, var ise Ġlaç Bilgileri. Gönderilen parametrelerin gerekli incelemelerden geçirildikten sonra veritabanına hizmetiniz kaydedilir. ĠĢlemlerin hastaya yapılıp yapılamayacağına dair tüm kontroller bu aĢamada yapılarak iĢlem kaydı alınır bu aĢamada bir hata var ise cevap online olarak karĢı tarafa bildirilir.
HizmetKaydiOku
Bu metodumuz hizmet kayıtlarının bilgilerine ulaĢabilmek için oluĢturulmuĢtur. Üç adet parametre alır. Bunlar sağlık tesisi kodu, takip numarası, ve opsiyonel olarak iĢlem sıra numaraları. ĠĢlem sıra numarası gönderilmemiĢse gönderilen takip numarasına ait bütün iĢlem bilgileri çekilir. GönderilmiĢ ise sadece o iĢlemlerin bilgileri çekilir. Diğer web servis metodları gibi bu metodumuz da girilen parametrelerin geçerliliğini kontrol eder. Hatasız olarak devam ederse bu metodumuz,ilgili hizmet kaydın bilgilerini geri döner.
HizmetKaydiIptal
Bu metodumuz istenilen hizmet kayıtlarının bilgilerini silebilmek için oluĢturulmuĢtur. Üç adet parametre alır. Bunlar sağlık tesisi kodu, takip numarası, ve opsiyonel olarak iĢlem sıra numaraları. ĠĢlem sıra numarası gönderilmemiĢse gönderilen takip numarasına ait bütün iĢlem bilgileri ve ödeme sorgu kaydı silinir. GönderilmiĢ ise sadece o iĢlemlerin bilgileri silinir. Diğer web servis metodları gibi bu metodumuz da girilen parametrelerin geçerliliğini kontrol eder. Hatasız olarak devam ederse bu metodumuz, ilgili hizmet kaydın bilgilerini siler.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 46
3.3 Fatura Kayıt Süreci ve Metotları
Bu süreç iki numaralı Hizmet Kayıt Sürecinde tedavi boyunca yapılmıĢ ve kaydedilmiĢ iĢlemlerin faturalanmasının gerçekleĢtirileceği süreçtir. Hasta BaĢvuru numarasına bağlı olan o tedavi boyunca alınmıĢ faturalanmamıĢ tüm iliĢkili takipler faturalamaya birlikte gönderilecektir. Böylelikle tedavi boyunca yapılmıĢ tüm iĢlemler aynı döneme faturalanması sağlanacak , değerlendirilmesi birlikte yapılacak ve o tedavinin tüm aĢamaları gösterilebilecektir. Bu süreçte iliĢkili tüm takipler değerlendirilerek gönderilmiĢ olan tüm iĢlemlerin ve takiplerin fiyatlanması online gerçekleĢtirilecektir ve hastanın o tedavisi için bir fatura kaydı oluĢturularak toplam fatura fiyatı tesislere dönülecektir. Eğer hastanın yatıĢı varsa hasta yatıĢı kapatılmadan o tedaviyle iliĢkili hiçbir takip faturalanamıyacaktır. FaturalanmıĢ bir yatıĢ aralığına geriye dönük aynı veya farklı tesis de hiçbir takip verilmeyecektir. Metot Adı Açıklama
FaturaKayit
Bu metod fatura kaydetmek için oluĢturulmuĢtur. Hasta BaĢvuru numarasına bağlı olan o tedavi boyunca alınmıĢ tüm iliĢkili takipler faturalamaya birlikte gönderilecektir. Tüm takipler değerlendirilerek gönderilmiĢ olan tüm iĢlemlerin ve takiplerin fiyatlanması online gerçekleĢtirilecektir ve hastanın o tedavisi için bir fatura kaydı oluĢturularak toplam fatura fiyatı fatura bilgileri ile birlikte tesislere dönülecektir.
FaturaKaydiOku
Bu metod bir faturaya ait bilgileri okumak için kullanılacaktır.
FaturaKaydiIptal
Bu metod faturayı iptal etmek için oluĢturulmuĢtur. Gönderilen parametrelerin geçerliliği kontrol edildikten sonra gönderilen FaturaTeslimNo ları ile ilgili faturalar gerekli güncellemeler yapılarak iptal edilir.
4 Web Servis Metotları Detay Açıklamaları
Bu bölümde, GSS Sağlık Ödeme Sistemi web servis metotlarının giriĢ (input) ve çıkıĢ (output) parametreleri açıklanmaktadır.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 47
4.1 Hasta Kabul Metotları
4.1.1 HastaKabul Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
HastaKabul
ProvizyonGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.1.a)
ProvizyonCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.1.b)
Tablo – 4.1.1.a: ProvizyonGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
hastaTCKimlikNo
Hastanın TC Kimlik Numarası
String
11
Evet *
Hastanın TC Kimlik numarası. Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
sigortaliTuru
Sigortalı Türü
String
1
Evet *
Sigortalının çalıĢan, emekli gibi türünü bildiren alandır. Kullanılacak Kodlar: 1 : ÇalıĢan 2 : Emekli 3 : SSK Kurum Personeli 4 : Diğer Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
Hizmetin verildiği branĢın kodu
devredilenKurum
Hastanın devredilen kurumu
String
1
Evet *
Sosyal güvenlik kurumları, SGK adı altında birleĢmeden önce hastanın hangi güvenlik kurumuna bağlı olduğu.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 48
Kullanılacak Kodlar: 1 : SSK 2 : Bağkur 3 : Emekli Sandığı 4 : YeĢil Kart 5 : Vatansız ve sığınmacılar 6 : 2022 sayılı 65 yaĢını doldurmuĢ muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaĢlarına aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler 7: 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası verilmiĢ bulunanlara vatani hizmet tertibinden Ģeref aylığı bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre Ģeref aylığı alan kiĢiler 10: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiĢiler 12: S.G.K. 14 : Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler, 15 : 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince iĢsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalıĢma ödeneğinden yararlandırılan kiĢiler, 17 : 60-g isteğe bağlı sigortalılar 18 : 18 yaĢ altı sosyal güvenlik kapsamında olmayan kiĢiler 19 : Üniversite Yabancı Uyruklu Öğrenciler 20 : Stajyer Avukat 21 : Kapsam DıĢı 99 : YurtdıĢı sigortalılar 22 :Acil Hal 23: TBMM 25: Ceza Infaz ve Tutukevi Kursiyeri 26: AĠHM Not:
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 49
3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, 2330 sayılı Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsamında aylık alan kiĢiler, 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa ġamp. KazanmıĢ sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler için devredilen kurum kodu olarak Emekli Sandığı (3) göndermeleri gerekmektedir. Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
provizyonTarihi
Provizyon alınıĢ tarihi
String
10
Evet
Hastanın tesise provizyon için baĢvurduğu tarih “dd.mm.yyyy” formatında
provizyonTipi
Provizyonun türü
String
1
Evet *
Kullanılacak Kodlar: N : Normal I : ĠĢ kazası A : Acil T : Trafik kazası V : Adli Vaka M : Meslek hastalığı K : Kurum Sevki C :Acil Hal H :BulaĢıcı Hastalık R :KoruyucuSağlık L: Analık G :Afet SavaĢ Grev Lokavt U :Bakıma Muhtaç D: Doğal Afet E: 3713/21
Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu değildir. Gönderilen takip
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 50
deki bilgi esas alınır.
takipTipi
Takibin tipi
String
1
Evet
Kullanılacak Kodlar: N : Normal E : EĢlik Eden Hastalık U : Uzayan YatıĢ K : Komplikasyon T : Tanı Amaçlı Günübirlik Y : Yoğun Bakım P : Hizmetin Ġptal Olması veya Yarım Kalması S : Kurum Sevkli Kontrol Muayenesi F, FaturalanmıĢ Uzayan YatıĢ B, FaturalanmıĢ Uzayan YatıĢ ve Yoğun Bakım
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Hayır
Varolan bir ilk takip den iliĢkili bir bağlı takip üretmek için kullanılacaktır. Üzerinden takip üretmek istediğimiz takibin takip numarası gönderilmelidir. Ġlk takip alınıĢlarında bu alan boĢ gönderilmelidir.
yeniDoganBilgisi
Yeni Doğan bebeklerin bilgisi
YeniDoganBilgisiDVO
Hayır
Alınmak istenen takip yeni doğan için ise bu bilginin gönderilmesi gerekmektedir. Yeni doğan takipleri bebeğin annesi üzerinden açılmalıdır. (Bkz. Tablo 4.1.1.d) Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi gerekli değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
yatisBitisTarihi
YatıĢ BitiĢ Tarihi
String
10
Hayır
Geriye dönük yatan takibi alınmak istendiğinde eğer hastanın yatıĢı bitmiĢ ve taburcu edilmiĢ ise (geriye dönük kapalı yatıĢ isteği ) Yatan takipleri için bu alanda yatıĢ bitiĢ tarihinin gönderilmesi gerekmektedir. “dd.mm.yyyy” formatında
tedaviTuru
Tedavi Türü
String
1
Evet
A : "Ayakta Tedavi" Y : "Yatarak Tedavi" G : "Günübirlik Tedavi"
tedaviTipi
Tedavi Tipi
String
1
Evet
0, "Normal Sorgu" 1, "Diyaliz"
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 51
2, "Fiziksel tedavi ve rehabilitasyon" 4, "Kemik iliği" 5, "Kök hücre nakli" 6, "Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi" 7, "Hiperbarik oksijen tedavisi" 8, "ESWL" 9, "Ağız Protez tedavisi" 10, "Ketem" 11, " Tüp Bebek 1" 12, " Tüp Bebek 2" 13, "DiĢ Tedavisi" 14, ”Onkolojik Tedavi” 15, “Plazmaferez Tedavisi” 16, “ESWT” 17,”Evde Bakım Hizmeti” 18,”Analık Hali” 19,”ĠĢ Göremezlik” 20,”Ortodontik Tedavi”
donorTCKimlikNo
Donörün TC Kimlik Numarası
String
11
Hayır
Alınmak istenen takip Donör için ise bu bilginin gönderilmesi gerekmektedir. Donör takipleri Alıcı üzerinden açılmalıdır. Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi gerekli değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
yakinlikKodu(Test ortamında)
Yakınlık Kodu
String
Hayır
YurtdıĢı sigortalı provizyon alabilmek için bu alanın gönderilmesi gerekemektedir.
plakaNo
Plaka numarası
String
Hayır
Trafik kazalarında plaka numarası bilgisi alınmaktadır
yesilKartSevkEdenTesisKodu
YeĢil kartlı hasta sevk eden tesis kodu
int
Hayır
YeĢil kartlı hasta sevklerinde , özel ve üniversite hastaneleri sevk eden tesis kodunu beyan ederek yeĢil kartlı hastaya provizyon alabilecekler.
Tablo – 4.1.1.b: ProvizyonCevapDVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 52
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
Provizyon alma iĢleminin sonucu. 0000 (sıfır) ise provizyon hatasız olarak verilmiĢtir. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Provizyon alma iĢlemi sonucu GSS tarafından üretilen takip numarası. Hastaya, provizyonu alan sağlık tesisinde yapılacak tüm iĢlemler ve ödeme bilgisi bu numaradan takip edilecektir.
hastaBilgileri
Hastanın GSS sisteminde kayıtlı bilgileri
HastaBilgileriDVO
N/A
Bkz. Tablo 4.1.1.c
hastaBasvuruNo
Hastanın BaĢvuru Numarası
String
N/A
Hastanın tesise tedavi için ilk baĢvurusunda ilk takip alıĢında takip no ile birlikte Hasta BaĢvuru No da üretilir. Tedavi boyunca üretilen tüm takipler bu hasta baĢvuru numarası ile iliĢkilidir.
sigortaliAdliGecmisi
Sigortalı Adli GeçmiĢi
SigortaliAdliGecmisDVO[]
N/A
Hastanın en son alınmıĢ Adli vaka, trafik kazası ve iĢ kazası provizyon bilgilerini döner.
Tablo – 4.1.1.b.1: SigortaliAdliGecmisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
tckNo
Hasta TC Kimlik No
String
11
Hastanın TC Kimlik Numarası
provTipi
Provizyon Tipi
String
1
Provizyon Tipi
provTarihi
Provizyon Tarihi
String
10
Provizyon Tarihi
Tablo – 4.1.1.c: HastaBilgileriDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
tcKimlikNo
Hasta TC Kimlik No
String
11
Hastanın TC Kimlik Numarası
ad
Hastanın adı
String
50
Hastanın adı
soyad
Hastanın soyadı
String
50
Hastanın soyadı
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 53
cinsiyet
Hastanın cinsiyeti
String
1
Değerler: E : Erkek K : Kadın
dogumTarihi
Hastanın doğum tarihi
String
10
dd.MM.yyyy formatında
sigortaliTuru
Sigortalı Türü
String
1
1 : ÇalıĢan 2 : Emekli 3 : SSK Kurum Personeli 4 : Diğer
devredilenKurum
Devredilen Kurum
String
1
Sosyal güvenlik kurumları, SGK adı altında birleĢmeden önce hastanın hangi güvenlik kurumuna bağlı olduğu. Kullanılacak Kodlar: 1 : SSK 2 : Bağkur 3 : Emekli Sandığı 4 : YeĢil Kart 5 : Vatansız ve sığınmacılar 6 : 2022 sayılı 65 yaĢını doldurmuĢ muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaĢlarına aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler 7: 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası verilmiĢ bulunanlara vatani hizmet tertibinden Ģeref aylığı bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre Ģeref aylığı alan kiĢiler 10: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiĢiler 12: S.G.K. 14 : Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler, 15 : 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince iĢsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalıĢma ödeneğinden yararlandırılan kiĢiler, 17 : Yukarıdaki bentlerin dıĢında kalan ve baĢka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaĢlar, isteğe tabi sigortalılar
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 54
18 : 18 yaĢ altı sosyal güvenlik kapsamında olmayan kiĢiler Not: 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, 2330 sayılı Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsamında aylık alan kiĢiler, 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa ġamp. KazanmıĢ sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler için devredilen kurum kodu olarak Emekli Sandığı (3) göndermeleri gerekmektedir.
katilimPayindanMuaf
Katilim Payindan Muaf
String
1
KiĢinin katılım payı muafiyet bilgisini gösterir.
Tablo – 4.1.1.d: YeniDoganBilgiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
dogumTarihi
Bebeğin Doğum Tarihi
String
10
Bebeğin Doğum Tarihi (“dd.mm.yyyy” formatında)
cocukSira
Bebeğin sıra numarası
Integer
Doğumda 1 den fazla bebek olması durumunda(ikiz,üçüz vb) alınan takibin kaçıncı bebeğe ait olduğu bilgisi. Örneğin, doğum esnasında iki bebek dünyaya gelmiĢ ise cocukSira bilgisi; 1. bebek için “1”, 2. bebek için “2” olmalıdır. Tek bebek için cocukSira bilgisi “1” olmalıdır.
4.1.2 Hasta Kabul Oku Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
HastaKabulOku
TakipOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.2.a)
TakipDVO (bkz. Tablo 4.1.2.b)
Tablo – 4.1.2.a: TakipOkuGirisDVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 55
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Evet
Detay bilgileri sorgulanmak istenen takibin numarası. Tesis sadece kendi takip numaralarını sorgulayabilecektir.
yeniTedaviTipi
Yeni tedavi tipi
Ġnteger
Hayır
Tedavi tipini değiĢtirmek için ilgili metot çağırıldığında kullanılır.
Tablo – 4.1.2.b: TakipDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
Takip okuma iĢleminin sonucu. 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Takip numarası kontrol amacı ile geri döndürülmektedir.
ilkTakipNo
Ġlk Takip Numarası
String
N/A
Sorgulanan takip bağlı takip ise yani baĢka bir takip üzerinden üretilmiĢ ise o ilk takibin numarası bu alanda belirtilecektir.
takipTarihi
Takip Tarihi
String
10
Takibin alınıĢ tarihi dd.MM.yyyy formatında
kayitTarihi
Kayıt Tarihi
String
10
Takibin GSS sistemine kaydedildiği tarih dd.MM.yyyy formatında
tesisKodu
Tesis kodu
Integer
Takibi oluĢturan sağlık tesisinin kodu
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Hizmetin verildiği branĢın kodu
donorTCKimlikNo
Donörün TC Kimlik Numarası
String
11
Donörün TC Kimlik Numarası
hastaBasvuruNo
Hastanın Basvuru Numarası
String
N/A
Takibin iliĢkili olduğu Hasta BaĢvuru numarası
takipTipi
Takip Tipi
String
1
N : Normal E : EĢlik Eden Hastalık U : Uzayan YatıĢ K : Komplikasyon T : Tanı Amaçlı Günübirlik Y : Yoğun Bakım
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 56
P : Hizmetin Ġptal Olması veya Yarım Kalması S : Kurum Sevkli Kontrol Muayenesi F, FaturalanmıĢ Uzayan YatıĢ B, FaturalanmıĢ Uzayan YatıĢ ve Yoğun Bakım
tedaviTuru
Tedavi Turu
String
1
A : "Ayakta Tedavi" Y : "Yatarak Tedavi" G : "Günübirlik Tedavi"
takipDurumu
Takibin Durumu
String
1
Değerleri: 0 : Ödeme sorgusu yapılmadı 1 : Ödeme sorgusu yapıldı
proviyonTipi
Provizyon Tipi
String
1
Değerleri: N : Normal I : ĠĢ kazası A : Acil T : Trafik kazası V : Adli Vaka M : Meslek hastalığı
HastaBilgileri
Hastanın GSS sisteminde kayıtlı bilgileri
HastaBilgileriDVO
N/A
Bkz. Tablo 4.1.1.c
tedaviTipi
Tedavi Tipi
String
1
0, "Normal Sorgu" 1, "Diyaliz" 2, "Fiziksel tedavi ve rehabilitasyon" 4, "Kemik iliği" 5, "Kök hücre nakli" 6, "Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi" 7, "Hiperbarik oksijen tedavisi" 8, "ESWL" 9, "Ağız Protez tedavisi" 10, "Ketem" 11, " Tüp Bebek 1" 12, " Tüp Bebek 2" 13, "DiĢ Tedavisi" 14, ”Onkolojik Tedavi” 15, “Plazmaferez Tedavisi” 16, “ESWT” 17,”Evde Bakım Hizmeti”
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 57
18,”Analık Hali” 19,”ĠĢ Göremezlik” 20,”Ortodontik Tedavi”
faturaTeslimNo
Fatura Teslim No
String
N/A
Eğer takip faturalanmıĢ ise bu alanda takibin faturalanmıĢ olduğu faturanın fatura teslim numarası dönülecektir.
sevkDurumu
Sevk Durumu
String
1
E : Sevk Bildirimi yapılmıĢ. H: Sevk Bildirimi yapılmamıĢ.
yeniDoganDogumTarihi
Yeni doğan doğum tar.
String
10
YatıĢ yeni doğan ise yeni doğanın doğum tarihi.
yeniDoganCocukSiraNo
Yeni doğan çocuk sıra
String
N/A
YatıĢ yeni doğan ise yeni doğan çocuk sıra no.
4.1.3 Hasta Kabul Iptal Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
HastaKabulIptal
TakipSilGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.3.a)
TakipSilCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.3.b)
Tablo – 4.1.3.a: TakipSilGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Evet
Silinmek istenen takip numarası. Tesisin, sadece kendisine ait takipler silinebilir.
Tablo – 4.1.3.b : TakipSilCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 58
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Silinen takip numarası kontrol için dönülecektir.
4.1.4 Hasta Çıkış Kayıt Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
HastaCikisKayit
HastaCikisDVO (bkz. Tablo 4.1.4.a)
HastaCikisCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.4.b)
Tablo – 4.1.4.a : HastaCikisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
hastaBasvuruNo
Hasta BaĢvuru No
String
N/A
Takibin iliĢkili olduğu Hasta BaĢvuru numarası
Evet
hastaCikisTarihi
Hasta ÇıkıĢ Tarihi
String
10
Yatan hastanın yatıĢı bitirildiği ve taburcu edildiği tarih
Evet
saglikTesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
Tablo – 4.1.4.b : HastaCikisCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
yatisBaslangicTarihi
YatıĢ BaĢlangıç Tarihi
String
10
Hasta yatıĢ baĢlangıç tarihi
yatisBitisTarihi
YatıĢ BitiĢ Tarihi
String
10
Hasta yatıĢ çıkıĢ tarihi , taburcu tarihi
4.1.5 Hasta Çıkış İptal Metodu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 59
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
HastaCikisIptal
HastaCikisIptalDVO (bkz. Tablo 4.1.4.a)
HastaCikisCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.4.b)
Tablo – 4.1.5.a : HastaCikisIptalDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
hastaBasvuruNo
Hasta BaĢvuru No
String
N/A
Takibin iliĢkili olduğu Hasta BaĢvuru numarası
Evet
hastaCikisTarihi
Hasta ÇıkıĢ Tarihi
String
10
Yatan hastanın yatıĢı bitirildiği ve taburcu edildiği tarih
Evet
yeniHastaCikisTarihi
Yeni Hasta ÇıkıĢ Tarihi
String
10
Yatan hastanın yatıĢ bitiĢ tarihinin yerine geçecek yeni bitiĢ tarihi
Hayır
saglikTesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
4.1.6 Hasta Yatış Oku Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
HastaYatisOku
HastaYatisOkuDVO (bkz. Tablo 4.1.6.a)
HastaYatisOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.6.b)
Tablo – 4.1.6.a : HastaYatisOkuDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
hastaBasvuruNo
Hasta BaĢvuru No
String
N/A
Takibin iliĢkili olduğu Hasta BaĢvuru numarası
Evet
saglikTesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 60
Tablo – 4.1.6.b : HastaYatisOkuCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
saglikTesisiKodu
Tesis Kodu
String
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
hastaBasvuruNo
Hasta BaĢvuru No
String
N/A
Takibin iliĢkili olduğu Hasta BaĢvuru numarası
basvuruYatisBilgileri
BaĢvuru YatıĢ Bilgileri
BasvuruYatisBilgileriDVO[]
BaĢvuruya bağlı yatıĢları tutan array (bkz. Tablo 4.1.6.c)
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
yeniDoganDogumTarihi
Yeni doğan doğum tar.
String
10
YatıĢ yeni doğan ise yeni doğanın doğum tarihi.
yeniDoganCocukSiraNo
Yeni doğan çocuk sıra
String
N/A
YatıĢ yeni doğan ise yeni doğan çocuk sıra no.
donorTck
Donör TC Kimlik No
String
N/A
YatıĢ donör ise donörün TC Kimlik Numarası.
Tablo – 4.1.6.c : BasvuruYatisBilgileriDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
baslangicTarihi
YatıĢ BaĢlangıç Tarihi
String
10
YatıĢın baĢladığı tarih
bitisTarihi
YatıĢ BitiĢ Tarihi
String
10
YatıĢın bittiği hastanın taburcu olduğu tarih
durum
YatıĢ aralığının Faturalanma Durumu
String
1
“0” : FaturalanmamıĢ “1” : FaturalanmıĢ
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 61
4.1.7 Başvuru Takip Oku Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
BasvuruTakipOku
BasvuruTakipOkuDVO (bkz. Tablo 4.1.7.a)
BasvuruTakipOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.7.b)
Tablo – 4.1.7.a : BasvuruTakipOkuDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
hastaBasvuruNo
Hasta BaĢvuru No
String
N/A
Takibin iliĢkili olduğu Hasta BaĢvuru numarası
Evet
saglikTesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
Tablo – 4.1.7.b : BasvuruTakipOkuCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
basvuruTakip
Takiplerin Listesi
BasvuruTakipDVO[]
BaĢvuruya ait takiplerin listesi, BasvuruTakipDVO için Bkz. Tablo 4.1.7.c
hastaBasvuruNo
Hasta BaĢvuru No
String
N/A
Takibin iliĢkili olduğu Hasta BaĢvuru numarası
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
Tablo – 4.1.7.b : BasvuruTakipDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 62
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Takip numarası.
takipFaturaDurumu
Takibin Fatura Durumu
String
N/A
0- Ödeme sorgusu yapılmamıĢ.
1- Ödeme sorgusu yapılmıĢ,faturalanmamıĢ
2- Ödeme sorgusu yapılmıĢ ve faturalanmıĢ
4.1.8 SevkBildir Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
SevkBildir
SevkBildirGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.8.a)
SevkBildirSonucDVO (bkz. Tablo 4.1.8.b)
Tablo – 4.1.8.a : SevkBildirGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
Evet
tesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
sevkEdilisTarihi
Sevk EdiliĢ Tarihi
String
10
dd.mm.yyyy formatında
Evet
yesilKartSevkEdilenBrans Kodu
Yesil Kart Sevk Edilen Brans Kodu
String
Yesil Kart Sevk Edilen Brans Kodu
Hayır
Tablo – 4.1.8.b : SevkBildirSonucDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
sevkEdilisTarihi
Sevk EdiliĢ Tarihi
String
10
dd.mm.yyyy formatında
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 63
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
4.1.9 UpdateTedaviTipi Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
updateTedaviTipi
TakipOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.2.a)
TakipDVO (bkz. Tablo 4.1.2.b)
4.1.10 UpdateProvizyonTipi Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
updateProvizyonTipi
ProvizyonDegistirGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.10.a)
ProvizyonDegistirCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.10.b)
Tablo – 4.1.10.a : ProvizyonDegistirGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
Evet
tesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
yeniProvizyonTipi
Yeni provizyon tipi
String
N/A
Yeni provizyon tipi
Evet
Tablo – 4.1.10.b : ProvizyonDegistirCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 64
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
yeniProvizyonTipi
Yeni provizyon tipi
String
N/A
Yeni provizyon tipi
hastaBasvuruNo
Hasta baĢvuru no
String
4
Hasta baĢvuru numarası
sonucKodu
Sonuç kodu
String
N/A
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
4.1.11 UpdateProvizyonTipi Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
updateProvizyonTipi
ProvizyonDegistirGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.10.a)
ProvizyonDegistirCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.10.b)
Tablo – 4.1.10.a : ProvizyonDegistirGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
Evet
tesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
yeniProvizyonTipi
Yeni provizyon tipi
String
N/A
Yeni provizyon tipi
Evet
Tablo – 4.1.10.b : ProvizyonDegistirCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 65
yeniProvizyonTipi
Yeni provizyon tipi
String
N/A
Yeni provizyon tipi
hastaBasvuruNo
Hasta baĢvuru no
String
4
Hasta baĢvuru numarası
sonucKodu
Sonuç kodu
String
N/A
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
4.1.12 getYesilKartliSevkliHasta Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
getYesilKartliSevkliHasta
YesilKartliSevkliHastaGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.11.a)
YesilKartliSevkliHastaCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.11.b)
Tablo – 4.1.12.a : YesilKartliSevkliHastaGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
hastaTCKNo
TCK No
String
N/A
Hasta TCK No
Evet
tesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
Tablo – 4.1.12.b : YesilKartliSevkliHastaCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
YesilKartliHastaSevkBilgileriDVO[]Bkz. Tablo 4.1.11.c
Yesil kartlı hasta sevk bilgileri
String
N/A
Yesil kartlı hasta sevk bilgileri
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 66
HastaBilgileriDVO Bkz. Tablo 4.1.1.c
Hasta bilgileri
String
N/A
Hasta bilgileri
sonucKodu
Sonuç kodu
String
N/A
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
Tablo – 4.1.12.c : YesilKartliHastaSevkBilgileriDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sevkEdilenBransKodu
Sevk Edilen Brans Kodu
String
N/A
Sevk Edilen Brans Kodu
sevkEdenTesisKodu
Sevk Eden Tesis Kodu
Integer
N/A
Sevk Eden Tesis Kodu
sevkEdilmeTarihi
Sevk Edilme Tarihi
String
10
Sevk Edilme Tarihi
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
4.1.13 UpdateTedaviTuru Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
updateTedaviTuru
TedaviTuruDegistirGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.13.a)
TedaviTuruDegistirCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.13.b)
Tablo – 4.1.13.a : TedaviTuruDegistirGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
Evet
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 67
tesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
yeniTedaviTuru
Yeni tedavi turu
String
N/A
Yeni tedavi turu
Evet
yatisBitisTarihi
YatıĢ bitiĢ tarihi
String
N/A
Kapalı yatıĢ için tarih
Hayır
Tablo – 4.1.13.b : TedaviTuruDegistirCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
yeniTedaviTuru
Yeni tedavi turu
String
N/A
Yeni tedavi turu
hastaBasvuruNo
Hasta baĢvuru no
String
4
Hasta baĢvuru numarası
sonucKodu
Sonuç kodu
String
N/A
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
4.1.14 UpdateTakipTipi Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
updateTakipTipi
TakipTipiDegistirGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.13.a)
TakipTipiDegistirCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.13.b)
Tablo – 4.1.13.a : TakipTipiDegistirGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 68
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
Evet
tesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
yeniTakipTipi
Yeni takip tipi
String
N/A
Yeni takip tipi
Evet
Tablo – 4.1.13.b : TakipTipiDegistirCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
yeniTakipTipi
Yeni takip tipi
String
N/A
Yeni takip tipi
hastaBasvuruNo
Hasta baĢvuru no
String
4
Hasta baĢvuru numarası
sonucKodu
Sonuç kodu
String
N/A
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
4.1.15 HastaKabulKimlikDogrulama Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
HastaKabul
ProvizyonGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.1.a)
ProvizyonCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.1.b)
Tablo – 4.1.1.a: ProvizyonGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 69
hastaTCKimlikNo
Hastanın TC Kimlik Numarası
String
11
Evet *
Hastanın TC Kimlik numarası. Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
sigortaliTuru
Sigortalı Türü
String
1
Evet *
Sigortalının çalıĢan, emekli gibi türünü bildiren alandır. Kullanılacak Kodlar: 1 : ÇalıĢan 2 : Emekli 3 : SSK Kurum Personeli 4 : Diğer Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
Hizmetin verildiği branĢın kodu
devredilenKurum
Hastanın devredilen kurumu
String
1
Evet *
Sosyal güvenlik kurumları, SGK adı altında birleĢmeden önce hastanın hangi güvenlik kurumuna bağlı olduğu. Kullanılacak Kodlar: 1 : SSK 2 : Bağkur 3 : Emekli Sandığı 4 : YeĢil Kart 5 : Vatansız ve sığınmacılar 6 : 2022 sayılı 65 yaĢını doldurmuĢ muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaĢlarına aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler 7: 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası verilmiĢ bulunanlara vatani hizmet tertibinden Ģeref aylığı bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre Ģeref aylığı alan kiĢiler
10: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 70
rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiĢiler 12: S.G.K. 14 : Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler, 15 : 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince iĢsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalıĢma ödeneğinden yararlandırılan kiĢiler, 17 : 60-g isteğe bağlı sigortalılar 18 : 18 yaĢ altı sosyal güvenlik kapsamında olmayan kiĢiler 19 : Üniversite Yabancı Uyruklu Öğrenciler 20 : Stajyer Avukat 21 : Kapsam DıĢı 99 : YurtdıĢı sigortalılar 22 :Acil Hal 25: Ceza Infaz ve Tutukevi Kursiyeri 26: AĠHM Not: 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, 2330 sayılı Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsamında aylık alan kiĢiler, 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa ġamp. KazanmıĢ sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler için devredilen kurum kodu olarak Emekli Sandığı (3) göndermeleri gerekmektedir. Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 71
provizyonTarihi
Provizyon alınıĢ tarihi
String
10
Evet
Hastanın tesise provizyon için baĢvurduğu tarih “dd.mm.yyyy” formatında
provizyonTipi
Provizyonun türü
String
1
Evet *
Kullanılacak Kodlar: N : Normal I : ĠĢ kazası A : Acil T : Trafik kazası V : Adli Vaka M : Meslek hastalığı K : Kurum Sevki C :Acil Hal H :BulaĢıcı Hastalık R :KoruyucuSağlık L: Analık G :Afet SavaĢ Grev Lokavt U :Bakıma Muhtaç D: Doğal Afet E: 3713/21 Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi zorunlu değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
takipTipi
Takibin tipi
String
1
Evet
Kullanılacak Kodlar: N : Normal E : EĢlik Eden Hastalık U : Uzayan YatıĢ K : Komplikasyon T : Tanı Amaçlı Günübirlik Y : Yoğun Bakım P : Hizmetin Ġptal Olması veya Yarım Kalması S : Kurum Sevkli Kontrol Muayenesi F, FaturalanmıĢ Uzayan YatıĢ B, FaturalanmıĢ Uzayan YatıĢ ve Yoğun Bakım
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Hayır
Varolan bir ilk takip den iliĢkili bir bağlı takip üretmek için kullanılacaktır. Üzerinden takip üretmek istediğimiz takibin takip numarası gönderilmelidir. Ġlk
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 72
takip alınıĢlarında bu alan boĢ gönderilmelidir.
yeniDoganBilgisi
Yeni Doğan bebeklerin bilgisi
YeniDoganBilgisiDVO
Hayır
Alınmak istenen takip yeni doğan için ise bu bilginin gönderilmesi gerekmektedir. Yeni doğan takipleri bebeğin annesi üzerinden açılmalıdır. (Bkz. Tablo 4.1.1.d) Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi gerekli değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
yatisBitisTarihi
YatıĢ BitiĢ Tarihi
String
10
Hayır
Geriye dönük yatan takibi alınmak istendiğinde eğer hastanın yatıĢı bitmiĢ ve taburcu edilmiĢ ise (geriye dönük kapalı yatıĢ isteği ) Yatan takipleri için bu alanda yatıĢ bitiĢ tarihinin gönderilmesi gerekmektedir. “dd.mm.yyyy” formatında
tedaviTuru
Tedavi Türü
String
1
Evet
A : "Ayakta Tedavi" Y : "Yatarak Tedavi" G : "Günübirlik Tedavi"
tedaviTipi
Tedavi Tipi
String
1
Evet
0, "Normal Sorgu" 1, "Diyaliz" 2, "Fiziksel tedavi ve rehabilitasyon" 4, "Kemik iliği" 5, "Kök hücre nakli" 6, "Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi" 7, "Hiperbarik oksijen tedavisi" 8, "ESWL" 9, "Ağız Protez tedavisi" 10, "Ketem" 11, " Tüp Bebek 1" 12, " Tüp Bebek 2" 13, "DiĢ Tedavisi" 14, ”Onkolojik Tedavi” 15, “Plazmaferez Tedavisi” 16, “ESWT” 17,”Evde Bakım Hizmeti” 18,”Analık Hali”
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 73
19,”ĠĢ Göremezlik” 20,”Ortodontik Tedavi”
donorTCKimlikNo
Donörün TC Kimlik Numarası
String
11
Hayır
Alınmak istenen takip Donör için ise bu bilginin gönderilmesi gerekmektedir. Donör takipleri Alıcı üzerinden açılmalıdır. Not : Takip No alanı dolu iken bu bilginin gönderilmesi gerekli değildir. Gönderilen takip deki bilgi esas alınır.
yakinlikKodu(Test ortamında)
Yakınlık Kodu
String
Hayır
YurtdıĢı sigortalı provizyon alabilmek için bu alanın gönderilmesi gerekemektedir.
plakaNo
Plaka numarası
String
Hayır
Trafik kazalarında plaka numarası bilgisi alınmaktadır
yesilKartSevkEdenTesisKodu
YeĢil kartlı hasta sevk eden tesis kodu
int
Hayır
YeĢil kartlı hasta sevklerinde , özel ve üniversite hastaneleri sevk eden tesis kodunu beyan ederek yeĢil kartlı hastaya provizyon alabilecekler.
Tablo – 4.1.1.b: ProvizyonCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
Provizyon alma iĢleminin sonucu. 0000 (sıfır) ise provizyon hatasız olarak verilmiĢtir. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Provizyon alma iĢlemi sonucu GSS tarafından üretilen takip numarası. Hastaya, provizyonu alan sağlık tesisinde yapılacak tüm iĢlemler ve ödeme bilgisi bu numaradan takip edilecektir.
hastaBilgileri
Hastanın GSS sisteminde kayıtlı bilgileri
HastaBilgileriDVO
N/A
Bkz. Tablo 4.1.1.c
hastaBasvuruNo
Hastanın BaĢvuru Numarası
String
N/A
Hastanın tesise tedavi için ilk baĢvurusunda ilk takip alıĢında takip no ile birlikte Hasta BaĢvuru No da üretilir. Tedavi boyunca üretilen tüm takipler bu hasta baĢvuru numarası ile iliĢkilidir.
sigortaliAdliGecmisi
Sigortalı Adli GeçmiĢi
SigortaliAdliGecmisDVO[]
N/A
Hastanın en son alınmıĢ Adli vaka, trafik kazası ve iĢ kazası provizyon
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 74
bilgilerini döner.
Tablo – 4.1.1.b.1: SigortaliAdliGecmisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
tckNo
Hasta TC Kimlik No
String
11
Hastanın TC Kimlik Numarası
provTipi
Provizyon Tipi
String
1
Provizyon Tipi
provTarihi
Provizyon Tarihi
String
10
Provizyon Tarihi
Tablo – 4.1.1.c: HastaBilgileriDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
tcKimlikNo
Hasta TC Kimlik No
String
11
Hastanın TC Kimlik Numarası
ad
Hastanın adı
String
50
Hastanın adı
soyad
Hastanın soyadı
String
50
Hastanın soyadı
cinsiyet
Hastanın cinsiyeti
String
1
Değerler: E : Erkek K : Kadın
dogumTarihi
Hastanın doğum tarihi
String
10
dd.MM.yyyy formatında
sigortaliTuru
Sigortalı Türü
String
1
1 : ÇalıĢan 2 : Emekli 3 : SSK Kurum Personeli 4 : Diğer
devredilenKurum
Devredilen Kurum
String
1
Sosyal güvenlik kurumları, SGK adı altında birleĢmeden önce hastanın hangi güvenlik kurumuna bağlı olduğu. Kullanılacak Kodlar: 1 : SSK 2 : Bağkur
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 75
3 : Emekli Sandığı 4 : YeĢil Kart 5 : Vatansız ve sığınmacılar 6 : 2022 sayılı 65 yaĢını doldurmuĢ muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaĢlarına aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler 7: 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası verilmiĢ bulunanlara vatani hizmet tertibinden Ģeref aylığı bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre Ģeref aylığı alan kiĢiler 10: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiĢiler 12: S.G.K. 14 : Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler, 15 : 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince iĢsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalıĢma ödeneğinden yararlandırılan kiĢiler, 17 : Yukarıdaki bentlerin dıĢında kalan ve baĢka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaĢlar, isteğe tabi sigortalılar 18 : 18 yaĢ altı sosyal güvenlik kapsamında olmayan kiĢiler Not: 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, 2330 sayılı Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsamında aylık alan kiĢiler, 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa ġamp. KazanmıĢ sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler için devredilen kurum kodu olarak Emekli Sandığı (3) göndermeleri gerekmektedir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 76
Tablo – 4.1.1.d: YeniDoganBilgiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
dogumTarihi
Bebeğin Doğum Tarihi
String
10
Bebeğin Doğum Tarihi (“dd.mm.yyyy” formatında)
cocukSira
Bebeğin sıra numarası
Integer
Doğumda 1 den fazla bebek olması durumunda(ikiz,üçüz vb) alınan takibin kaçıncı bebeğe ait olduğu bilgisi. Örneğin, doğum esnasında iki bebek dünyaya gelmiĢ ise cocukSira bilgisi; 1. bebek için “1”, 2. bebek için “2” olmalıdır. Tek bebek için cocukSira bilgisi “1” olmalıdır.
4.1.16 getMustehaklikKapsamKodu Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
getMustehaklikKapsamKodu
MustehaklikGirisDVO (bkz. Tablo 4.1.15.a)
MustehaklikCevapDVO (bkz. Tablo 4.1.15.b)
Tablo – 4.1.16.a : MustehaklikGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama Gerekli mi?
tcKimlikNo
TcKimlikNo
String
11
Hasta TCK No
Evet
tarih
Tarih
String
10
Tarih
Evet
saglikTesisKodu
Sağlık Tesis Kodu
Integer
N/A
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
Evet
Tablo – 4.1.16.b : MustehaklikCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 77
kapsamTuru
Kapsam Türü
Integer
N/A
Müstehaklık Kapsam Türü bilgileri
sonucKodu
Sonuç kodu
String
N/A
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
4.2 Hizmet Kayıt Metotları
4.2.1 HizmetKayit Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
HizmetKayit
HizmetKayitGirisDVO (bkz. Tablo 4.2.1.a)
HizmetKayitCevapDVO (bkz. Tablo 4.2.1.b)
Tablo – 4.2.1.a: HizmetKayitGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
ameliyatveGirisimBilgileri
Ameliyat Bilgileri array olarak gönderilir
AmeliyatveGirisimBilgisiDVO[ ]
N/A
Hayır
Bkz. Tablo 4.2.1.c
digerIslemBilgileri
Diğer ĠĢlem Bilgileri Array olarak gönderilir
DigerIslemBilgisiDVO [ ]
N/A
Hayır
Bkz. Tablo 4.2.1.d
disBilgileri
DiĢ Bilgileri array olarak gönderilir
DisBilgisiDVO[ ]
N/A
Hayır
Bkz. Tablo 4.2.1.e
hastaBasvuruNo
Hasta BaĢvuru Numarası
String
N/A
Hayır
ilacBilgileri
Ġlaç Bilgileri array olarak gönderilir
IlacBilgisiDVO[ ]
N/A
Hayır
Bkz. Tablo 4.2.1.f
konsultasyonBilgileri
Konsültasyon Bilgileri array olarak
KonsultasyonBilgisiDVO[ ]
N/A
Hayır
Bkz. Tablo 4.2.1.g
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 78
gönderilir
malzemeBilgileri
Malzeme Bilgileri array olarak gönderilir
MalzemeBilgisiDVO[ ]
N/A
Hayır
Bkz. Tablo 4.2.1.h
muayeneBilgisi
Muayene Bilgisi
MuayeneBilgisiDVO
N/A
Hayır
Bkz. Tablo 4.2.1.i
saglikTesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Evet
Hizmet kaydını yapan tesisin kodu.
tahlilBilgileri
Tahlil Bilgileri array olarak gönderilir
TahlilBilgisiDVO[ ]
N/A
Hayır
Bkz. Tablo 4.2.1.j
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Evet
Hizmet kaydı yapılacak olan takip numarası.
tanilar
Tanılar array olarak gönderilir
TaniBilgisiDVO[ ]
N/A
Hayır *
Bkz. Tablo 4.2.1.k * Her hizmet kaydında tanı gönderimi zorunlu olamasa da, her takip için en az bir tanı girilmesi zorunludur.
tetkikveRadyolojiBilgileri
Tetkik ve Radyoloji Bilgileri array olarak gönderilir
TetkikveRadyolojiBilgisiDVO[ ]
N/A
Hayır
Bkz. Tablo 4.2.1.l
hastaYatisBilgileri
Hasta YatıĢ Bilgileri array olarak gönderilir
HastaYatisBilgisiDVO[ ]
N/A
Hayır *
Bkz. Tablo 4.2.1.o *Yatan hasta takiplerinde yatıĢ bilgisi girilmesi zorunludur.
triajBeyani
Triaj bilgisi
String
1
Hayır *
* Triaj bilgisi acil takiplerde zorunludur ve S,K,Y değerlerini alabilir
Tablo – 4.2.1.b: HizmetKayitCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
iĢleminin sonucu 0000 (sıfır) ise iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Takip numarası.
hastaBasvuruNo
Hasta BaĢvuru Numarası
String
N/A
Hasta baĢvuru numarası.
saglikTesisKodu
Tesis Kodu
Integer
Saglık tesisinin kodu.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 79
islemBilgileri
ĠĢlem Bilgileri
KayitliIslemBilgisiDVO
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.m
hataliKayitlar
Hatalı Kayıtlar
HataliIslemBilgisiDVO
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.n
Tablo – 4.2.1.c: AmeliyatveGirisimBilgisi DVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
aciklama
Açıklama
String
255
Hayır
Yapılan iĢlem için varsa açıklama bilgisi bu alana girilmelidir.
adet
Adet
Integer
Evet
Yapılan ĠĢlemin Adedi
ayniFarkliKesi
Aynı kesi / seans bilgisi
String
1
Hayır
Değerler: 1 Aynı seans + aynı kesi 2 Farklı seans + farklı kesi 3 Aynı seansta + farklı kesi 4 Aynı seansta + farklı kesi + farklı klinik kod 5 Aynı seansta + aynı kesi + farklı klinik kod
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
ĠĢlemin yapıldığı branĢ kodu
drTescilNo
Doktor tescil no
String
16
Evet
ĠĢlemini yapan doktorun diploma tescil numarası.
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla kullanılmalıdır.
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
20
Hayır*
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
islemTarihi
ĠĢlem Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında. ĠĢlemin yapıldığı tarih.
sagSol
Sağ taraf, sol taraf
String
1
Hayır
Değerler: 1 Sağ 2 Sol
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 80
3 Sağ-Sol ayrımı yok Null gönderilmesi durumunda değeri “3” olarak kaydedilecektir.
sutKodu
SUT Kodu
String
7
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
Euroscore
Euroscore
String
1
Evet
0: Yok (KVC değil ise ,diğer durumlarda “0” gönderilmelidir ) 1: DüĢük risk (ĠĢlem tutarı %10 azaltılır.) 2: Orta risk (ĠĢlem tutarının %100‟ü ödenir.) 3: Yüksek risk (ĠĢlem tutarı %10 arttırılır.(1 nisan 2010 sonrası %15 arttırılır) EK9 listesindeki KVC ameliyatlarında risk kriterlerini belirlemek için kullanılır.
ozelDurum
Ozel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum 2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavisi 3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta 6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. 9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." “B”, Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta."
"D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 81
Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta"
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 82
"R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum" "T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" "V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” "|" ,”60 dakika altı FTR seansı”
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
drAnesteziTescilNo
Anestezi Doktor tescil no
String
16
Evet
Anestezi yapan doktorun diploma tescil numarası.
Tablo – 4.2.1.d: DigerIslemBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
adet
Adet
Integer
Evet
Yapılan ĠĢlemin Adedi
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
ĠĢlemin yapıldığı branĢ kodu
sutKodu
SUT Kodu
String
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
drTescilNo
Doktor tescil no
String
16
Hayır *
ĠĢlemini yapan doktorun tescil numarası. *530140 ve 530150 kodlu iĢlemlerde zorunlu değildir.
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla kullanılmalıdır.
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Hayır*
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
islemTarihi
ĠĢlem Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında. ĠĢlemin yapıldığı tarih.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 83
raporTakipNo
Rapor Takip Numarası
String
8
Hayır *
Medulaya kaydedilen rapor için medula tarafından dönen kayıt numarası. *Sadece Rapor gerektiren iĢlemlerde zorunludur(Diyaliz,Ftr,vs.).
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum 2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması 3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta 6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. 9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." “B”, Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta."
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 84
"F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta" "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum"
"T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 85
tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" "V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” "|", "60 dakika altı FTR seansı"
ayniFarkliKesi
Aynı kesi / seans bilgisi
String
1
Hayır
Değerler: 1 Aynı seans + aynı kesi 2 Farklı seans + farklı kesi 3 Aynı seansta + farklı kesi 4 Aynı seansta + farklı kesi + farklı klinik kod 5 Aynı seansta + aynı kesi + farklı klinik kod
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
drAnesteziTescilNo
Anestezi Doktor tescil no
String
16
Evet
Anestezi yapan doktorun diploma tescil numarası.
Tablo – 4.2.1.e: DisBilgisi DVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
drTescilNo
Dr Tescil no
String
16
Evet
ĠĢlemini yapan doktorun tescil numarası.
anomali
Anomali
String
1
Evet
E: Evet H: Hayır
adet
Adet Bilgisi
Integer
Evet
Yapılan ĠĢlemin Adedi
bransKodu
String
4
Evet
ĠĢlemin yapıldığı branĢ kodu
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla kullanılmalıdır.
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Hayır*
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 86
Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
islemTarihi
ĠĢlem Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında. ĠĢlemin yapıldığı tarih.
sagAltCene
Sağ alt çenedeki diĢler
String
8
Evet*
*DiĢ ĠĢlemleri GiriĢ Kurallarına bakınız.
sagSutAltCene
Çocukta sağ alt çenedeki süt diĢleri
String
5
Evet*
*DiĢ ĠĢlemleri GiriĢ Kurallarına bakınız.
sagSutUstCene
Çocukta sağ üst çenedeki süt diĢleri
String
5
Evet*
*DiĢ ĠĢlemleri GiriĢ Kurallarına bakınız.
sagUstCene
Sağ üst çenedeki diĢler
String
8
Evet*
*DiĢ ĠĢlemleri GiriĢ Kurallarına bakınız.
solAltCene
Sol alt çenedeki diĢler
String
8
Evet*
*DiĢ ĠĢlemleri GiriĢ Kurallarına bakınız.
solSutAltCene
Çocukta sol alt çenedeki süt diĢleri
String
5
Evet*
*DiĢ ĠĢlemleri GiriĢ Kurallarına bakınız.
solSutUstCene
Çocukta sol üst çenedeki süt diĢleri
String
5
Evet*
*DiĢ ĠĢlemleri GiriĢ Kurallarına bakınız.
solUstCene
Sol üst çenedeki diĢler
String
8
Evet*
*DiĢ ĠĢlemleri GiriĢ Kurallarına bakınız.
sagAltCeneAnomaliDis
Sağ alt çene Anomali DiĢ Bilgisi
String
1
Evet
Sağ alt çenedeki anomali diĢe iĢlem yapılmıĢ ise E gönderilecek.
sagUstCeneAnomaliDis
Sağ üst çene Anomali DiĢ Bilgisi
String
1
Evet
Sağ üst çenedeki anomali diĢe iĢlem yapılmıĢ ise E gönderilecek.
solAltCeneAnomaliDis
Sol alt çene Anomali DiĢ
String
1
Evet
Sol alt çenedeki anomali diĢe iĢlem yapılmıĢ ise E gönderilecek.
solUstCeneAnomaliDis
Sol üst çene Anomali DiĢ Bilgisi
String
1
Evet
Sol üst çenedeki anomali diĢe iĢlem yapılmıĢ ise E gönderilecek.
sutKodu
SUT Kodu
String
7
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
ayniFarkliKesi
Kesi bilgisi
String
1
Hayır
Değerler: 1 Aynı seans + aynı kesi 2 Farklı seans + farklı kesi 3 Aynı seansta + farklı kesi 4 Aynı seansta + farklı kesi + farklı klinik kod 5 Aynı seansta + aynı kesi + farklı klinik kod
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 87
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum 2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması 3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta 6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. 9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." “B”, Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi."
“J", "Muayene katılım payından muaf olması için
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 88
gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta" "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum" "T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" "V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” "|" ,”60 dakika altı FTR seansı”
disTaahhutNo
DiĢ Taahhüt numarası
Integer
Hayır.
Taahhüt kaydı yapılan diĢ protez iĢlemleri için sistem
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 89
devreye alındıktan sonra zorunlu olacaktır.
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
drAnesteziTescilNo
Anestezi Doktor tescil no
String
16
Evet
Anestezi yapan doktorun diploma tescil numarası.
DiĢ ĠĢlemleri GiriĢ Kuralları:
YetiĢkin diĢleri, yukarıdaki Ģemada gösterildiği gibi 4 gruba ayrılmıĢtır: Sağ üst, sağ alt, sol üst ve sol alt çene. Her çeneye düĢen 8‟er diĢ Ģemadaki gibi numaralandırılmıĢtır. DisBilgisiDVO objesinde yer alan, sagAltCene, sagUstCene, solAltCene, solUstCene parametreleri, iĢlem yapılan diĢ veya diĢleri GSS sistemine aktarmak için kullanılacaktır. Bu parametrelerde 8 diĢin her birisi için birer karakterlik alan bulunmaktadır. ĠĢlem yapılan diĢ, kendine ait yer E harfi doldurularak belirtilmelidir. DiĢlerin kodlama sırası aĢağıdaki gibidir:
AĞIZ PLANI (YETİŞKİN DİŞLERİ)
SAĞ ÜST ÇENE
SOL ÜST ÇENE
ERİŞKİN DİŞLERİ 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 ERİŞKİN DİŞLERİ ERİŞKİN DİŞLERİ 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 ERİŞKİN DİŞLERİ
SAĞ ALT ÇENE
SOL ALT ÇENE
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 90
sagUstCene = 11 12 13 14 15 16 17 18 sagAltCene = 41 42 43 44 45 46 47 48 solUstCene = 21 22 23 24 25 26 27 28 solAltCene = 31 32 33 34 35 36 37 38 Örnek 1: Yukarıdaki Ģemaya göre 15, 16 ve 36 numaralı diĢlere dolgu yapılmıĢ olsun. Bu bilgi yukarıda belirtilen 4 parametre kullanılarak Ģu Ģekilde girilecektir. Yapılan iĢlemin BUT kodu ise sutKodu alanında gönderilmelidir. Burada _ iĢareti boĢluk anlamına gelmektedir. sagUstCene = _ _ _ _ E E _ _ sagAltCene = _ _ _ _ _ _ _ _ solUstCene = _ _ _ _ _ _ _ _ solAltCene = _ _ _ _ _ E _ _ Örnek 2: Alt çeneye total protez yapıldığını varsayalım. Bu bilgi aĢağıdaki gibi gönderilmelidir. Yapılan iĢlemin BUT kodu ise butKodu alanında gönderilmelidir. sagUstCene = _ _ _ _ _ _ _ _ sagAltCene = E E E E E E E E solUstCene = _ _ _ _ _ _ _ _ solAltCene = E E E E E E E E Tablo 2 : Çocuk diĢ Ģeması :
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 91
Çocuk diĢleri, yukarıdaki Ģemada gösterildiği gibi 4 gruba ayrılmıĢtır: Sağ üst, sağ alt, sol üst ve sol alt çene. Her çeneye düĢen 5‟er diĢ Ģemadaki gibi numaralandırılmıĢtır. DisBilgisiDVO objesinde yer alan, sagSutAltCene, sagSutUstCene, solSutAltCene, solSutUstCene parametreleri, iĢlem yapılan diĢ veya diĢleri GSS sistemine aktarmak için kullanılacaktır. Bu parametrelerde 5 diĢin her birisi için birer karakterlik alan bulunmaktadır. ĠĢlem yapılan diĢ, kendine ait yer E harfi doldurularak belirtilmelidir. DiĢlerin kodlama sırası aĢağıdaki gibidir: sagSutUstCene = 51 52 53 54 55 sagSutAltCene = 81 82 83 84 85 solSutUstCene = 61 62 63 64 65 solSutAltCene = 71 72 73 74 75 Örnek 1: Yukarıdaki Ģemaya göre 51, 52 ve 64 numaralı diĢlere dolgu yapılmıĢ olsun. Bu bilgi yukarıda belirtilen 4 parametre kullanılarak Ģu Ģekilde girilecektir. Yapılan iĢlemin BUT kodu ise butKodu alanında gönderilmelidir. Burada _ iĢareti boĢluk anlamına gelmektedir. sagSutUstCene = E E _ _ _ sagSutAltCene = _ _ _ _ _
AĞIZ PLANI(SÜT DİŞLERİ)
SAĞ ÜST ÇENE
SOL ÜST ÇENE
ÇOCUK DİŞLERİ 55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 ÇOCUK DİŞLERİ ÇOCUK DİŞLERİ 85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 ÇOCUK DİŞLERİ
SAĞ ALT ÇENE
SOL ALT ÇENE
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 92
solSutUstCene = _ _ _ E _ solSutAltCene = _ _ _ _ _ _ Tablo – 4.2.1.f: IlacBilgisi DVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
aciklama
Açıklama
String
255
Hayır
Ġlaç hakkında açıklama. Majistral ilaçlar için ilaç içeriği bilgisi.
adet
Adet
Double
Evet
Ġlaç Adedi. Ġlaç Kullanım birimi parametresine dikkat edilmelidir. Bir ilacın Kullanım birimi Yardımcı Servislerden ilac ara metodu kullanılarak öğrenilebilir.
barkod
Ġlacın barkodu
String
13
Hayır*
Ġlaç barkodu GSS sisteminde tanımlı olmalıdır. * Majistral ilaçlar haricinde zorunludur.
hizmetSunucuRefNo
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla kullanılmalıdır.
ilacTuru
Ġlacın Türü
String
1
Evet
1 : Barkodlu ilaç 2 : Majistral ilaç 3 : Radyofarmasötik Ajan
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Hayır *
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
islemTarihi
ĠĢlem Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında. Ġlacın kullanım tarihi.
tutar
Ġlacın Tutarı
Double
Hayır
Majistral ilaç ve Radyofarmasötik Ajan için girilecektir.
paketHaric
Peket hariç bilgisi
String
1
Evet
Ġlaç pakete dahil ise “0” gönderilmeli. Ġlaç paket hariç ise “1” gönderilmelidir.
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum
2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 93
Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması 3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta 6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. 9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." “B”, Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk."
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 94
“K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta" "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum" "T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" "V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” "|" ,”60 dakika altı FTR seansı”
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 95
Tablo – 4.2.1.g: KonsultasyonBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
ĠĢlemin yapıldığı branĢ kodu.
drTescilNo
Doktor tescil no
String
16
Evet
ĠĢlemi yapan doktorun tescil numarası.
sutKodu
SUT Kodu
String
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla kullanılmalıdır.
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Hayır
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
islemTarihi
Konsultasyon tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında. ĠĢlemin yapılma tarihi.
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum 2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması 3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta 6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok.
9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 96
doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." “B”, Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk."
“N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 97
veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta" "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum" "T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" "V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” "|" ,”60 dakika altı FTR seansı”
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
drAnesteziTescilNo
Anestezi Doktor tescil no
String
16
Evet
Anestezi yapan doktorun diploma tescil numarası.
Tablo – 4.2.1.h: MalzemeBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
kodsuzMalzemeAdi
Kodsuz malzemenin adi
String
100
Hayır*
*Malzeme türü=3 ise bu alan dolu olmalıdır.
adet
Adet
Double
Evet
Kullanılan malzemenin adedi.
barkod
UBB Malzeme Barkod Bilgisi
String
20
01.02.2008 tarihinden itibaren zorunlu olmuĢtur.
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 98
kullanılmalıdır.
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Hayır*
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
islemTarihi
ĠĢlem Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında.Malzemenin kullanılma tarihi.
kodsuzMalzemeFiyati
Kodsuz malzemenin fiyatı
Double
Evet
Burada gönderilen fiyat kullanılan malzemenin toplam fiyatı olmalıdır.
malzemeKodu
Malzemenin Kodu
String
20
Hayır
Malzemenin kodu. BUT ve ES Protokol malzemeleri için kod alanı dolu olmalıdır.
malzemeTuru
Malzemenin Türü
String
1
Evet
1 : BUT kodlu 2 : Emekli Sandığı Protokol kodlu 3 : kodsuz malzeme
paketHaric
Paket hariç bilgisi
String
1
Evet
Malzeme pakete dahil ise “0” gönderilmeli. Malzeme paket hariç ise “1” gönderilmelidir.
katkiPayi
Katkı payı bilgisi
String
1
Evet
Katkı payı varsa “E” gönderilmeli. Katkı payı yoksa “H” gönderilmeli
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum 2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması 3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta 6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 99
7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. 9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." “B”, Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi."
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 100
“M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta" "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum" "T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" "V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” "|" ,”60 dakika altı FTR seansı”
lot
Lot Bilgisi
String
100
Evet
Lot Bilgisi
partiKodu
Parti Kodu Bilgisi
String
100
Evet
Parti Kodu Bilgisi
seriNumarası
Seri Numarası
String
100
Evet
Seri Numarası
sonKullanimTarihi
Son Kullanım Tarihi
String
Evet
Son Kullanım Tarihi
kdv
KDV
Integer
Hayır
Malzeme Kdv bilgisi
malzemeBrans
Malzeme BranĢ Bilgisi
String
Hayır
Malzeme BranĢ bilgisi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 101
firmaTanimlayiciNo
Firma Tanımlayıcı Numarası
String
Hayır(01.09.2012 sonrası iĢlemlerde zorunlu)
Malzeme firma tanımlayıcı numarası
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
Tablo – 4.2.1.i: MuayeneBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
ĠĢlemin yapıldığı branĢ kodu.
drTescilNo
Doktor tescil no
String
16
Evet
ĠĢlemi yapan doktorun tescil numarası.
sutKodu
SUT Kodu
String
7
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla kullanılmalıdır.
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Hayır
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
muayeneTarihi
Muayene Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında. ĠĢlemin yapılma tarihi.
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum 2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması 3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 102
6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. 9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." “B”, Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi."
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 103
“M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta" "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum" "T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" "V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” "|" ,”60 dakika altı FTR seansı”
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
drAnesteziTescilNo
Anestezi Doktor tescil no
String
16
Evet
Anestezi yapan doktorun diploma tescil numarası.
Tablo – 4.2.1.j: TahlilBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
ĠĢlemin yapıldığı branĢ kodu.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 104
drTescilNo
Doktor tescil no
String
16
Evet
ĠĢlemi yapan doktorun tescil numarası.
sutKodu
SUT Kodu
String
7
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla kullanılmalıdır.
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Hayır
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
islemTarihi
ĠĢlem Tarihi
String
10
dd.mm.yyyy formatında
Adet
Adet
Integer
Evet
ĠĢlemin adedi.
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum 2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması 3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta 6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. 9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi."
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 105
"C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı."
“O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 106
sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta" "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum" "T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" "V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” "|" ,”60 dakika altı FTR seansı”
tahlilSonuclari
Tahlil Sonuçları
tr.gov.sgk.gss.dvo.TahlilSonucDVO[]
tedaviTürü “yatarak tedavi” olanlarda ve tedavi türü “ayaktan tedavi” olup EK10C veya moleküler genetik iĢlemi olanlarda Evet
Yapılan tahlillerin sonuç(ları) gönderilecektir.
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
drAnesteziTescilNo
Anestezi Doktor tescil no
String
16
Evet
Anestezi yapan doktorun diploma tescil numarası.
Tablo – 4.2.1.j.1: TahlilSonucDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 107
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Evet
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
sonuc
Sonuç
String
15
Evet
Tahlilin sonuç bilgisi. Bu değer +, - veya sayısal bir değer olmak zorundadır.
tahlilTipi
Tahlil Tipi
String
6
Evet
0 Diğer
Hemogram için tahlil tipi kodu: HEM102
WBC
HEM103
NE%
HEM104
NE#
HEM105
LYM%
HEM106
LYM#
HEM107
MONO%
HEM108
MONO#
HEM109
EOS%
HEM110
EOS#
HEM111
BASO%
HEM112
BASO#
HEM113
RBC
HEM114
HGB
HEM115
HCT
HEM116
MCV
HEM117
MCH
HEM118
MCHC
HEM119
RDW
HEM120
PLT
HEM121
MPV
Tam Idrar için tahlil tipi kodu: IDR102
Glukoz
IDR103
Protein
IDR104
(ERY) Hemoglobin
IDR105
Lökosit
IDR106
Spesifik G (Dansite)
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 108
IDR107
pH
IDR108
Keton
IDR109
Bilirubin
IDR110
Ürobilinojen
IDR111
Nitrit
IDR112
Idrar Askorbik asit
IDR113
Eritrosit
IDR115
Lökosit
IDR116
Bakteri
IDR117
Mantar
IDR118
Yassi Epitel
IDR119
Renal Epitel
IDR120
Sperm
IDR121
Hiyalen Slendir
IDR122
Granüler Slendir
IDR123
Triple Fosfat Krista
IDR125
CaOxm
IDR126
Amorf Kristali
IDR127
Ürik Asit Kristali
IDR128
CaOxd
IDR114
Lök
Kan gazları için tahlil tipi kodu: KGAZ01 pH KGAZ02 pCO2 KGAZ03 pO2 KGAZ04 SO2 KGAZ05 Na KGAZ06 K KGAZ07 iCa KGAZ08 tHb KGAZ09 Hct KGAZ10 BEECF
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 109
KGAZ11 BE KGAZ12 BB KGAZ13 CHCO3 KGAZ14 tcO2 KGAZ15 niCa KGAZ16 PAO2 KGAZ17 Osm
Glukoz tolerans testi için tahlil tipi kodu: OGTT01 AKŞ OGTT02 30 DAKİKA OGTT03 1 SAAT OGTT04 90 DAKİKA OGTT05 2 SAAT OGTT06 3 SAAT OGTT07 4 SAAT OGTT08 5 SAAT
birim
Birim
String
15
Evet
Sonucun birimi.
Tablo – 4.2.1.k: TaniBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Hayır
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
birincilTani
Birincil Tanı
String
1
Evet
E: Evet H : Hayır
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla kullanılmalıdır.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 110
taniKodu
Tanı Kodu
String
10
Evet
Tanının ICD10 kodu
taniTipi
Tanı Tipi
String
1
Evet
Değerler: 1 : Ön tanı 2 : Kesin tanı 3 : Ayırıcı tanı
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum 2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması 3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta 6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. 9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." “B”, Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk."
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 111
"H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta" "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum" "T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem"
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 112
"V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” "|" ,”60 dakika altı FTR seansı”
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
Tablo – 4.2.1.l: TetkikveRadyolojiBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
ĠĢlemin yapıldığı branĢ kodu.
drTescilNo
Doktor tescil no
String
16
Evet
ĠĢlemi yapan doktorun tescil numarası.
sutKodu
SUT Kodu
String
7
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla kullanılmalıdır.
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Hayır
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
adet
Adet
Integer
evet
ĠĢlemin adedi..
islemTarihi
ĠĢlem Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum 2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 113
3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta 6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. 9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." “B”, Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk."
“K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 114
veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta" "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum" "T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" "V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var” "|" ,”60 dakika altı FTR seansı”
birim
Birim
String
15
Hayır
Sonucun birimi.
Aciklama
Açıklama
String
200 (MR ve BT iĢlemleri için 3000)
Hayır
Radyolojik tetkiğe iliĢkin açıklama
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 115
sonuc
Sonuç
String
15
Hayır
Radyolojik tetkiğin sonuç bilgisi. +,- ya da sayısal bir değer olmak zorundadır.
ayniFarkliKesi
Aynı kesi / seans bilgisi
String
1
Hayır
Değerler: 1 Aynı seans + aynı kesi 2 Farklı seans + farklı kesi 3 Aynı seansta + farklı kesi 4 Aynı seansta + farklı kesi + farklı klinik kod 5 Aynı seansta + aynı kesi + farklı klinik kod
sagSol
Sağ sol bilgisi
String
15
Hayır
L(SOL) ya da R(SAĞ) değerlerini alabilir.
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
drAnesteziTescilNo
Anestezi Doktor tescil no
String
16
Evet
Anestezi yapan doktorun diploma tescil numarası.
Tablo – 4.2.1.o: HastaYatisBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
YatıĢ iĢleminin yapıldığı branĢın kodu
drTescilNo
Doktor tescil no
String
16
Evet
ĠĢlemi yapan doktorun tescil numarası.
sutKodu
SUT Kodu
String
7
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Evet
Kaydedilen hizmete ait tesis tarafından belirlenen numara. Bu numara medula tarafından üretilecek olan “islemSiraNo” ile tesislerin kayıtlarını eĢleĢtirebilmeleri amacıyla kullanılmalıdır.
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Hayır
*Kaydedilen hizmete ait numaradır. Hizmet kaydederken null gönderilmelidir. Kayıt sonrasında Medula tarafından doldurulup cevap olarak dönecektir.
refakatciGunSayisi
Refakatçi Gün Sayısı
String
4
Hayır
Refakatçi yoksa boĢ gönderilmelidir.
yatisBaslangicTarihi
YatıĢ BaĢlangıç Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında
yatisBitisTarihi
YatıĢ BitiĢ Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 116
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Hayır
0: Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta 1: ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum 2: 18 YaĢ Öncesi BaĢlayan Ortodonti Tedavi-fetal ekokardiyografi- bazı hematolojik hastalıklar yas kısıtlanmaması 3: Acil ĠĢlem (Hiperbarik Oksijen Tedavisinde acil gönderilmek istenen iĢlemler için) 4: YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta 5: Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta 6:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var. 7:ĠĢ kazası, trafik kazası veya adli vaka'da nükseden veya devam eden tedavi 8:Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok. 9:Yoğun bakımda paket iĢlem ödenmesi için gün doldurulmuĢtur "A", "Robotik cerrahi kullanılmıĢ tedavi." “B”, Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan yeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta. "C", "ĠĢlem Tutarını Talep Etmiyorum ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "D", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "E", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta." "F", "Hizmet alımı yöntemi ile yapılmıĢ iĢlem." “G", "YeĢil kartlı hastane içi sevk." "H", "Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." "I", "YeĢil kart sevkli devam eden tedavi."
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 117
“J", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “K", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “L", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu var YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." “M", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve YeĢil kartlı hastane içi sevk." “N", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok ve Tedavi veya kontrol amaçlı çağrı." “O", "Muayene katılım payından muaf olması için gerekli sağlık kurulu raporu yok YeĢil kart sevkli devam eden tedavi." "P", "YeĢil kart Sağlık Bakanlığı sevkli hasta ve Ġmmünsuprese veya Ġmmün Yetmezliği Olan Hasta" "R", "Eski tarihli HBO tanısı bulunmaktadır" "S", "Sevksiz gelen yeĢil kartlı hastada iĢlem tutarını talep etmiyorum" "T", "YeĢil kartlı hastane içi sevk ve iĢlem tutarını talep etmiyorum." "U" ,"Tetkik sonucu beklenmiĢ iĢlem" "V", "Hermafrodit KiĢi" "Y" ,”Genel Anestezi Altında DiĢ Tedavisi” "Z" ,”Moleküler ödenmesi için preimplantasyon var”
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 118
"|" ,”60 dakika altı FTR seansı”
aciklama
Açıklama
String
255
Hayır
YatıĢ açıklama alanı
cokluOzelDurum
Çoklu Özel Durum
String[]
N/A
Hayır
Özel durumda gönderilen tekil tüm özel durumlar bu alan içinde geçerlidir.
drAnesteziTescilNo
Anestezi Doktor tescil no
String
16
Evet
Anestezi yapan doktorun diploma tescil numarası.
Tablo – 4.2.1.m: KayitliIslemBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Sağlık tesisinin takip altındaki her iĢleme verdiği sıra numarası.
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
15
Medula tarafından takip altındaki her iĢleme verilen sıra numarası.
Tablo – 4.2.1.n: HataliIslemBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
hataKodu
Hata Kodu
String
4
Hatanın kodu.
hataMesaji
Hata Mesajı
String
N/A
Hataya ait açıklama
hizmetSunucuRefNo
Hizmet sunucu referans numarası
String
20
Sağlık tesisinin takip altındaki her iĢleme verdiği sıra numarası.
oncekiIslemBilgisi
Önceki ĠĢlem Bilgisi
OncekiIslemBilgisiDVO
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.p
Tablo – 4.2.1.p: OncekiIslemBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
islemAdedi
ĠĢlem Adedi
Integer
ĠĢlem Adedi
islemTarihi
ĠĢlem Tarihi
String
10
ĠĢlemin yapıldığı tarih “dd.mm.yyyy” formatında.
saglikTesisKodu
Tesis Kodu
Integer
8
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 119
tesisAdi
Tesis Adı
String
100
Tesisin Adı
Tablo – 4.2.1.r: KanBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
isbtUniteNo
ĠSBT Ünite Numarası
String
13
ĠSBT Ünite Numarası
isbtBilesenNo
ĠSBT BileĢen Numarası
String
8
ĠSBT BileĢen Numarası
islemTarihi
ĠĢlem Tarihi
String
ĠĢlem Tarihi
hizmetSunucuRefNo
Hizmet Sunucu Ref No
String
20
Sağlık tesisinin takip altındaki her iĢleme verdiği sıra numarası.
sutKodu
Sut kodu
String
7
Sut Kodu
drTescilNo
Dr Tescil No
String
16
Doktor Tescil Numarası
adet
Adet
int
Adet
bransKodu
BranĢ
String
4
BranĢ Kodu
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra No
String
ĠĢlem Sıra No
ozelDurum
Özel Durum
String
1
Özel Durum
4.2.2 HizmetKaydıOku Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
HizmetKaydiOku
HizmetOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.2.2.a)
HizmetOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.2.2.b)
Tablo – 4.2.2.a : HizmetOkuGirisDVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 120
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
islemSiraNumaralari
ĠĢlem Sıra Numaraları Array olarak
String Array
N/A
Hayır
ĠslemSiraNo‟ ları üzerinden sadece belirlenen iĢlemleri okumak amacı ile kullanılmalıdır. BoĢ gelirse kayıtlı tüm iĢlemler okunur.
hizmetSunucuRefNolari
Himet Referans Noları Array olarak
String Array
N/A
Hayır
hizmetSunucuRefNo‟ları üzerinden sadece belirlenen iĢlemleri okumak amacı ile kullanılmalıdır. BoĢ gelirse kayıtlı tüm iĢlemler okunur. Not : islemSiraNumaralari ve hizmetSunucuRefNolari her ikiside dolu olamaz.
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Evet
Provizyon alma iĢlemi sonucu GSS tarafından üretilen takip numarası.
Tablo – 4.2.2.b : HizmetOkuCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
hizmetler
Hizmet Bilgisi
HizmetDVO
N/A
Bkz. Tablo 4.2.2.c
hastaBasvuruNo
Hasta BaĢvuru Numarası
String
10
Hasta kabulu sırasında verilen baĢvuru numarası.
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000 (sıfır) ise iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
Tablo – 4.2.2.c : HizmetDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
ameliyatveGirisimBilgileri
Ameliyat Bilgileri array olarak
AmeliyatveGirisimBilgisiDVO[
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.c
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 121
gönderilir
]
digerIslemBilgileri
Diğer ĠĢlem Bilgileri Array olarak gönderilir
DigerIslemBilgisiDVO [ ]
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.d
disBilgileri
DiĢ Bilgileri array olarak gönderilir
DisBilgisiDVO[ ]
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.e
ilacBilgileri
Ġlaç Bilgileri array olarak gönderilir
IlacBilgisiDVO[ ]
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.f
konsultasyonBilgileri
Konsültasyon Bilgileri array olarak gönderilir
KonsultasyonBilgisiDVO[ ]
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.g
malzemeBilgileri
Malzeme Bilgileri array olarak gönderilir
MalzemeBilgisiDVO[ ]
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.h
muayeneBilgisi
Muayene Bilgisi
MuayeneBilgisiDVO
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.i
tahlilBilgileri
Tahlil Bilgileri array olarak gönderilir
TahlilBilgisiDVO[ ]
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.j
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
tanilar
Tanılar array olarak gönderilir
TaniBilgisiDVO[ ]
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.k
tetkikveRadyolojiBilgileri
Tetkik ve Radyoloji Bilgileri array olarak gönderilir
TetkikveRadyolojiBilgisiDVO[ ]
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.l
hastaYatisBilgileri
Hasta YatıĢ Bilgileri array olarak gönderilir
HastaYatisBilgisiDVO[ ]
N/A
Bkz. Tablo 4.2.1.o
odemeSorguDurum
Ödeme sorgunun durumu
String
N/A
triajBeyani
Triaj bilgisi
String
1
Hayır *
* Triaj bilgisi acil takiplerde zorunludur ve S,K,Y değerlerini alabilir
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 122
4.2.3 HizmetKaydiIptal Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
HizmetKaydiIptal
HizmetIptalGirisDVO (bkz. Tablo 4.2.3.a)
HizmetIptalCevapDVO (bkz. Tablo 4.2.3.b)
Tablo – 4.2.3.a : HizmetIptalGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
islemSiraNumaralari
ĠĢlem Sıra Numaraları Array olarak
String Array
N/A
Hayır
Sadece belirlenen iĢlemleri okumak amacı ile kullanılmalıdır. BoĢ gelirse kayıtlı tüm iĢlemler okunur.
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Evet
Provizyon alma iĢlemi sonucu GSS tarafından üretilen takip numarası.
Tablo – 4.2.3.b : HizmetIptalCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000 (sıfır) ise iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 123
4.3 Fatura Bilgisi Kayıt Metotları
4.3.1 FaturaKayit Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
FaturaBilgisiKaydet
FaturaGirisDVO (bkz. Tablo 4.3.1.a)
FaturaCevapDVO (bkz. Tablo 4.3.1.b)
Tablo – 4.3.1.a: FaturaGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
faturaTarihi
Fatura Tarihi
String
10
Evet
Tarih “dd.mm.yyyy” formatında.
hastaBasvuruNo
Hastanın BaĢvuru Numarası
String
N/A
Evet
Sağlık tesisi tarafından hastaya verilmiĢ olan baĢvuru numarası.
faturaRefNo
Faturanın Referans No
String
20
Evet
Faturanın tesis tarafından belirtilen referanas numarası
hizmetDetaylari
Hizmet Detayları array olarak
HizmetDetayDVO[]
N/A
Evet
Bkz. Tablo 4.3.1.c
yesilKartSevkEdilenBransKodu
YeĢil kart sevk edilen branĢ kodu
String
N/A
Hayır
Sevk edilen yeĢil kartlının sevk edildiği branĢ
trafikKazasiOdemeYuzdesi
Trafik kazası ödeme yüzdesi
Integer
Hayır
Trafik kazası faturalarının % trafikKazasiOdemeYuzdesi kadar az dönmesini sağlar
Tablo – 4.3.1.b: FaturaCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
iĢleminin sonucu 0000 (sıfır) ise iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
faturaTeslimNo
Fatura Teslim Numarası
String
N/A
Faturanın hatasız olarak kaydedildiğine dair döndürülen teslim numarası.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 124
Bu aĢamadan sonra, fatura teslim numarası, fatura iĢlemlerinde kullanılacaktır.
faturaTutari
Fatura Tutarı
Double
Fatura için GSS tarafından hesaplanan tutar.
hastaBasvuruNo
Hastanın BaĢvuru Numarası
String
N/A
Sağlık tesisi tarafından hastaya verilmiĢ olan baĢvuru numarası.
faturaRefNo
Faturanın Referans No
String
20
Faturanın tesis tarafından belirtilen referanas numarası
hataliKayitlar
Hatalı kayıtlar array olarak
FaturaHataDVO[ ]
NA
Faturanın hatalı olan kayıtlarının döndürüldüğü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.d
faturaDetaylari
Fatura Detayları array olarak
FaturaDetayDVO[]
NA
Fatura detay bilgilerinin döndürüldüğü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.e
Tablo – 4.3.1.c: HizmetDetayDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
aciklama
Açıklama
String
1000
Sağlık tesisi tarafından hastaya verilen hizmetin açıklaması.
protokolNo
Protokol Numarası
String
Sağlık tesisi tarafından verilen protokol numarasıdır.
taburcuKodu
Taburcu Kodu
String
1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baĢka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer" 12, "YeĢil kartlı sevk ile taburcu"
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 125
Tablo – 4.3.1.d: FaturaHataDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Takip numarası
hataKodu
Hata kodu
String
4
Hatanın kodu. 0000‟dan farklı ise hata vardır.
hataMesaji
Hata mesajı
String
N/A
Hata açıklaması
Tablo – 4.3.1.e: FaturaDetayDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Takip numarası
takipToplamTutar
Fatura için hesaplanan toplam tutar
Double
Takip için hesaplanan toplam tutar GSS tarafından gönderilecektir.
islemDetaylari
ĠĢlem Detayları Array olarak
IslemDetayDVO[]
N/A
ĠĢlem detay bilgilerinin döndürüldüğü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.f
Tablo – 4.3.1.f: IslemDetayDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
20
Medula tarafından takip altındaki her iĢleme verilen sıra numarası.
islemTutari
ĠĢlem Tutarı
Double
Takip altındaki iĢlemlerin kendine özgü tutarı.
4.3.2 FaturaIptal Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
FaturaIptal
FaturaIptalGirisDVO (bkz. Tablo 4.3.2.a)
FaturaIptalCevapDVO (bkz. Tablo 4.3.2.b)
Tablo – 4.3.2.a: FaturaIptalGirisDVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 126
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
faturaTeslimNo
Fatura teslim numarası array olarak
String [] array
N/A
Evet
Silinecek fatura(lar)ın teslim numarası
Tablo – 4.3.2.b: FaturaIptalCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
iĢleminin sonucu 0000 (sıfır) ise iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
hataliKayitlar
Hatalı kayıtlar
FaturaIptalHataliKayitDVO [ ]
N/A
Silinemeyen fatura teslim numaralarının döndürüldüğü objedir. Bkz. Tablo 4.3.2.c
Tablo – 4.3.2.c: FaturaIptalHataliKayitDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
hataKodu
Hata kodu
String
4
Hatanın kodu
hataMesaji
Hata mesajı
String
N/A
Hata açıklaması
faturaTeslimNo
Fatura Teslim numarası
String
N/A
Hatadan dolayı silinemeyen fatura teslim numarası
4.3.3 FaturaOku Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
FaturaOku
FaturaOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.3.3.a)
FaturaOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.3.3.b)
Tablo – 4.3.3.a: FaturaOkuGiris DVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 127
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
faturaTeslimNo
Fatura teslim numarası array olarak
String
Evet *
Okunacak faturanın teslim numarası , fatura ref no boĢ ise dolu olmak zorundadır.
faturaRefNo
Fatura referans no
String
20
Evet *
Okunacak faturanın referans numarasıdır. Fatura teslim no boĢ ise dolu olmak zorundadır.
faturaTarihi
Fatura tarihi
String
Evet
Okunacak faturanın tarihidir. Faturanın tarihi dd.mm.yyyy formatındadır.
Tablo – 4.3.3.b: FaturaOkuCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
faturaRefNo
Fatura referans numarası
String
20
Okunan faturanın referans numarasıdır.
faturaTarihi
Fatura tarihi
String
10
Faturanın tarihi dd.mm.yyyy formatında
faturaTeslimNo
Fatura teslim numarası array olarak
String
N/A
Okunacak faturanın teslim numarası
faturaTutari
Fatura tutarı
Double
Fatura için GSS tarafından hesaplanan tutar.
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000 (sıfır) ise iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
faturaDetaylari
Faturanın Detay Bilgileri Array olarak
FaturaCevapDetayDVO[]
N/A
Fatura detay bilgilerinin döndürüldüğü objedir. Bkz. Tablo 4.3.3.c
Tablo – 4.3.3.c: FaturaCevapDetayDVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 128
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
aciklama
Açıklama
String
255
Fatura Detay Bilgileri Açıklaması
protokolNo
Protokol Numarası
String
20
Faturanın Protokol Numarası
taburcuKodu
Taburcu Kodu
String
1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer"
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası.
takipToplamTutar
Takip Toplam Tutarı
Double
Ġlgili takibin toplam tutarı.
islemDetaylari
ĠĢlem Detay Bilgileri Array olarak
IslemDetayDVO[ ]
N/A
ĠĢlem detay bilgilerinin döndürüldüğü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.f
4.3.4 FaturaTutarOku Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
FaturaTutarOku
FaturaGirisDVO (bkz. Tablo 4.3.1.a)
FaturaCevapDVO (bkz. Tablo 4.3.1.b)
Tablo – 4.3.1.a: FaturaGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 129
faturaTarihi
Fatura Tarihi
String
10
Evet
Tarih “dd.mm.yyyy” formatında.
hastaBasvuruNo
Hastanın BaĢvuru Numarası
String
N/A
Evet
Sağlık tesisi tarafından hastaya verilmiĢ olan baĢvuru numarası.
faturaRefNo
Faturanın Referans No
String
20
Evet
Faturanın tesis tarafından belirtilen referanas numarası
hizmetDetaylari
Hizmet Detayları array olarak
HizmetDetayDVO[]
N/A
Evet
Bkz. Tablo 4.3.1.c
Tablo – 4.3.1.b: FaturaCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
iĢleminin sonucu 0000 (sıfır) ise iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
faturaTeslimNo
Fatura Teslim Numarası
String
N/A
Faturanın hatasız olarak kaydedildiğine dair döndürülen teslim numarası. Bu aĢamadan sonra, fatura teslim numarası, fatura iĢlemlerinde kullanılacaktır.
faturaTutari
Fatura Tutarı
Double
Fatura için GSS tarafından hesaplanan tutar.
hastaBasvuruNo
Hastanın BaĢvuru Numarası
String
N/A
Sağlık tesisi tarafından hastaya verilmiĢ olan baĢvuru numarası.
faturaRefNo
Faturanın Referans No
String
20
Faturanın tesis tarafından belirtilen referanas numarası
hataliKayitlar
Hatalı kayıtlar array olarak
FaturaHataDVO[ ]
NA
Faturanın hatalı olan kayıtlarının döndürüldüğü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.d
faturaDetaylari
Fatura Detayları array olarak
FaturaDetayDVO[]
NA
Fatura detay bilgilerinin döndürüldüğü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.e
Tablo – 4.3.1.c: HizmetDetayDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
aciklama
Açıklama
String
1000
Sağlık tesisi tarafından hastaya verilen hizmetin
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 130
açıklaması.
protokolNo
Protokol Numarası
String
Sağlık tesisi tarafından verilen protokol numarasıdır.
taburcuKodu
Taburcu Kodu
String
1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baĢka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer"
takipNo
Takip Numarası
String
N/A
Takip numarası
Tablo – 4.3.1.d: FaturaHataDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Takip numarası
hataKodu
Hata kodu
String
4
Hatanın kodu. 0000‟dan farklı ise hata vardır.
hataMesaji
Hata mesajı
String
N/A
Hata açıklaması
Tablo – 4.3.1.e: FaturaDetayDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip numarası
String
N/A
Takip numarası
takipToplamTutar
Fatura için hesaplanan toplam tutar
Double
Takip için hesaplanan toplam tutar GSS tarafından gönderilecektir.
islemDetaylari
ĠĢlem Detayları Array olarak
IslemDetayDVO[]
N/A
ĠĢlem detay bilgilerinin döndürüldüğü nesne Bkz. Tablo 4.3.1.f
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 131
Tablo – 4.3.1.f: IslemDetayDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra Numarası
String
20
Medula tarafından takip altındaki her iĢleme verilen sıra numarası.
islemTutari
ĠĢlem Tutarı
Double
Takip altındaki iĢlemlerin kendine özgü tutarı.
4.4 Rapor Bilgisi Kayıt Metotları
4.4.1 RaporBilgisiKaydet Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
RaporBilgisiKaydet
RaporGirisDVO (bkz. Tablo 4.4.1.a)
RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)
Tablo – 4.4.1.a RaporGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
analikRapor
Analık Raporu
AnalikIsgoremezlikRaporDVO
NA
Hayır
Analık ĠĢgöremezlik rapor kaydı için bu alan doldurulacaktır. Diğer alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.f
dogumOncesiCalisabilirRapor
Doğum Öncesi ÇalıĢabilir Raporu
DogumOncesiCalisabilirRaporDVO
NA
Hayır
Doğum Öncesi ÇalıĢabilir Rapor kaydı için bu alan doldurulacaktır. Diğer alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.d
dogumRapor
Doğum Raporu
DogumRaporDVO
NA
Hayır
Doğum Rapor kaydı için bu alan doldurulacaktır. Diğer alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.e
ilacRapor
Ġlaç Raporu
IlacRaporDVO
NA
Hayır
Ġlaç rapor (Ġlaç Kullanım ya da Ġlaç Muafiyet) kayıtları için bu alan
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 132
doldurulacaktır. Diğer alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.h
maluliyetRapor
Maluliyet Raporu
MaluliyetRaporDVO
NA
Hayır
Maluliyet rapor kaydı için bu alan doldurulacaktır. Diğer alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.j
protezRapor
Protez Raporu
ProtezRaporDVO
NA
Hayır
Protez rapor kaydı için bu alan doldurulacaktır. Diğer alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.g
tedaviRapor
Tedavi Raporu
TedaviRaporDVO
NA
Hayır
Tedavi rapor kaydı için bu alan doldurulacaktır. Diğer alanlar NULL gönderilmelidir. Bkz Tablo 4.4.1.i
isgoremezlikRapor
ĠĢgöremezlik Raporu
IsgoremezlikRaporDVO
NA
Hayır
ĠĢgöremezlik Rapor (ĠĢ Kazası, Meslek Hastalığı ya da Hastalık) kayıtları için bu alan doldurulacaktır. Diğer alanlar NULL gönderilmelidir Bkz. Tablo 4.4.1.c
kullaniciTesisKodu
Kullanıcı Tesis Kodu
Integer
Evet
Kullanıcının sağlık tesis kodu
Tablo – 4.4.1.b RaporCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
raporTakipNo
Rapora ait unique bilgi
Long
Kaydedilen her rapora ait sistem tarafından üretilen unique numaradır.
analikRapor
Analık ĠĢgöremezlik Raporu
AnalikIsgoremezlikRaporDVO
NA
Kaydedilen rapor analık iĢgöremezlik raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz Tablo 4.4.1.f
dogumOncesiCalisabilirRapor
Doğum Öncesi ÇalıĢabilir Raporu
DogumOncesiCalisabilirRaporDVO
NA
Kaydedilen rapor doğum öncesi çalıĢabilir raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir Bkz Tablo 4.4.1.d
dogumRapor
Doğum Raporu
DogumRaporDVO
NA
Kaydedilen rapor doğum raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz Tablo 4.4.1.e
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 133
ilacRapor
Ġlaç Raporu
IlacRaporDVO
NA
Kaydedilen rapor ilaç raporu (Ġlaç Kullanım ya da Ġlaç Muafiyet) ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz Tablo 4.4.1.h
maluliyetRapor
Maluliyet Raporu
MaluliyetRaporDVO
NA
Kaydedilen rapor maluliyet raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz Tablo 4.4.1.j
protezRapor
Protez Raporu
ProtezRaporDVO
NA
Kaydedilen rapor protez raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz Tablo 4.4.1.g
tedaviRapor
Tedavi Raporu
TedaviRaporDVO
NA
Kaydedilen rapor tedavi raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz Tablo 4.4.1.i
isgoremezlikRapor
ĠĢgöremezlik Raporu
IsgoremezlikRaporDVO
NA
Kaydedilen rapor iĢgöremezlik raporu (ĠĢkazası, meslek hastalığı ya da hastalık) ise bu alan dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir Bkz. Tablo 4.4.1.c
isgoremezlikRaporEkleri
ĠĢgöremezlik Raporu Ekleri
IsgoremezlikRaporEkDVO[ ]
NA
Tablo 4.4.1.ee
sonucAciklamasi
Sonuç Açıklaması
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
sonucKodu
Sonuç Kodu
Integer
ĠĢlem sonucunun kodu. 0 (sıfır) - iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0 dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
raporTuru
Rapor Türü
Integer
Kaydedilen raporun türü burada belirtilir. Değerleri: 1 : Tedavi 2 : ĠĢ Kazası 3 : Meslek Hastalığı 4 : Hastalık 5 : Doğum Öncesi ÇalıĢabilir 6 : Analık 7 : Doğum 8 : Protez 9 : Maluliyet 10 : Ġlaç Kullanım 11 : Ġlaç Muafiyet
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 134
Tablo – 4.4.1.c IsgoremezlikRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
raporBilgisi
Rapor Bilgileri
RaporBilgisiDVO
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.r
isGoremezlikRaporTuru
ĠĢ Göremezlik Rapor Türü
Integer
1
Evet
Değerleri: 1 : ĠĢKazası 2: MeslekHastalığı 3:Hastalık 4:Analık 5:Emzirme
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
BranĢ Kodu
protokolNo
Protokol Numarası
String
20
Hayır
Raporun protokol numarası
protokolTarihi
Protokol Tarihi
String
10
Hayır
Raporun protokol tarihi (dd.mm.yyyy)
duzenlemeTuru
Rapor Düzenleme Türü
String
1
Evet
Değerleri: 1 : Heyet 2 : Tek Hekim
teshis
TeĢhiĢ
String
Evet
ICD -10 Kodu Kullanılacaktır
aciklama
Açıklama
String
255
Hayır
BranĢın görüĢü
SaglikKuruluRaporTarih
Sağlık rapor kurul tarihi
String
20
Hayır
Sağlık rapor kurul tarihi
olum
Sigortalının Ölüp Ölmediği
String
1
Evet
Değerleri 1: Sağ 2:Ölü
ilkRaporTakipNo
Ġlk Rapor takip no
Long
NA
Hayır
Devamı olarak verilen raporun medula sistemin vermiĢ olduğu takip nosu
isKazasiRaporu
ĠĢ kazası raporu
IsKazasiRaporDVO
NA
Hayır
isGoremezlikRaporTuru 1 ise zorunlu. Bkz. Tablo 4.4.1.d
meslekHastaligiRaporu
Meslek Hastalığı Raporu
MeslekHastaligiRaporDVO
NA
Hayır
isGoremezlikRaporTuru 2 ise zorunlu. Bkz. Tablo 4.4.1.e
analikRaporu
Analık Raporu
AnalikRaporDVO
NA
Hayır
isGoremezlikRaporTuru 4 ise zorunlu.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 135
Bkz. Tablo 4.4.1.f
emzirmeRaporu
Emzirme Raporu
EmzirmeRaporDVO
NA
Hayır
isGoremezlikRaporTuru 5 ise zorunlu. Bkz. Tablo 4.4.1.g
hastalikRaporu
Hastalık Raporu
HastalikRaporDVO
NA
Hayır
isGoremezlikRaporTuru 3 ise zorunlu. Bkz. Tablo 4.4.1.j
klinikBulgular
Klinik bulgular
String
20
Hayır
Klinik bulgular
ronLabBilgileri
ronLabBilgileri
String
Hayır
ronLabBilgileri
karar
Karar
String
20
Hayır
Karar
doktorlar
Doktor bilgileri array olarak gönderilecektir
DoktorBilgisiDVO[]
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.t
bashekimOnayDurumu
Integer
Hayır
BaĢhekim onay durumu
bashekimTCNo
String
20
Hayır
BaĢhekim TC kimlik no
hakSahibi
Hak Sahibi Bilgisi
HakSahibiBilgisiDVO
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.s
devammi;
Devam durum
Integer
1
Evet
Ön Seçim web servisinden gelen cevap doğrultusunda; -1, “HAYIR” 1, “GEÇMĠġTE GĠTMEDĠĞĠ KONTROL VAR,DEVAM MI (EVET)” 2, “DEVAM EDEN RAPORU VAR, DEVAM MI (EVET)”
yatisDevam
YatıĢ Devam
String
1
Evet
1, “YatıĢ Yok” 2, “YatıĢ Devam Ediyor” 3, “YatıĢ Var, Taburcu olmuĢ” 4, “Karma (YatıĢtan sonra, ayaktan istirahat de verilmiĢ)”
Tablo – 4.4.1.d IsKazasiRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 136
baslangicTarihi
BaĢlangıç Tarihi
String
10
hayır
dd.mm.yyyy formatında yatıĢ Devam H ise zorunlu
bitisTarihi
BitiĢ Tarihi
String
10
hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ devam H ise zorunlu
raporDurumu
Rapor Durumu
String
1
Hayır
Değerleri 1: ÇalıĢır 2: Kontrol Hastane yatıĢ H ise zorunlu
isKontTarihi
ĠĢbaĢı / kontrol tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ devam H ise zorunlu alan . hastane YatıĢı E ise Rapor Durumuna göre iĢ baĢı ve ya kontrol tarihi girilecektir.
hastaneYatisTarihi
Hastane YatıĢ Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatındaYatıĢ devam durumu 2ise zorunlu
hastaneCikisTarihi
Hastane ÇıkıĢ Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3 ise zorunlu
nuks
ĠĢ kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan tekrar durmu
String
1
Hayır
Değerleri , 1: Nuks Var 2 Nuks Yok
yatisDevam
YatıĢ Devam
String
1
evet
Değerleri, 1: YatıĢ Yok 2: YatıĢ Devam 3: Taburcu
yaraninTuru
Yaranın Türü
String
TABLOLAR TARAFIMIZCA SONRA YAYINLANACAKTIR
yaraninYeri
Yaranın Yeri
String
TABLOLAR TARAFIMIZCA SONRA YAYINLANACAKTIR
taburcuTarihi
Taburcu Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumunda 3 iĢaretli ise zorunlu
taburcuKodu
Taburcu Kodu
Integer
NA
1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baĢka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk"
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 137
6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer"
isKazasiTarihi
ĠĢ Kazası Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında ĠĢkazası vakalarında , nüks iĢaretli ise iĢkazası tarihi girilecek.
Tablo – 4.4.1.e MeslekHastaligiRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
baslangicTarihi
BaĢlangıç Tarihi
String
10
hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam H ise zorunlu
bitisTarihi
BitiĢ Tarihi
String
10
hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam H ise zorunlu
raporDurumu
Rapor Durumu
String
1
Hayır
Değerleri 1: ÇalıĢır 2: Kontrol Hastane yatıĢ H ise zorunlu
isKontTarihi
ĠĢbaĢı / kontrol tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ devam H ise zorunlu alan . hastane YatıĢı E ise Rapor Durumuna göre iĢ baĢı ve ya kontrol tarihi girilecektir.
hastaneYatisTarihi
Hastane YatıĢ Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam durumu 2ise zorunlu
hastaneCikisTarihi
Hastane ÇıkıĢ Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3 ise zorunlu
nuks
ĠĢ kazası veya meslek hastalığından kaynaklanantekrar durmu
String
1
Hayır
Değerleri , 1: Nuks Var 2 Nuks Yok
yatisDevam
YatıĢ Devam
String
1
evet
Değerleri, 1: YatıĢ Yok 2: YatıĢ Devam 3: Taburcu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 138
yaraninTuru
Yaranın Türü
String
TABLOLAR TARAFIMIZCA SONRA YAYINLANACAKTIR
yaraninYeri
Yaranın Yeri
String
TABLOLAR TARAFIMIZCA SONRA YAYINLANACAKTIR
taburcuTarihi
Taburcu Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumunda 3 iĢaretli ise zorunlu
taburcuKodu
Taburcu Kodu
Integer
NA
1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baĢka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer"
Tablo – 4.4.1.f AnalikRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
baslangicTarihi
BaĢlangıç Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam H ise zorunlu
bitisTarihi
BitiĢ Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam H ise zorunlu
raporDurumu
Rapor Durumu
String
1
Hayır
Değerleri 1: ÇalıĢır 2: Kontrol Hastane yatıĢ H ise zorunlu
isKontTarihi
ĠĢ baĢı / kontrol tarihi
String
10
hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ devam H ise zorunlu alan . hastane YatıĢı E ise Rapor Durumuna göre iĢ baĢı ve ya kontrol tarihi girilecektir.
hastaneYatisTarihi
Hastane YatıĢ Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam durumu 2ise zorunlu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 139
hastaneCikisTarihi
Hastane ÇıkıĢ Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3 ise zorunlu
bebekDogumTarihi
Bebek Doğum Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında
dogumOncBasTarihi
Aktarma Raporunun BaĢlıyacağı zaman
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında
canliCocukSayisi
Canlı Çocuk Sayısı
Integer
N/A
Doğumdan sonra yaĢayan cocuk sayısı
doganCocukSayisi
Doğan Çocuk Sayısı
Integer
N/A
Kaç Cocuk Dunyaya geldiği
norSezFor
Normal Sezeryan Forsebs Dogum çeĢidi
String
1
Evet
Değerleri 1: Normal 2 : Sezeryan 3 : Forsebs
yatisDevam
YatıĢ Devam
String
1
evet
Değerleri, 1: YatıĢ Yok 2: YatıĢ Devam 3: Taburcu
aktarmaRaporVarmi
Aktarma Raporu Varmı
String
1
evet
Değerleri 1 : Evet 2: Hayır
aktarmaRaporTarihi
Aktarma Rapor Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında 32. Haftada Doktor kontrolune geldiği tarih
gebelikHaftasi
Gebelik Haftası
Integer
N/A
Sigortalının gebeliğinin kaçıncı haftasında olduğu
taburcuTarihi
Taburcu Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumunda 3 iĢaretli ise zorunlu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 140
taburcuKodu
Taburcu Kodu
Integer
NA
1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baĢka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer"
analikRaporTipi
Analık Rapor Tipi
Integer
N/A
1, “Doğum Öncesi Analık Raporu” 2, “Doğum Sonrası Analık Raporu”
gebelikTipi
Gebelik Tipi
Integer
N/A
1, “Tekil” 2, “Çoğul”
gebelikHaftasi1
Gebelik Haftası 1.
Integer
N/A
Doğum Öncesi Analık Raporu almak için doktora gidilen hafta (Genelde 32. hafta)
gebelikHaftasi2
Gebelik Haftası 2.
Integer
N/A
Doğum Öncesi Analık Raporu ÇALIġIR verilirse, gebeliğin kaçıncı haftasına kadar çalıĢılabileceğini gösteren alan (Genelde 37. hafta)
bebekDogumHaftasi
Bebek Doğum Haftası
Integer
N/A
Bebek gebeliğin kaçıncı haftasında doğdu (Genelde 40. hafta)
aktarmaHaftasi
Aktarma Haftası
Integer
N/A
Doğum öncesi kullanılmayan iznin doğum sonrasına kaç hafta aktaracağını gösteren alan. Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.
Tablo – 4.4.1.g EmzirmeRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
bebekDogumTarihi
Bebek Doğum Tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında olacak
dogumOncBasTarihi
Aktarma Raporunun BaĢlıyacağı zaman
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında
canliCocukSayisi
Canlı Çocuk Sayısı
Integer
N/A
Doğumdan sonra yaĢayan cocuk sayısı
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 141
anneTcKimlikNo
String
11
Hayır
Emzirme raporu baba adına düzenleniyorsa annenin TcKimlikNumarası da girilecek.
doganCocukSayisi
Doğan çocuk sayısı
Integer
Hayır
Doğum sırasında doğan çocuk sayısı
Tablo – 4.4.1.h IlacRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
raporDVO
Rapor Bilgileri
RaporDVO
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.k
raporEtkinMaddeler
Rapor Etkin Maddeleri
RaporEtkinMaddeDVO[ ]
Etkin Madde kodları Bkz. Tablo 4.4.1.ff
takipFormuNo
Takip formu numarası
String
N/A
Hayır
Diyabet teĢhislerinden birisi ile ilaç raporu kaydediliyorsa hastanın takip formu numarası gönderilecek
Tablo – 4.4.1.i TedaviRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
raporDVO
Rapor Bilgileri
RaporDVO
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.k
islemler
Tedavi ĠĢlem bilgileri array olarak gönderilecektir.
TedaviIslemBilgisiDVO[ ]
NA
Evet
Sadece tedavi rapor türü olarak seçilen objeyi dolu gönderiniz. Diğerleri NULL olmalıdır. Bkz. Tablo 4.4.1.o
tedaviRaporTuru
Tedavi Rapor Türü
Ġnteger
NA
Evet
1: Diyaliz 2: Hiperbarik Oksijen Tedavisi 3: ESWT 4: Tüpbebek Tedavisi 5: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 6: ESWL 7:Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon - Trafik Kazası 8. Ev Hemodiyalizi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 142
Tablo – 4.4.1.j HastalikRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
baslangicTarihi
BaĢlangıç Tarihi
String
10
hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam H ise zorunlu
bitisTarihi
BitiĢ Tarihi
String
10
hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam H ise zorunlu
raporDurumu
Rapor Durumu
String
1
Hayır
Değerleri 1: ÇalıĢır 2: Kontrol Hastane yatıĢ H ise zorunlu
isKontTarihi
ĠĢbaĢı / kontrol tarihi
String
10
Evet
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ devam H ise zorunlu alan . hastane YatıĢı E ise Rapor Durumuna göre iĢ baĢı ve ya kontrol tarihi girilecektir.
nuks
nüks
String
Hayır
hastaneYatisTarihi
Hastane YatıĢ Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam durumu 2ise zorunlu
hastaneCikisTarihi
Hastane ÇıkıĢ Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3 ise zorunlu
yatisDevam
YatıĢ Devam
String
1
evet
Değerleri, 1: YatıĢ Yok 2: YatıĢ Devam 3: Taburcu
taburcuTarihi
Taburcu Tarihi
String
10
Hayır
dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumunda 3 iĢaretli ise zorunlu
taburcuKodu
Taburcu Kodu
Integer
NA
1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baĢka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme"
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 143
5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer"
Tablo – 4.4.1.k RaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
raporBilgisi
Rapor Bilgisi
RaporBilgisiDVO
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.r
turu
Raporun türü
String
1
Evet
Değerleri: 1 : Tedavi 2 : ĠĢ Kazası 3 : Meslek Hastalığı 4 : Hastalık 5 : Doğum Öncesi ÇalıĢabilir 6 : Analık 7 : Doğum 8 : Protez 9 : Maluliyet 10 : Ġlaç Kullanım 11 : Ġlaç Muafiyet
baslangicTarihi
Rapor BaĢlangıç Tarihi
String
10
Hayır
Rapor baĢlangıç tarihi (dd.mm.yyyy) Protez ve Doğum öncesi çalıĢabilir raporu dıĢında kalan tüm raporlar için Evetdur.
bitisTarihi
Rapor BitiĢ Tarihi
String
10
Hayır
Rapor bitis tarihi (dd.mm.yyyy) Protez raporu ve Doğum öncesi çalıĢabilir raporu dıĢında kalan tüm raporlar için Evetdur.
duzenlemeTuru
Rapor Düzenleme Türü
String
1
Evet
Değerleri: 1 : Heyet 2 : Tek Hekim
hakSahibi
Hak Sahibi Bilgisi
HakSahibiBilgisiDVO
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.s
RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullanılıyorsa bu alan NULL olarak
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 144
gönderilmelidir. Takip Numarası kullanılarak hak sahibi bilgileri getirilecektir.
protokolNo
Protokol Numarası
String
20
Hayır
Raporun protokol numarası
protokolTarihi
Protokol Tarihi
String
10
Hayır
Raporun protokol tarihi (dd.mm.yyyy)
durum
Rapor Durumu
String
1
Hayır
Bu alan boĢ gönderilecektir. Değerleri : 1 : Taslak
aciklama
Açıklama
String
1000
Hayır
Raporun açıklaması
doktorlar
Doktor bilgileri array olarak gönderilecektir
DoktorBilgisiDVO[]
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.t
tanilar
Tani bilgileri array olarak gönderilecektir
TaniBilgisiDVO[]
NA
Hayır
Bkz. Tablo 4.4.1.u Ġlaç raporlarında gönderilmeyecek.
teshisler
TeĢhis Bilgileri
TeshisBilgisiDVO[]
NA
Hayır
Bkz. Tablo 4.4.1.v Ġlaç raporlarında gönderilmeyecek.
ilacTeshisler
Ġlaç TeĢhis Bilgileri
IlacTeshisBilgiDVO[ ]
NA
Hayır
Ġlaç raporlarında gönderilmesi zorunlu. Bkz. Tablo 4.4.1.gg
takipNo
Takip No
String
N/A
Hayır
Provizyon alma iĢlemi sonucu GSS tarafından üretilen takip numarası. RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullanılıyorsa bu alan doludur.
klinikTanı
Klinik Tanı
String
255
Hayır
Klinik tanı
Tablo – 4.4.1.l HastaYatisBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
yatisTarihi
Hastane YatıĢ Tarihi
String
10
Evet
Hastaneye yatıĢ tarihi (dd.mm.yyyy)
cikisTarihi
Hastaneden ÇıkıĢ Tarihi
String
10
Evet
Hastaneden çıkıĢ tarihi (dd.mm.yyyy)
Tablo – 4.4.1.m CocukBilgisiDVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 145
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
cinsiyet
Cinsiyet
String
1
Evet
Doğan çocuğun cinsiyeti Değerleri: K : Kız E : Erkek
kilo
Kilo
String
5
Evet
Doğan çocuğun kilosu (örn: 3,45)
dogumSaati
Doğum Saati
String
5
Evet
Doğum Saati (ss:dd)
Tablo – 4.4.1.n MalzemeBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
malzemeKodu
Protez Malzeme Kodu
String
20
Hayır
malzemeTuru = 1 ya da 2 ise bu alan doldurulmalıdır.
malzemeAdi
Protez Malzeme Adı
String
200
Hayır
malzemeTuru = 3 ise bu alan doldurulmalıdır.
malzemeTuru
Protez Malzeme Türü
String
1
Evet
Değerleri: 1 : BUT kodlu 2 : Emekli Sandığı Protokol kodlu 3 : kodsuz malzeme
adet
Protez Malzeme sayısı
Integer
Evet
Malzeme adedi.
Tablo – 4.4.1.o TedaviIslemBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
diyalizRaporBilgisi
Diyaliz Rapor Bilgisi
DiyalizRaporBilgisiDVO
NA
Hayır
Kaydedilen rapor diyaliz raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz. Tablo 4.4.1.w
eswlRaporBilgisi
ESWL Rapor Bilgisi
ESWLRaporBilgisiDVO
NA
Hayır
Kaydedilen rapor ESWL raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz. Tablo 4.4.1.x
eswtRaporBilgisi
ESWT Rapor Bilgisi
ESWTRaporBilgisiDVO
NA
Hayır
Kaydedilen rapor ESWT raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz. Tablo 4.4.1.y
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 146
ftrRaporBilgisi
FTR Rapor Bilgisi
FTRRaporBilgisiDVO
NA
Hayır
Kaydedilen rapor FTR raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz. Tablo 4.4.1.z
hotRaporBilgisi
HOT Rapor Bilgisi
HOTRaporBilgisiDVO
NA
Hayır
Kaydedilen rapor HOT raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz. Tablo 4.4.1.aa
tupBebekRaporBilgisi
Tüp Bebek Rapor Bilgisi
TupBebekRaporBilgisiDVO
NA
Hayır
Kaydedilen rapor tüp bebek raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz. Tablo 4.4.1.bb
evHemodiyaliziRaporBilgisi
Ev Hemodiyalizi
EvHemodiyaliziRaporBilgisiDVO
NA
Hayır
Kaydedilen rapor ev Hemodiyaliz raporu ise bu obje dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir. Bkz. Tablo 4.4.1.bb
Tablo – 4.4.1.p BransGorusBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
bransKodu
BranĢ Kodu
String
4
Evet
GörüĢ bildiren branĢın Sağlık Bakanlığı kodu.
aciklama
Açıklama
String
255
Evet
BranĢın görüĢü
Tablo – 4.4.1.r RaporBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
raporTesisKodu
Rapor Tesis Kodu
Integer
Evet
Raporun düzenlendiği sağlık tesisi kodu RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullanılıyorsa sağlık tesisi kodu takip numarası kullanılarak bulunacağı için bu alan dikkate alınmayacaktır.
tarih
Rapor Tarihi
String
10
Evet
Rapor tarihi (dd.mm.yyyy) NOT : Rapor veriliĢ tarihi bilgisi girilmelidir.
no
Rapor No
String
20
Evet
Rapor numarası
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 147
raporTakipNo
Rapor No
String
20
Evet
Rapor takip numarası
raporSiraNo
Rapor No
Integer
Evet
Rapor sıra numarası
aVakaTKaza
Rapor No
Integer
Evet
Hastalık, Meslek Hastalığı ve ĠĢkazası vakalarında Adli Vaka / Trafik kazası durumu olabilir. 1 adli vaka 2 trafik kazası 3 Yok
Tablo – 4.4.1.s HakSahibiBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
tckimlikNo
T.C. Kimlik Numarası
String
11
Hayır
Sigortalının T.C. Kimlik numarası, Karne No ve Sosyal Güvenlik numarası girilmemiĢ ise girilmelidir.
karneNo
Karne No
String
Hayır
Sigortalının karne numarası T.C. Kimlik numarası girilmemiĢ ise girilmelidir.
sosyalGuvenlikNo
Sosyal Güvenlik Numarası
String
Hayır
Sigortalının sosyal güvenlik numarası T.C. Kimlik numarası girilmemiĢ ise girilmelidir.
yakinlikKodu
Yakınlık Kodu
String
4
Hayır
Bağkur‟lu hastalar için kullanılacaktır. Diğer devredilen kurumlara ait hastalar için boĢ bırakılacaktır. Bağkurlu hastaların 4 haneli yakınlık kodu bu alanda gönderilmelidir.
sigortaliTuru
Sigortalı Türü
String
1
Evet
Kullanılacak kodlar : 1 : ÇalıĢan 2 : Emekli 3 : Diğer
devredilenKurum
Sosyal Güvenlik Numarası
String
1
Evet
Sosyal güvenlik kurumları, SGK adı altında birleĢmeden önce hastanın hangi güvenlik
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 148
kurumuna bağlı olduğu. Kullanılacak Kodlar: 1 : SSK 2 : Bağkur 3 : Emekli Sandığı 4 : YeĢil Kart 5 : Vatansız ve sığınmacılar 6 : 2022 sayılı 65 yaĢını doldurmuĢ muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaĢlarına aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler 7: 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası verilmiĢ bulunanlara vatani hizmet tertibinden Ģeref aylığı bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre Ģeref aylığı alan kiĢiler 10: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiĢiler 12: S.G.K. 14 : Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler, 15 : 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince iĢsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalıĢma ödeneğinden yararlandırılan kiĢiler, 17 : Yukarıdaki bentlerin dıĢında kalan ve baĢka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaĢlar, isteğe tabi sigortalılar 18 : 18 yaĢ altı sosyal güvenlik kapsamında olmayan kiĢiler Not:
3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 149
bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, 2330 sayılı Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler, Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsamında aylık alan kiĢiler, 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa ġamp. KazanmıĢ sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler için devredilen kurum kodu olarak Emekli Sandığı (3) göndermeleri gerekmektedir.
adres
Adres
String
KiĢinin adresi
telefon
Telefon
String
KiĢinin telefonu
baglibulunanbirim
Bağlı Bulunan Birim
String
KiĢinin bağlı bulunduğu birim
provizyonTipi
Provizyon Tipi
String
1
Evet
Kullanılacak Kodlar: N : Normal I : ĠĢ kazası A : Acil T : Trafik kazası V : Adli Vaka M : Meslek hastalığı K : Kurum Sevki C :Acil Hal H :BulaĢıcı Hastalık R :KoruyucuSağlık L: Analık G :Afet SavaĢ Grev Lokavt U :Bakıma Muhtaç D: Doğal Afet E: 3713/21
provizyonTarihi
Provizyon Tarihi
String
10
Evet
Müstahaklık için girilmesi gereken provizyon tarihi. Rapor tarihi değil, rapor düzenlenmiĢ
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 150
muayenenin açılıĢ tarihidir. (dd.mm.yyyy)
adi
Sigortalının adı
String
50
Hayır
Bu alan boĢ bırakılacaktır.
soyadi
Sigortalının soyadı
String
50
Hayır
Bu alan boĢ bırakılacaktır.
adres
Sigortalının adresi
String
100
Hayır
Sigortalının adresi
telefon
Sigortalının telefonu
String
50
Hayır
Sigortalının telefonu
bagliBulunanBirim
Sigortalının bağlı olduğu birim
String
50
Hayır
Sigortalının bağlı olduğu birim
emeklimi
Sigortalının emeklilik bilgisi
String
50
Hayır
Sigortalının emeklilik bilgisi
Tablo – 4.4.1.t DoktorBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
drTescilNo
Doktor Tescil Numarası
String
16
Evet
Doktorun tescil numarası
drAdi
Doktor Adı
String
50
Hayır
Doktorun adı
drSoyadi
Doktor Soyadı
String
50
Hayır
Doktorun soyadı
drBransKodu
Doktor BranĢ Kodu
String
4
Evet
Doktorun branĢının Sağlık Bakanlığı kodu
tipi
Tipi
String
1
Evet
Değerleri : 1 : Raporu Ġsteyen Doktor 2 : Raporu Düzenleyen Doktor
Tablo – 4.4.1.u TaniBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
taniKodu
Tanı Kodu
String
10
Evet
Tanının ICD 10 Kodu
Tablo – 4.4.1.v TeshisBilgisiDVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 151
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
baslangicTarihi
Rapor BaĢlangıç Tarihi
String
10
Evet
Rapor baĢlangıç tarihi (dd.mm.yyyy)
bitisTarihi
Rapor BitiĢ Tarihi
String
10
Evet
Rapor bitis tarihi (dd.mm.yyyy)
teshisKodu
TeĢhis Kodu
Integer
Evet
Rapora ait teĢhis kodu
Tablo – 4.4.1.w DiyalizRaporBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
refakatVarMi
Refakat Var mı
String
NA
Evet
E : Evet H : Hayır
seansGun
Seans Gün Sayısı
Integer
Evet
Rapora ait Seans Gün Sayısı
seansSayi
Seans Sayısı
Integer
Evet
Rapora ait Seans Sayısı
butKodu
But Kodu
String
NA
Evet
But ĠĢlem Kodu
Tablo – 4.4.1.x ESWLRaporBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
butKodu
But Kodu
String
NA
Evet
But ĠĢlem Kodu
eswlRaporuTasSayisi
TaĢ Sayısı
Integer
Evet
Rapora ait TaĢ Sayısı
eswlRaporuSeansSayisi
Seans Sayısı
Integer
Evet
Rapora Ait Seans Sayısı
bobrekBilgisi
Rapor böbrek taraf bilgisi
Integer
Evet
1-Sağ Böbrek 2-Sol Böbrek
eswlRaporuTasBilgileri
ESWL Raporu TaĢ bilgileri
ESWLTasBilgisiDVO [ ]
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.cc
Tablo – 4.4.1.y ESWTRaporBilgisiDVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 152
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
eswtVucutBolgesiKodu
ESWT Vücut Bölgesi Kodu
Integer
Evet
12:Sağ Omuz Bölgesi 13:Sol Omuz Bölgesi 14: Sağ Dirsek Bölgesi 15: Sol Dirsek Bölgesi 16: Sağ El-El Bileği Bölgesi 17: Sol El-El Bileği Bölgesi 18: Sağ Kalça Bölgesi 19: Sol Kalça Bölgesi 20: Sağ Diz Bölgesi 21: Sol Diz Bölgesi 22: Sağ Ayak-Ayak Bileği Bölgesi 23: Sol Ayak-Ayak Bileği Bölgesi
seansGun
Seans Gün Sayısı
Integer
Evet
Rapora ait Seans Gün Sayısı
seansSayi
Seans Sayısı
Integer
Evet
Rapora ait Seans Sayısı
butKodu
But Kodu
String
NA
Evet
But ĠĢlem Kodu
Tablo – 4.4.1.z FTRRaporBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
ftrVucutBolgesiKodu
FTR Vücut Bölgesi Kodu
Integer
Evet
1: Yüz Bölgesi(Temporomandi bular eklem ve fasial sinir uygulamaları, sağ ve sol uygulama tek uygulama olarak ödenir.) 2: Boyun Bölgesi(Servikal Uygulama) 3: Sırt Bölgesi(Torakal- Dorsal Uygulamalar) 4: Bel Bölgesi(Lumbosakral Uygulamalar) 12:Sağ Omuz Bölgesi 13:Sol Omuz Bölgesi 14: Sağ Dirsek Bölgesi 15: Sol Dirsek Bölgesi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 153
16: Sağ El-El Bileği Bölgesi 17: Sol El-El Bileği Bölgesi 18: Sağ Kalça Bölgesi 19: Sol Kalça Bölgesi 20: Sağ Diz Bölgesi 21: Sol Diz Bölgesi 22: Sağ Ayak-Ayak Bileği Bölgesi 23: Sol Ayak-Ayak Bileği Bölgesi 11: Tüm Vücut Bölgesi
seansGun
Seans Gün Sayısı
Integer
Evet
Rapora ait Seans Gün Sayısı
seansSayi
Seans Sayısı
Integer
Evet
Rapora ait Seans Sayısı
butKodu
But Kodu
String
NA
Evet
But ĠĢlem Kodu
tedaviTuru
Tedavi türü
String
1
Evet
A:Ayaktan Y:Yatarak
Tablo – 4.4.1.aa HOTRaporBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
seansGun
Seans Gün Sayısı
Integer
Evet
Rapora ait Seans Gün Sayısı
seansSayi
Seans Sayısı
Integer
Evet
Rapora ait Seans Sayısı
tedaviSuresi
Tedavi Süresi
Integer
Evet
Rapor Tedavi Süresi
Tablo – 4.4.1.bb TupBebekRaporBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
tupBebekRaporTuru
Tüp Bebek Türü
Integer
Evet
1: Bir hastalığın tedavisi amacıyla uygulanan tüp bebek iĢlemleri 2: Diğer tüp bebek tedavisi iĢlemleri
butKodu
But Kodu
String
NA
Evet
But ĠĢlem Kodu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 154
Tablo – 4.4.1.cc ESWLTasBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
tasBoyutu
TaĢ Boyut Bilgisi
String
NA
Evet
TaĢ Boyut bilgisi mm cinsinden(Örnek 2x5)
tasLokalizasyonKodu
TaĢ Lokalizasyonu Kodu
Integer
Evet
2-Alt Üreter 3-Üst Üreter 4-Böbrek
Tablo – 4.4.1.ee IsgoremezlikRaporEkDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
aciklama
Açıklama
String
NA
Evet
Açıklama
bitisTarihi
BitiĢ Tarihi
String
NA
Evet
bitis tarihi (dd.mm.yyyy)
durum
Durum
String
NA
Evet
1: Ġlk 2: Ek
duzenlemeTuru
Düzenleme Türü
String
NA
Evet
1: Heyet 2: Tek Hekim
hastaYatisVarMi
Hasta YatıĢı Var mı?
String
1
Evet
Sigortalının hastanede yatıĢı varsa bu alan E olarak gönderilmeli ve hastaneye yatıĢ ve çıkıĢ tarihleri yatıslar array inde gönderilmelidir. Değerleri : E : Hastane YatıĢlı H : Hastane YatıĢsız
kontrolMu
Kontrol mü?
String
NA
Evet
E: Evet H: Hayır
kontrolTarihi
Kontrol Tarihi
String
NA
Evet
Kontrol Tarihi (dd.mm.yyyy)
protokolNo
Protokol No
String
NA
Hayır
Protokol Tarihi
protokolTarihi
Protokol Tarihi
String
NA
Hayır
Protokol Tarihi (dd.mm.yyyy)
yatislar
YatıĢ bigileri
HastaYatisBilgisiDVO[ ]
NA
Evet
hastaYatisVarMi alanı E gönderilmiĢse en az bir hasta yatıĢ bilgisi gönderilmelidir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 155
Bkz. Tablo 4.4.1.l
raporBilgisiDVO
Rapor Bilgisi
RaporBilgisiDVO
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.r
doktorlar
Doktor Bilgileri
DoktorBilgisiDVO[ ]
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.t
Tanilar
Tanılar
TaniBilgisiDVO[ ]
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.u
kullaniciTesisKodu
Kullanıcı Tesis Kodu
Integer
Evet
Kullanıcının sağlık tesis kodu
Tablo – 4.4.1.ff RaporEtkinMaddeDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
etkinMaddeKodu
Etkin Madde Kodu
String
Evet
Etkin Madde Kodu
kullanimDoz1
Kullanım Doz 1
Integer
Hayır
Günde kaç kez kullanılacağı Ör: 3(günde üç defa)
kullanimDoz2
Kullanım Doz 2
Integer
Hayır
Bir seferde kullanılak doz miktarı Ör:1 tab,100 IU gibi
kullanimDozBirim
Doz birimi
String
1
Hayır
1-Adet 2- Mililitre 3-Miligram 4-Gram 5-Damla 6-Ünite 7-Kutu 8-Mikrogram 9- Mikrolitre A- Bin Ünite B- Milyon Ünite
kullanimPeriyot
Kullanım Periyot
Integer
Hayır
Varsa ilacın kullanılacağı zaman Ör:7 günde bir,1 yılda bir gibi
kullanimPeriyotBirim
Kullanım Periyot Birim
String
1
Hayır
1-Dakika 2-Saat 3-Gün 4-Hafta
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 156
5-Ay 6-Yıl 7- Ömür Boyu
Tablo – 4.4.1.gg IlacTeshisBilgiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
baslangicTarihi
Rapor BaĢlangıç Tarihi
String
10
Evet
Rapor baĢlangıç tarihi (dd.mm.yyyy)
bitisTarihi
Rapor BitiĢ Tarihi
String
10
Evet
Rapor bitis tarihi (dd.mm.yyyy)
teshisKodu
TeĢhis Kodu
Integer
Evet
Rapora ait teĢhis kodu
ICD10Kodu
Tanı Listesi
TaniBilgisiDVO[] ICD10Kodu
Evet
Rapora ait tanı kodları
Tablo – 4.4.1.hh EvHemodiyaliziRaporBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
butKodu
But Kodu
String
NA
Evet
But ĠĢlem Kodu
seansSayi
Seans Sayısı
Integer
Evet
Rapora ait Seans Sayısı
tedaviSuresi
Tedavi Süresi
Integer
Evet
Rapor Tedavi Süresi
4.4.2 TakipNoileRaporBilgisiKaydet Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
TakipNoileRaporBilgisiKaydet
RaporGirisDVO (bkz. Tablo 4.4.1.a)
RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 157
4.4.3 RaporBilgisiBul Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
RaporBilgisiBul
RaporSorguDVO (bkz. Tablo 4.4.3.a)
RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)
Tablo – 4.4.3.a RaporSorguDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
raporBilgisi
Rapor Bilgisi
RaporOkuDVO
Evet
Bkz. Tablo 4.4..3.c
kullaniciTesisKodu
Kullanıcı Tesis Kodu
Integer
Evet
Kullanıcı tesis Kodu
Tablo – 4.4.3.c RaporOkuDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
raporTesisKodu
RaporVeren Tesis Kodu
Ġnteger
Evet
Raporu veren tesisin kodu
no
Rapor Numarası
String
20
Evet
Raporun numarası
tarih
Rapor Tarihi
String
10
Evet
“dd.mm.yyyy” formatında olmalıdır.
Turu
Raporun Türü
String
1
Evet
Raporun türü Değerleri: 1 : Tedavi 2 : ĠĢ Kazası 3 : Meslek Hastalığı 4 : Hastalık 5 : Doğum Öncesi ÇalıĢabilir 6 : Analık 7 : Doğum 8 : Protez 9 : Maluliyet 10 : Ġlaç Kullanım
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 158
11 : Ġlaç Muafiyet
4.4.4 RaporBilgisiSil Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
RaporBilgisiSil
RaporSorguDVO (bkz. Tablo 4.4.3.a)
RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)
4.4.5 RaporUzat Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
RaporUzat
IsgoremezlikRaporEkDVO (bkz. Tablo 4.4.5.a)
RaporUzatCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.5.b)
Tablo – 4.4.5.a IsgoremezlikRaporEkDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
raporBilgisi
Rapor Bilgisi
RaporBilgisiDVO
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.r
bitisTarihi
BitiĢ Tarihi
String
10
Evet
Raporun yeni bitiĢ tarihi (dd.mm.yyyy)
duzenlemeTuru
Düzenleme Türü
String
10
Evet
Değerler: 1 : Heyet 2 : Tek Hekim
kontrolMu
Kontrol Mu
String
1
Evet
Değerler : E : Evet (Kontrol) H : Hayır (ĠĢ BaĢı)
kontrolTarihi
Kontrol Tarihi
String
10
Evet
Kontrol E ise hastanın bir sonraki kontrol tarihi, Kontrol H ise hastanın iĢ baĢı tarihidir. (dd.mm.yyyy)
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 159
protokolNo
Protokol No
String
20
Hayır
Protokol numarası
protokolTarihi
Protokol Tarihi
String
10
Hayır
Protokol Tarihi (dd.mm.yyyy)
durum
Durum
String
1
Hayır
Bu alan boĢ bırakılacaktır.
aciklama
Açıklama
String
255
Hayır
ĠĢgöremezlik rapor uzatma açıklaması
hastaYatisVarMi
Hastaneye YatıĢı Var Mı
String
1
Evet
Değerler: 1 : Evet 2 : Hayır
yatislar
YatıĢ bilgileri array olarak gönderilir.
HastaYatisBilgisiDVO[]
NA
Hayır
Bkz. Tablo 4.4.1.l hastaYatisVarMi alanı E gönderilmiĢse en az bir hasta yatıĢ bilgisi gönderilmesi zorunludur.
doktorlar
Doktor bilgileri array olarak gönderilecektir
DoktorBilgisiDVO[]
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.t
tanilar
Tani bilgileri array olarak gönderilecektir
TaniBilgisiDVO[]
NA
Evet
Bkz. Tablo 4.4.1.u
kullaniciTesisKodu
Kullanıcı Tesis Kodu
Integer
Evet
Kullanıcının Sağlık Tesisi kodu
Tablo – 4.4.5.b RaporUzatCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç Kodu
Integer
ĠĢlem sonucunun kodu. 0 (sıfır) - iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0 dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucAciklamasi
Sonuç Açıklaması
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
isgoremezlikRaporEk
ĠĢgöremezlik Raporu Eki
IsgoremezlikRaporEkDVO
NA
Bkz. Tablo 4.4.5.a
4.4.6 IlacRaporDuzelt Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
IlacRaporDuzelt
IlacRaporDuzeltDVO (bkz. Tablo 4.4.6.a)
RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 160
Tablo – 4.4.6.a IlacRaporDuzeltDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
drTescilNo
Dr diploma tescil numarası
String
20
ĠĢlem sonucunun kodu. 0 (sıfır) - iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0 dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
duzeltmeBilgisi
Aciklama
String
2000
Ġlaç raporuna ek açıklama.
duzeltmeTarihi
Düzeltmenin yapıldığı tarih
String
10
“dd.mm.yyyy” formatında olmalıdır.
raporNo
Rapor Numarası
String
20
Raporun numarası
raporTarihi
Rapor Tarihi
String
10
“dd.mm.yyyy” formatında olmalıdır.
raporTuru
Rapor Türü
String
1
10 : Ġlaç Kullanım
tesisKodu
Raporu veren tesis kodu
Integer
Raporu veren tesis kodu
raporEtkinMaddeler
Etkin maddeler
RaporEtkinMaddeDVO[ ]
Bkz. Tablo – 4.4.1.ff
tanilar
ICD10 tanılar
TaniBilgisiDVO[ ]
Bkz. Tablo 4.2.1.k
4.4.7 RaporBilgisiBulRaporTakipNodan Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
RaporBilgisiBulRaporTakipNodan
RaporOkuRaporTakipNodanDVO (bkz. Tablo 4.4.7.a)
RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)
Tablo – 4.4.7.a RaporOkuRaporTakipNodanDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
raporTakipNo
Rapor Takip Numarası
String
NA
Evet
Rapor Takip Numarası
kullaniciTesisKodu
Kullanıcı Tesis Kodu
Integer
Evet
Kullanıcının sağlık tesis kodu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 161
4.4.8 RaporBilgisiBulTCKimlikNodan Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
RaporBilgisiBulTCKimlikNodan
RaporOkuTCKimlikNodanDVO (bkz. Tablo 4.4.8.a)
RaporCevapTCKimlikNodanDVO(bkz. Tablo 4.4.8.b)
Tablo – 4.4.8.a RaporOkuTCKimlikNodanDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
tckimlikNo
Rapor Takip Numarası
String
NA
Evet
Rapor Takip Numarası
turu
Raporun türü
String
1
Evet
Değerleri: 1 : Tedavi 2 : ĠĢ Kazası 3 : Meslek Hastalığı 4 : Hastalık 5 : Doğum Öncesi ÇalıĢabilir 6 : Analık 7 : Doğum 8 : Protez 9 : Maluliyet 10 : Ġlaç Kullanım 11 : Ġlaç Muafiyet
kullaniciTesisKodu
Kullanıcı Tesis Kodu
Integer
Evet
Kullanıcının sağlık tesis kodu
Tablo – 4.4.8.b RaporCevapTCKimlikNodanDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
raporlar
Raporlar
RaporCevapDVO[ ]
NA
(bkz. Tablo 4.4.1.b)
sonucAciklamasi
Sonuç Açıklaması
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 162
sonucKodu
Sonuç Kodu
Integer
ĠĢlem sonucunun kodu. 0 (sıfır) - iĢlem hatasız olarak sonuçlanmıĢtır. 0 dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
4.5 Yardımcı Web Servis Metotları
4.5.1 SaglikTesisiAra Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
SaglikTesisiAra
SaglikTesisiAraGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.1.a)
SaglikTesisiAraCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.1.b)
Tablo – 4.5.1.a: SaglikTesisiAraGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Bu metodu kullanan sağlık tesisinin kodu.
saglikTesisAdi
Tesis adı
String
100
Hayır
Aranan sağlık tesisinin adı. Birkaç harf ile arama yapılabilmektedir.
tesisIlKodu
Tesisin il kodu
String
2
Hayır
Aranan sağlık tesisinin il kodu
tesisKodu
Tesis kodu
Integer
Hayır
Aranan sağlık tesisinin kodu biliniyorsa, diğer bilgilerinin getirilmesi için bu alan kullanılabilir. Değilse boĢ bırakılmalıdır.
tesisTuru
Tesisin türü
String
2
Hayır
Aranan sağlık tesisinin tür kodu. Tesis tür kodu bilgisi için Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakınız.
Tablo – 4.5.1.b : SaglikTesisiAraCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
tesisler
Tesis bilgileri aray olarak gönderilir
SaglikTesisiListDVO[ ]
NA
Bkz. Tablo 4.5.1.c
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 163
Tablo – 4.5.1.c : SaglikTesisiListDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
tesisIl
Tesisin il kodu
String
2
Tesisin il kodu
tesisAdi
Tesis adı
String
100
Tesis adı
tesisKodu
Tesisin kodu
Integer
Tesisin kodu
tesisSinifKodu
Tesis sınıf kodu
String
2
Tesis sınıf kodu
tesisTuru
Tesisin türü
String
2
Aranan sağlık tesisinin tür kodu. Tesis tür kodu bilgisi için Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakınız.
4.5.2 DoktorAra Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
DoktorAra
DoktorAraGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.2.a)
DoktorAraCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.2.b)
Tablo – 4.5.2.a: DoktorAraGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
drAdi
Doktor adı
String
30
Hayır
Aranan doktorun adı
drSoyadi
Doktor soyadı
String
30
Hayır
Aranan doktorun soyadı
drBransKodu
Doktor uzmanlık kodu
String
4
Hayır
Aranan doktorun branĢ kodu
drDiplomaNo
Doktor diploma no
String
20
Hayır
Aranan doktorun diploma numarası
drTescilNo
Doktor tescil no
String
16
Hayır
Aranan doktorun diploma tescil numarası
saglikTesisKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 164
Tablo – 4.5.2.b : DoktorAraCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
doktorlar
Doktor bilgileri array olarak gönderilir
DoktorListDVO[ ]
Bkz. Tablo 4.5.2.c
Tablo – 4.5.2.c : DoktorListDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
drAdi
Doktor adı
String
30
Doktor adı
drSoyadi
Doktor soyadı
String
30
Doktor soyadı
drDiplomaNo
Doktor diploma no
String
20
Doktor diploma no
drTescilNo
Doktor tescil no
String
16
Doktorun diploma tescil numarası
4.5.3 TakipAra Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
TakipAra
TakipAraGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.3.a)
TakipAraCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.3.b)
Tablo – 4.5.3.a: TakipAraGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
hastaTCK
Hastanın TC Kimlik Numarası
String
11
Evet
Hastanın TC Kimlik Numarası
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 165
baslangicTarihi
Takip numarasının aranacağı baĢlangıç tarihi
String
10
Evet
“dd.mm.yyyy” formatında olmalıdır.
bitisTarihi
Takip numarasının aranacağı bitiĢ tarihi
String
10
Evet
“dd.mm.yyyy” formatında olmalıdır. Not : baĢlangıĢ ve bitiĢ tarih aralığı 1 ay dan fazla olamaz.
sevkDurumu
Sevk bildirimi yapılmıĢ yada yapılmamıĢ takipleri belirler
String
1
Evet
E : Gönderilir ise hasta adına bildirilen aralıktaki sevk bildirimi yapılmıĢ takipleri getirir. (Tesis farketmeksizin) H : Gönderilir ise bildirilen aralıkta tesisin o hasta adına aldığı takiplerini getirir.
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Takibi arayan tesisin kodu
Tablo – 4.5.3.b : TakipAraCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
NA
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
takipler
Takip bilgileri aray olarak gönderilir
TakipDVO[]
NA
TakipDVO (bkz. Tablo 4.1.2.b)
4.5.4 IlacAra Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
IlacAra
IlacAraGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.4.a)
IlacAraCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.4.b)
Tablo – 4.5.4.a: IlacAraGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
barkod
Ġlacın barkod numarası
String
13
Hayır
Ġlacın barkod numarası
ilacAdi
Ġlacın adı
String
50
Hayır
Ġlacın adı
saglikTesisKodu
Tesis kodu
int
Evet
Takibi arayan tesisin kodu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 166
Tablo – 4.5.4.b : IlacAraCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
ilaclar
Ġlac bilgileri aray olarak gönderilir
IlacListDVO[]
N/A
Bkz. Tablo 4.5.4.c
Tablo – 4.5.4.c : IlacListDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
ilacFiyatlari
Ġlaç fiyat bilgisi
FiyatListDVO[]
NA
Bkz. Tablo 4.5.4.d
kullanimBirimi
Ġlaç kullanım birimi
double
Ġlaç kullanım birimi
barkod
Ġlaç barkodu
String
13
Ġlaç barkodu
ilacAdi
Ġlaç adı
String
50
Ġlaç adı
eczAktifPasif
Eczane aktiflik bilgisi
String
1
Eczane aktiflik bilgisi Değerler A (aktif) P (pasif)
hasAktifPasif
Hastane aktiflik bilgisi
String
1
Hastane aktiflik bilgisi Değerler A (aktif) P (pasif)
ayaktanOdenme
Ayaktan ödeme durumu
String
1
Ayaktan ödeme durumu Değerler 1:Ödenir 2:Raporla Ödenir 3:Ödenmez (Hastane uygulamasında değer 3 değilse ödenir)
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 167
yatanOdenme
Yatan ödeme durumu
String
1
Yatan ödeme durumu 1:Ödenir 2:Raporla Ödenir 3:Ödenmez (Hastane uygulamasında değer 3 değilse ödenir)
IlacIndirimDVO
Ġlaç indirim oranları
Bkz. IlacIndirimDVO[](4.5.4.e)
Ġlaç indirim oranları
Tablo – 4.5.4.d : FiyatListDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
fiyat
Ġlaç fiyat bilgisi
double
Ġlaç fiyat bilgisi NOT :T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan KDV‟li fiyatlardır.Ödeme Sorgulamada bu fiyat üzerinden indirim oranları ve KDV düĢülerek fiyat hesaplanmaktadır.
gecerlilikTarihi
Ġlaç geçerlilik tarihi
String
10
Ġlaç geçerlilik tarihi
Tablo – 4.5.4.e : IlacIndirimDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
kamuIndOranAlt
Kamu indirim alt oranı
double
N/A
Kamu indirim alt oranı
kamuIndOranUst
Kamu indirim üst oranı
double
N/A
Kamu indirim üst oranı
gecerlilikTarihi
Geçerlilik tarihi
String
10
Geçerlilik tarihi
ilac_id
Ġlaç tekil numarası
Integer
Ġlaç tekil numarası
indirimOrani1
Ġndirim Oranı 1
double
N/A
Ġndirim Oranı 1
indirimOrani2
Ġndirim Oranı 2
double
N/A
Ġndirim Oranı 2
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 168
indirimOrani3
Ġndirim Oranı 3
double
N/A
Ġndirim Oranı 3
indirimOrani4
Ġndirim Oranı 3
double
N/A
Ġndirim Oranı 4
4.5.5 getOrneklenmisTakipler Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
getOrneklenmisTakipler
OrneklenmisTakiplerGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.5.a)
OrneklenmisTakiplerCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.5.b)
Tablo – 4.5.5.a : OrneklenmisTakiplerGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi?
evrakId
Evrak Referans No
Integer
Evet
tesisKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Tablo – 4.5.5.b : OrneklenmisTakiplerCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
tesisKodu
Tesis Kodu
Integer
OrneklenmiĢ takipleri arayan tesisin kodu
takipler
Takip numaraları array olarak gönderilir
String[]
Takip numaraları
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 169
4.5.6 kesintiYapilmisIslemler Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
kesintiYapilmisIslemler
EvrakKesintiGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.6.a)
EvrakKesintiCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.6.b)
Tablo – 4.5.6.a : EvrakKesintiGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi?
evrakReferansNo
Evrak Referans No
Integer
Evet
tesisKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Tablo – 4.5.6.b : EvrakKesintiCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
evrakReferansNo
Evrak Referans No
Integer
Kesinti yapılmıĢ evrağa ait evrak referans numarası
EvrakKesintiIslemDVO
Kesinti yapılan islemler array olarak gönderilir
String[]
Bkz. Tablo 4.5.6.c
Tablo – 4.5.6.c : EvrakKesintiIslemDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip No
String
N/A
Takip numarası
islemSiraNo
ĠĢlem Sıra No
String
20
Hizmetin iĢlem sıra numarası
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 170
islemTarihi
islemTarihi
Date
Hizmetin yapıldığı iĢlem tarihi
sutKodu
SUT Kodu
String
15
SUT Kodu
islemAdi
SUT iĢlem adı
String
100
SUT Kodunun adı
tutar
SUT kodu iĢlem tutari
double
SUT koduna ait iĢlem tutari
kesintiTutari
Kesinti Tutarı
double
Ġnceleyici tarafından yapılmıĢ kesinti tutarı
aciklama
Açıklama
String
255
Ġnceleyici tarafından yapılmıĢ kesintiye ait açıklama
grupTuru
grupTuru
String
1
Ayaktan, Yatarak ve Günübirlik bilgileri içerir
grupAdi
grupAdi
String
100
Ödeme grubunu gösterir bilgileri içerir
4.5.7 etkinMaddeSutKuraliGetir Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
etkinMaddeSutKuraliGetir
EtkinMaddeSUTGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.7.a)
EtkinMaddeSUTCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.7.b)
Tablo – 4.5.7.a : EtkinMaddeSUTGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
etkinMaddeKodu
Evrak Referans No
String
Evet
Etkin Madde kodu
saglikTesisiKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık Tesisi kodu
raporTarihi
Rapor Tarihi
String
Evet
Raporun yazılacağı tarih
Tablo – 4.5.7.b : EtkinMaddeSUTCevapDVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 171
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sutKurallari
Evrak Referans No
EtkinMaddeSUTKuraliDVO[ ]
Etkin Madde Kodunun kuralları Bkz. Tablo 4.5.7.c
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
Tablo – 4.5.7.b : EtkinMaddeSUTKuraliDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
bransKuralUygulama
BranĢ kural Uygulama ġekli
String
N/A
BranĢ listesindeki branĢlarda ve/veya Ģeklinde uygulanacağı bilgisi
branslar
BranĢlar
BransListDVO[]
N/A
Raporda bulunan doktorların branĢlarının listesi
duzenlemeTuru
Düzenleme Türü
String
N/A
Heyet veya Tek Hekim sonucu döner
teshisler
TeĢhisler
TeshisDVO[]
N/A
Raporda olması gereken teĢhislerin listesi
tesisler
Tesisler
String[ ]
N/A
Raporun yazılması gereken tesisler
kuralID
Kural ID
Integer
N/A
Kuralın IDsi
sertifikalar
Sertifikalar
String[]
N/A
Raporda bulunan doktorların sertifika listesi
Tablo – 4.5.7.c : TeshisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
kodu
TeĢhis Kodu
int
N/A
TeĢhis Kodu
adi
TeĢhis Adı
String
N/A
TeĢhis Adı
Tablo – 4.5.7.d : BransListDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 172
bransKodu
BranĢ Kodu
String
N/A
BranĢ Kodu
bransAdi
BranĢ Adı
String
N/A
BranĢ Adı
4.5.8 etkinMaddeleriOku Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
etkinMaddeleriOku
EtkinMaddeOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.8.a)
EtkinMaddeOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.8.b)
Tablo – 4.5.8.a : EtkinMaddeOkuGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisiKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık Tesisi kodu
Tablo – 4.5.8.b : EtkinMaddeOkuCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
etkinMaddeler
Etkin Maddeler
EtkinMaddeDVO [ ]
Etkin Madde Bkz. Tablo 4.5.8.c
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
Tablo – 4.5.8.c : EtkinMaddeDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
etkinMaddeKodu
Etkin Madde Kodu
String
N/A
Etkin Madde Kodu
etkinMaddeAdi
Etkin Madde Adı
String
N/A
Etkin Madde Adı
adetMiktar
Adet Miktar
String
N/A
Adet Miktar
icerikMiktari
Ġçerik Miktarı
String
N/A
Ġçerik Miktarı
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 173
form
Form
String
N/A
Form
4.5.9 teshisleriOku Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
etkinMaddeleriOku
TeshisOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.9.a)
TeshisOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.9.b)
Tablo – 4.5.9.a : TeshisOkuGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisiKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık Tesisi kodu
Tablo – 4.5.9.b : TeshisOkuCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
teshisler
TeĢhisler
TeshisDVO[ ]
TeĢhisler Bkz. Tablo 4.5.9.c
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
Tablo – 4.5.9.c : TeshisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
kodu
Kodu
Integer
N/A
TeĢhis kodu
adi
Adı
String
N/A
TeĢhis Adı
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 174
4.5.10 katılımPayıUcreti Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
katilimPayiUcreti
KatilimPayiGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.10.a)
KatilimPayiCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.10.b)
Tablo – 4.5.10.a : KatilimPayiGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi?
evrakRefNo
Evrak Referans No
Integer
Evet
saglikTesisKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Tablo – 4.5.10.b : KatilimPayiCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
evrakRefNo
Evrak Referans No
Integer
Kesinti yapılmıĢ evrağa ait evrak referans numarası
KatilimPayiDVO
Katılım Payı alınan islemler array olarak gönderilir
String[]
Bkz. Tablo 4.5.10.c
Tablo – 4.5.10.c : KatilimPayiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip No
String
N/A
Takip numarası
muayeneKatilimTutari
Muayene Katılım Payı Tutarı
Double
Takip numarasına ait muayene katılım payı tutarı
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 175
malzemeKatilimTutari
Malzeme Katılım Payı Tutarı
Double
Takip numarasına ait malzeme katılım payı tutarı
tupBebekKatilimTutari
Tüp Bebek Katılım Payı Tutarı
Double
Takip numarasına ait tüp bebek katılım payı tutarı
katılımPayıUcreti Metodu
4.5.11 takipBilgileriListesi Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
takipBilgileriListesi
TakipBilgisiGirisDVO (bkz. Tablo 4.5.11.a)
TakipBilgisiCevapDVO (bkz. Tablo 4.5.11.b)
Tablo – 4.5.11.a : TakipBilgisiGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi?
evrakId
Evrak Id
int
Evet
tesisKodu
Tesis kodu
int
Evet
Tablo – 4.5.11.b : TakipBilgisiCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 176
TakipBilgisiListDVO[]
takipBilgisiListDVO
Integer
N/A
Ġlgili Evrak idli takiplerin listesi, TakipBilgisiListDVO için Bkz. Tablo 4.1.7.c
Tablo – 4.5.11.c : TakipBilgisiListDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipNo
Takip No
String
Takip numarası
4.6 Takip Formu Kayıt Metotları
4.6.1 takipFormuKaydet Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
takipFormuKaydet
TakipFormuKaydetGirisDVO (bkz. Tablo 4.6.1.a)
TakipFormuKaydetCevapDVO (bkz. Tablo 4.6.1.b)
Tablo – 4.6.1.a : TakipFormuKaydetGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
diabetTakipFormu
Diabetes Mellitus Takip Formu
DiabetTakipFormuKayitDVO
Evet
Diabetes Mellitus Takip Formu Bilgileri Bkz. Tablo 4.6.1.c
kullaniciTesisKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık Tesisi kodu
Tablo – 4.6.1.b : TakipFormuKaydetCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
diabetTakipFormu
Diabetes Mellitus Takip Formu
DiabetTakipFormuDVO
Diabetes Mellitus Takip Formu Bilgileri Bkz. Tablo 4.6.1.d
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 177
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
Tablo – 4.6.1.c : DiabetTakipFormuKayitDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
tcKimlikNo
TC Kimlik Numarası
String
11
Evet
Hastaya ait TC kimlik numarası
ad
Ad
String
N/A
Evet
Ad bilgisi
soyad
Soyad
String
N/A
Evet
Soyad bilgisi
cepTel
Cep Telefonu
String
10
Evet
Cep Telefonu numarası Örn: 5xxxxxxxxx
protokolNo
Protokol No
String
N/A
Evet
Protokol numarası
vizitTarihi
Vizit Tarihi
String
10
Evet
Hastanın vizit tarihi. “dd.mm.yyyy” formatında
saglikTesisiKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık Tesisi kodu
cinsiyet
Hastanın cinsiyeti
String
1
Evet
Değerler: E : Erkek K : Kadın
ikametTuru
Ġkamet Türü
Integer
Evet
Değerler: 1: Ġl Merkezi 2: Ġlçe Merkezi 3:Belde 4:Köy 5:Mezra 6:Diğer
doktorBilgileri
Doktor Bilgileri
TakipFormuDoktorBilgisiDVO[ ]
Evet
Bkz. Tablo 4.6.1.e
tani
Hasta Tanısı
String
Evet
Tanı ICD10 kodu
taniTarihi
Tanı Tarihi
String
10
Evet
Hastanı tanıyı aldığı ilk tarih
diabetEgitimi
Diabet Eğitimi Bilgisi
TakipFormuDiabetEgitimiDVO
Evet
Bkz. Tablo 4.6.1.f
tibbiBeslenmeTedavisi
Tıbbı Beslenme Tedavisi
Integer
Evet
Değerler:
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 178
(TBT)
1: TBT önerilmiĢ -> TBT'ye uyuyor. 2: TBT önerilmiĢ -> TBT'ye ara sıra uyuyor. 3: TBT önerilmiĢ -> TBT'ye hiç uyuyor. 4: TBT önerilmiĢ -> Bilinmiyor. 5: TBT önerilmemiĢ. 6: Bilinmiyor
egzersiz
Egzersiz
Integer
Evet
Değerler: 1: Egzersi ÖnerilmiĢ -> Düzenli egzersiz yapıyor 2: Egzersi ÖnerilmiĢ -> Düzensiz egzersiz yapıyor. 3: Egzersi ÖnerilmiĢ -> Egzersiz yapmıyor. 4: Egzersi ÖnerilmiĢ -> Egzersiz için uygun bir hasta değil. 5: Egzersi ÖnerilmiĢ -> Bilinmiyor. 6: Egzersi ÖnerilmemiĢ 7: Bilinmiyor
hastaliklar
Hastalıklar
TakipFormuHastalikDVO[]
Hastanın DM haricindeki hastalıkları. Bkz. Tablo 4.6.1.g
basvuruNedeni
BaĢvuru Nedeni
Integer
Evet
Değerler: 1: Genel Kontrol 2: Hastalığı ile iliĢkili rutin muayene ve kontrol 3: BaĢka bir branĢtan konsültasyon amaçlı 4: Hastalığı ile iliĢkili akut metabolik komplikasyonlar 5: Hastalığı ile iliĢkili akut kronik komplikasyon 6: Ġlaç Yazdırma
aliskanliklar
AlıĢkanlıklar
TakipFormuAliskanlikDVO[ ]
Hastanın alıĢkanlıkları: Bkz. Tablo 4.6.1.h
glukoMetre
Gluko Metre
Strign
1
Evet
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
kanSekeriTakipSayisi
Kan Ģekeri takip sayısı
Integer
Evet
Günlük Kan Ģekeri takip sayısı
kullanilanIlaclar
Hastanın Kullandığı Ġlaç Bilgileri
TakipFormuKullanilanIlaclarDVO[ ]
Bkz. Tablo 4.6.1.i
sistolikKanBasinci
Sistolik Kan Basıncı
Integer
Sistolik Kan Basıncı Değeri
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 179
diyastolikKanBasinci
Diyastolik Kan Basıncı
Integer
Diyasistolik Kan Basıncı Değeri
boy
Boy
Double
Evet
Hastanın boy bilgisi
kilo
Kilo
Double
Evet
Hastanın Kilo Bilgisi
vki
VKĠ
Double
Evet
Vücut kitle indeksi değeri Örn: 22.3
apg
APG
Double
Evet
Açlık Kan ġekeri değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
tpg
TPG
Double
Evet
Tokluk Kan ġekeri değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
hbA1c
HbA1c
Double
Evet
HbA1c değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
kreatinin
Kreatinin
Double
Evet
Kreatinin değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
trigliserid
Trigliserid
Double
Evet
Trigliserid değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
ldlKol
LDL-Kol
Double
Evet
LDL-Kol değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
hdlKol
HDL-Kol
Double
Evet
HDL-Kol değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
alt
ALT
Double
Evet
ALT değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
antiGAD
AntiGAD
String
1
Evet
Değerler: P:Pozitif N:Negatif B:Bilinmiyor
ekg
EKG
Integer
Evet
Değerler: 1:Normal 2:Patolojik 3:Bilinmiyor
mikroalbuminuri
Mikroalbuminüri
String
1
Evet
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
gozMuayenesi
Göz Muayenesi
Integer
Evet
Değerler: 1: Normal 2: Nonproliferatif RP 3: Proliferatif RP
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 180
4: Maküla Dönemi 5: Katarakt 6: Glokom 7: Bilinmiyor
periferikSensoryal
Periferik Sensoryal Nöropati
String
1
Evet
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
koronerArterH
Koroner Arter H
String
1
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
serebrovaskulerH
Serebrovasküler H
String
1
Evet
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
ayakMuayenesi
Ayak Muayenesi
String
1
Evet
Değerler: V:Diabetik ülser var Y:Diabetik ülser yok B:Bilinmiyor
akutKomplikasyon
Akut komplikasyonu
Integer
Evet
Akut Komplikasyon(Son 3 ay içinde) Değerler: 1: YaĢanmadı 2:DKA 3:HHD 4: Hipoglisemi
yatisGun
Hasta YatıĢ Gün
Integer
Evet
Hastanın vizite yatıĢ gün sayısı
ĠnsulinPompasi
Ġnsülin Pompasının olup olmadığı bilgisi
String
1
Evet
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
insulinPompasiVerTarihi
Ġnsülin Pompası VeriliĢ tarihi
String
10
Ġnsülin Pompası VerilmiĢ ise VeriliĢ Tarihi
insulinPompasiDegTarihi
Ġnsülin Pompası DeğiĢtirme tarihi
String
10
Ġnsülin Pompası VerilmiĢ ise DeğiĢtirme Tarihi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 181
Tablo – 4.6.1.d : DiabetTakipFormuDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
takipFormuNo
Takip Formu No
String
Kayıt sonucu sistem tarafından verilen takip formu numarası
tcKimlikNo
TC Kimlik Numarası
String
11
Hastaya ait TC kimlik numarası
ad
Ad
String
N/A
Ad bilgisi
soyad
Soyad
String
N/A
Soyad bilgisi
cepTel
Cep Telefonu
String
10
Cep Telefonu numarası Örn: 5xxxxxxxxx
protokolNo
Protokol No
String
N/A
Protokol numarası
vizitTarihi
Vizit Tarihi
String
10
Hastanın vizit tarihi. “dd.mm.yyyy” formatında
saglikTesisiKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Sağlık Tesisi kodu
cinsiyet
Hastanın cinsiyeti
String
1
Değerler: E : Erkek K : Kadın
ikametTuru
Ġkamet Türü
Integer
Değerler: 1: Ġl Merkezi 2: Ġlçe Merkezi 3:Belde 4:Köy 5:Mezra 6:Diğer
doktorBilgileri
Doktor Bilgileri
TakipFormuDoktorBilgisiDVO[ ]
Bkz. Tablo 4.6.1.e
tani
Hasta Tanısı
String
Hasta Tanı ICD10 kodu
taniTarihi
Tanı Tarihi
String
10
Hastanı tanıyı aldığı ilk tarih
diabetEgitimi
Diabet Eğitimi Bilgisi
TakipFormuDiabetEgitimiDVO
Bkz. Tablo 4.6.1.f
tibbiBeslenmeTedavisi
Tıbbı Beslenme Tedavisi (TBT)
Integer
Değerler: 1: TBT önerilmiĢ -> TBT'ye uyuyor. 2: TBT önerilmiĢ -> TBT'ye ara sıra uyuyor. 3: TBT önerilmiĢ -> TBT'ye hiç uyuyor.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 182
4: TBT önerilmiĢ -> Bilinmiyor. 5: TBT önerilmemiĢ. 6: Bilinmiyor
egzersiz
Egzersiz
Integer
Değerler: 1: Egzersi ÖnerilmiĢ -> Düzenli egzersiz yapıyor 2: Egzersi ÖnerilmiĢ -> Düzensiz egzersiz yapıyor. 3: Egzersi ÖnerilmiĢ -> Egzersiz yapmıyor. 4: Egzersi ÖnerilmiĢ -> Egzersiz için uygun bir hasta değil. 5: Egzersi ÖnerilmiĢ -> Bilinmiyor. 6: Egzersi ÖnerilmemiĢ 7: Bilinmiyor
hastaliklar
Hastalıklar
TakipFormuHastalikDVO[]
Hastanın DM haricindeki hastalıkları. Bkz. Tablo 4.6.1.g
basvuruNedeni
BaĢvuru Nedeni
Integer
Değerler: 1: Genel Kontrol 2: Hastalığı ile iliĢkili rutin muayene ve kontrol 3: BaĢka bir branĢtan konsültasyon amaçlı 4: Hastalığı ile iliĢkili akut metabolik komplikasyonlar 5: Hastalığı ile iliĢkili akut kronik komplikasyon 6: Ġlaç Yazdırma
aliskanliklar
AlıĢkanlıklar
TakipFormuAliskanlikDVO[ ]
Hastanın alıĢkanlıkları: Bkz. Tablo 4.6.1.h
glukoMetre
Gluko Metre
Strign
1
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
kanSekeriTakipSayisi
Kan Ģekeri takip sayısı
Integer
Günlük Kan Ģekeri takip sayısı
kullanilanIlaclar
Hastanın Kullandığı Ġlaç Bilgileri
TakipFormuKullanilanIlaclarDVO[ ]
Bkz. Tablo 4.6.1.i (Ġnsulin için ünitesi yazılacak)
sistolikKanBasinci
Sistolik Kan Basıncı
Integer
Sistolik Kan Basıncı Değeri
diyastolikKanBasinci
Diyastolik Kan Basıncı
Integer
Diyasistolik Kan Basıncı Değeri
boy
Boy
Double
Hastanın boy bilgisi
kilo
Kilo
Double
Hastanın Kilo Bilgisi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 183
vki
VKĠ
Double
Vucüt kitle indeksi değeri
apg
APG
Double
Açlık Kan ġekeri değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
tpg
TPG
Double
Tokluk Kan ġekeri değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
hbA1c
HbA1c
Double
HbA1c değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
kreatinin
Kreatinin
Double
Kreatinin değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
trigliserid
Trigliserid
Double
Trigliserid değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
ldlKol
LDL-Kol
Double
LDL-Kol değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
hdlKol
HDL-Kol
Double
HDL-Kol değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
alt
ALT
Double
ALT değeri, Eğer bilinmiyorsa 0(sıfır)
antiGAD
AntiGAD
String
1
Değerler: P:Pozitif N:Negatif B:Bilinmiyor
ekg
EKG
Integer
Değerler: 1:Normal 2:Patolojik 3:Bilinmiyor
mikroalbuminuri
Mikroalbuminüri
String
1
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
gozMuayenesi
Göz Muayenesi
Integer
Değerler: 1: Normal 2: Nonproliferatif RP 3: Proliferatif RP 4: Maküla Dönemi 5: Katarakt 6: Glokom 7: Bilinmiyor
periferikSensoryal
Periferik Sensoryal
String
1
Değerler:
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 184
Nöropati
V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
koronerArterH
Koroner Arter H
String
1
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
serebrovaskulerH
Serebrovasküler H
String
1
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
ayakMuayenesi
Ayak Muayenesi
String
1
Değerler: V:Diabetik ülser var Y:Diabetik ülser yok B:Bilinmiyor
akutKomplikasyon
Akut komplikasyonu
Integer
Akut Komplikasyon(Son 3 ay içinde) Değerler: 1: YaĢanmadı 2:DKA 3:HHD 4: Hipoglisemi
yatisGun
Hasta YatıĢ Gün
Integer
Hastanın vizite yatıĢ gün sayısı
ĠnsulinPompasi
Ġnsülin Pompasının olup olmadığı bilgisi
String
1
Değerler: V:Var Y:Yok B:Bilinmiyor
insulinPompasiVerTarihi
Ġnsülin Pompası VeriliĢ tarihi
String
10
Ġnsülin Pompası VerilmiĢ ise VeriliĢ Tarihi
insulinPompasiDegTarihi
Ġnsülin Pompası DeğiĢtirme tarihi
String
10
Ġnsülin Pompası VerilmiĢ ise DeğiĢtirme Tarihi
Tablo – 4.6.1.e : TakipFormuDoktorBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
drTescilNo
Doktor tescil numarası
String
Evet
Doktor tescil numarası bilgisi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 185
drBransKodu
Doktor branĢ
String
4
Evet
Doktor BranĢ Kodu
dmEgitimiAlmisMi
DM Eğitim almıĢ Mı
String
Evet
Değerler: E:Evet H:Hayır
Tablo – 4.6.1.f : TakipFormuDiabetEgitimiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
bireyselEgitimSayisi
Bireysel Eğitim Sayısı
Integer
Evet
Hastanın bireysel olarak aldığı DM eğitim sayısı
grupEgitimiSayisi
Grup Eğitim Sayısı
Integer
Evet
Hastanın grup olarak aldığı DM eğitim sayısı
dmEgitimiAlmisMi
DM Eğitim almıĢ Mı
String
Evet
Değerler: E:Evet H:Hayır
Tablo – 4.6.1.g : TakipFormuHastalikDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
hastalikKodu
Hastalık Kodu
Integer
Evet
Değerler: 1: Hipertansiyon 2: Koroner Arter Hst. 3: Kanser 4: Solunum S. Hst. 5: Kalp Yetmezligi 6: Kronik KC Hst. 7: Periferik Arter Hst. 8: Diabetik Ayak. 9: Ampütasyon 10: KBY 11: Osteoporoz 12: Hiperkolesterolemi 13: Hiperlipidemi 14: Ek hastalık yok. 0:Diğer
digerHastalikTaniKodu
Hastalık tanı kodu
String
Eğer hastalık kodu 0:Diğer seçilmiĢ ise listede olmayan hastalığın tanı kodu girilicek.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 186
Tablo – 4.6.1.h : TakipFormuAliskanlikDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
aliskanlik
AlıĢkanlık Kodu
Integer
Evet
Değerler: 1: Sigara 2:Alkol 3: Çay Kahve 4:Diğer
Tablo – 4.6.1.i : TakipFormuKullanilanIlaclarDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
barkod
Barkod
String
Evet
Barkod kodu
gunlukDoz
Günlük Doz
String
Evet
Günlük kullanılan doz miktarı(Ġnsulin için ünitesi yazılacak)
4.6.2 takipFormuOku Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
takipFormuOku
TakipFormuOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.6.2.a)
TakipFormuOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.6.2.b)
Tablo – 4.6.2.a : TakipFormuOkuGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
tcKimlikNo
Hasta TC Kimlik Numarası
String
Evet
Hasta TC Kimlik Numarası
saglikTesisKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık Tesisi kodu
Tablo – 4.6.2.b : TakipFormuOkuCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 187
diabetTakipFormu
Diabetes Mellitus Takip Formu
DiabetTakipFormuDVO[ ]
Diabetes Mellitus Takip Formu Bilgileri Bkz. Tablo 4.6.1.d
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
4.6.3 takipFormuSil Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
takipFormuSil
TakipFormuSilGirisDVO (bkz. Tablo 4.6.3.a)
TakipFormuSilCevapDVO (bkz. Tablo 4.6.3.b)
Tablo – 4.6.3.a : TakipFormuSilGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
takipFormuNo
Takip Formu No
String
Evet
Takip Formu No
saglikTesisKodu
Sağlık tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık Tesisi kodu
Tablo – 4.6.3.b : TakipFormuSilCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 188
4.7 Taahhüt Kayıt Metotları
4.7.1 disTaahhutKayit Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
disTaahhutKayit
TaahhutKayitDVO (bkz. Tablo 4.7.1.a)
TaahhutCevapDVO (bkz. Tablo 4.7.1.b)
Tablo – 4.7.1.a: TaahhutKayitDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
takipNo
Takip Numarası
String
Evet
Taahhüt girilecek olan diĢ tedavisinin takip numarası.
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
taahhut
Taahhüt bilgileri
TaahhutDVO
N/A
Evet
bkz. Tablo 4.7.1.c
taahhutDiss
Taahhüt edilen iĢlemler
TaahhutDisDVO[]
N/A
Evet
bkz. Tablo 4.7.1.d
Tablo – 4.7.1.b: TaahhutCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
“0000” kaydetme iĢleminin baĢarılı olduğunu, bunun dıĢındaki kodlar herhangibir hata durumunu ifade eder.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
Hata açıklaması.
taahhutNo
Taahhüt numarası
Integer
Kaydedilen taahhüte sistemin ürettiği numara.
taahhutCikti
Taahhüt çıktısı
byte[]
PDF formatında taahhüt çıktısı. Bu çıktı dıĢındaki herhangi bir çıktının geçerliliği yoktur.
Tablo – 4.7.1.c: TaahhutDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 189
hastaTCKimlikNo
Hastanın T.C. Kimlik Numarası
String
11
Evet
Hastanın T.C. Kimlik Numarası
adressIlPlaka
Adres il plaka kodu
Integer
Evet
Adres il plaka kodu
adressIlce
Adres ilçe adı
String
N/A
Evet
Adres ilçe adı. Ġlçe adının doğru yazılması önemlidir. Ġlçe adı plaka kodu verilen ilin herhangibir ilçesi ile eĢleĢmez ise kayıt yapılamaz.
adressPostaKodu
Posta kodu
String
6
Evet
Posta kodu
adressCaddeSokak
Cadde Sokak adı
String
50
Evet
Cadde Sokak adı
adressDisKapiNo
DıĢ kapı numarası
String
15
Evet
DıĢ kapı numarası
adressIcKapiNo
Ġç kapı numarası
String
15
Evet
Ġç kapı numarası
adressTelefon
Telefon numarası
String
10
Evet
Telefon numarası
adressEposta
E-posta adresi
String
50
Hayır
E-posta adresi
taahhutAlanAd
Taahhüt alanın adı
String
30
Evet
Taahhüt alanın adı
taahhutAlanSoyad
Taahhüt alanın soyadı
String
30
Evet
Taahhüt alanın soyadı
Tablo – 4.7.1.d: TaahhutDisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
sutKodu
SUT iĢlem kodu
String
Evet
Taahhüt edilen iĢlemin SUT kodu.
disNo
DiĢ tablosundaki DiĢ numarası
Integer
Evet
DiĢin yada ağız bölgesinin ağız Ģemasındaki (bkz. Tablo 4.7.4) numarası.
4.7.2 okuDisTaahhut Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 190
disTaahhutKayit
TaahhutOkuDVO (bkz. Tablo 4.7.2.a)
TaahhutCevapDVO (bkz. Tablo 4.7.1.b)
Tablo – 4.7.2.a: TaahhutOkuDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
String
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
taahhutNo
Taahhüt numarası.
Integer
Evet
Kaydedilen taahhüte sistemin ürettiği numara.
4.7.3 silDisTaahhut Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
disTaahhutKayit
TaahhutOkuDVO (bkz. Tablo 4.7.2.a)
TaahhutCevapDVO (bkz. Tablo 4.7.1.b)
4.7.4 okuKisiDisTaahhut Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
okuKisiDisTaahhut
TaahhutKisiOkuDVO (bkz. Tablo 4.7.4.a)
TaahhutKisiCevapDVO (bkz. Tablo 4.7.4.b)
Tablo – 4.7.4.a: TaahhutKisiOkuDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 191
tcKimlikNo
KiĢinin T.C. Kimlik numarası
long
Evet
Taahhutü okunacak kiĢinin T.C. Kimlik numarası
Tablo – 4.7.4.b: TaahhutKisiCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
“0000” kaydetme iĢleminin baĢarılı olduğunu, bunun dıĢındaki kodlar herhangibir hata durumunu ifade eder.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
Hata açıklaması.
taahhutNo
Taahhüt numarası
Integer[]
KiĢinin tesis tarafından daha önce kaydedilmiĢ taahhütlerinin numaraları.
4.7.5 Taahhüt Diş Şeması
Taahhüt kaydında diĢ iĢlemleri kaydedilirken aĢağıdaki diĢ Ģemasına göre diĢ kodları gönderilecektir. Tablo – 4.7.4 Ağız ġeması, bölge ve diĢ numaraları.
SAĞ
SOL
ÜST
1 – TÜM AĞIZ
2- Üst Çene
4 – Sağ Üst Çene
5 – Sol Üst Çene
91
55
54
53
52
51
61
62
63
64
65
92
18
17
16
15
14
13
12
11
21
22
23
24
25
26
27
28
ALT
48
47
46
45
44
43
42
41
31
32
33
34
35
36
37
38
EriĢkin diĢleri numaraları Süt diĢleri numaraları Anomali bölge numaraları Ağız bölge numaraları
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 192
93
85
84
83
82
81
71
72
73
74
75
94
6 – Sağ Alt Çene
7 – Sol Alt Çene
3- ALT Çene
1 – TÜM AĞIZ
DiĢ taahhütü sadece ağız protez iĢlemleri için gönderilebilecektir. SUT ek 7 listesinden protez kodları; 404010, 404020, 404030, 404040, 404050, 404170, 404180, 404181, 404190, 404200, 404201, 404210, 404220, 404230, 404360, 404370, 404380, 404390, 404400, 404410, 404420. bu kodlar dıĢında taahhut giriĢi yapılamaz. Taahhut servisinin devreye alındığı tarihten sonra sistem taahhüt kaydı olmayan diĢ protez iĢlem kayıtlarını kabul etmeyecektir.
4.8 Ortodonti Formu Kayıt Metotları
4.8.1 ortodontiFormuKaydet Metodu Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
ortodontiFormuKaydet
OrtodontiFormuGirisDVO (bkz. Tablo 4.8.1.a)
OrtodontiFormuCevapDVO (bkz. Tablo 4.8.1.b)
Tablo – 4.8.1.a: OrtodontiFormuKaydetGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
provizyonNo
Provizyon No
String
Evet
ĠĢlem için verilmiĢ provizyon numarası
sutKodu
Sut Kodu
String
N/A
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
formNo
Form No
Integer
N/A
Evet/Hayır
ĠĢlem yapılacak kiĢinin form Numarası
islemTarihi
ĠĢlem Tarihi
String
Evet
ĠĢlem Tarihi (dd.mm.yyyy)
tcKimlikNo
KiĢinin T.C. Kimlik numarası
long
Evet
Ortodonti ĠĢlemi yapılacak kiĢinin T.C. Kimlik numarası
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 193
Tablo – 4.8.1.b: OrtodontiFormuKaydetCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
formNo
Form No
String
N/A
Ortodonti Form Nosu
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
4.8.2 ortodontiFormuIptal Metodu
Metot Adı GiriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
ortodontiFormuIptal
OrtodontiFormuIptalGirisDVO (bkz. Tablo 4.8.2.a)
OrtodontiFormuIptalCevapDVO (bkz. Tablo 4.8.2.b)
Tablo – 4.8.2.a: OrtodontiFormuIptalGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
sutKodu
Sut Kodu
String
N/A
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
formNo
Form No
Integer
N/A
Evet
ĠĢlem yapılacak kiĢinin form Numarası
tcKimlikNo
KiĢinin T.C. Kimlik numarası
long
Evet
Ortodonti ĠĢlemi yapılacak kiĢinin T.C. Kimlik numarası
Tablo – 4.8.2.b: OrtodontiFormuIptalCevapDVO
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 194
Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
formNo
Form No
String
N/A
Ortodonti Form Nosu
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
4.8.3 ortodontiFormuOku Metodu
Metot Adı iriĢ Parametresi ÇıkıĢ Parametresi
ortodontiFormuOku
OrtodontiFormuOkuGirisDVO (bkz. Tablo 4.8.3.a)
OrtodontiFormuOkuCevapDVO (bkz. Tablo 4.8.3.b)
Tablo – 4.8.2.a: OrtodontiFormuOkuGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama
saglikTesisKodu
Tesis kodu
Integer
Evet
Sağlık tesisinin GSS tarafından verilmiĢ kodu
sutKodu
Sut Kodu
String
N/A
Evet
Yapılan iĢlemin SUT‟ da tanımlı olan kodu.
formNo
Form No
Integer
N/A
Evet
ĠĢlem yapılacak kiĢinin form Numarası
tcKimlikNo
KiĢinin T.C. Kimlik numarası
long
Evet
Ortodonti ĠĢlemi yapılacak kiĢinin T.C. Kimlik numarası
Tablo – 4.8.2.b: OrtodontiFormuOkuCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 195
formNo
Form No
String
N/A
Ortodonti Form Nosu
islemTuru
ĠĢlem Türü
String
N/A
Ortodonti ĠĢlem Türü Sınıf I, Sınıf II gibi..
tesis_kodu_1
Tesis Kodu 1
String
N/A
Ġlk iĢlemin yapıldığı tesisin kodu
tesis_kodu_2
Tesis Kodu 2
String
N/A
Ġkinci iĢlemin yapıldığı tesisin kodu
tesis_kodu_3
Tesis Kodu 3
String
N/A
Üçüncü iĢlemin yapıldığı tesisin kodu
islem_tarihi_1
ĠĢlem Tarihi 1
String
N/A
Ġlk iĢlemin yapıldığı tarih
islem_tarihi_2
ĠĢlem Tarihi 2
String
N/A
Ġkinci iĢlemin yapıldığı tarih
islem_tarihi_3
ĠĢlem Tarihi 3
String
N/A
Üçüncü iĢlemin yapıldığı tarih
provizyonNo1
Provizyon No 1
String
N/A
Ġlk ĠĢlemin yapıldığı provizyon numarası
provizyonNo2
Provizyon No 2
String
N/A
Ġkinci ĠĢlemin yapıldığı provizyon numarası
provizyonNo3
Provizyon No 3
String
N/A
Üçüncü ĠĢlemin yapıldığı provizyon numarası
sonucKodu
Sonuç kodu
String
4
ĠĢleminin sonucu 0000(sıfır) ise iĢlem hatasız sonuçlanmıĢtır. 0000‟dan farklı ise iĢlem hatalıdır.
sonucMesaji
Sonuç mesajı
String
N/A
Sonuç açıklaması. Hata durumunda, hatanın sebebi bu alanda belirtilecektir.
5 Sıkça Sorulan Sorular
1) Medula V3 gerçek ortam web servis URL adresleri ; Hasta Kabul Süreci: • http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/HastaKabulIslemleri/wsdl/HastaKabulIslemleri.wsdl Hizmet Kayıt Süreci:
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 196
http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/HizmetKayitIslemleri/wsdl/HizmetKayitIslemleri.wsdl Faturalama Süreci: • http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/FaturaKayitIslemleri/wsdl/FaturaKayitIslemleri.wsdl Yan Süreçler: Rapor Bilgisi Kayıt : • http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/RaporIslemleri/wsdl/RaporIslemleri.wsdl Yardımcı web servisler : • http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/YardimciIslemler/wsdl/YardimciIslemler.wsdl Takip Formu web servisler : • http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/TakipFormuIslemleri/wsdl/TakipFormuIslemleri.wsdl Taahhüt kayıt :
http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/TaahhutIslemleri/wsdl/TaahhutIslemleri.wsdl Ortodonti İşlemleri :
http://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/OrtodontiIslemleri/wsdl/OrtodontiIslemleri.wsdl 2) Web servislerin test ortamındaki URL’leri nedir? Hasta Kabul Süreci: • http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/HastaKabulIslemleri/wsdl/HastaKabulIslemleri.wsdl Hizmet Kayıt Süreci: • http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/HizmetKayitIslemleri/wsdl/HizmetKayitIslemleri.wsdl Faturalama Süreci: • http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/FaturaKayitIslemleri/wsdl/FaturaKayitIslemleri.wsdl
GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu z
Genel Sağlık Sigortası 197
Yan Süreçler: Rapor Bilgisi Kayıt : • http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/RaporIslemleri/wsdl/RaporIslemleri.wsdl Yardımcı web servisler : • http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/YardimciIslemler/wsdl/YardimciIslemler.wsdl Takip Formu web servisler :
http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/TakipFormuIslemleri/wsdl/TakipFormuIslemleri.wsdl Taahhüt kayıt :
http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/TaahhutIslemleri/wsdl/TaahhutIslemleri.wsdl Ortodonti İşlemleri :
• http:// saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/OrtodontiIslemleri/wsdl/OrtodontiIslemleri.wsdl 3) Web servislerini test ortamında kullanmak için hangi bilgileri kullanmalıyım ne yapmalıyım? Şu an gerçek ortamda Medula yı kullanan sağlık tesislerinin gerçek ortamdaki kullanıcı bilgileri, şifreleri, doktor bilgileri, sözleşme bilgileri test ortamına da aktarılmıştır. Hastane otomasyon firmaları bu bilgileri kullanarak test ortamında yeni web servisleri ile yazılımlarının entegrasyon sürecini gerçekleştirebilirler. 4) Teknik yardım için nasıl iletişim kurabilirim?
Sorularınızı medulayeniversiyon@sgk.gov.tr adresine iletebilirsiniz.
Bu sitede yer alan bilgiler Sağlıkta Birlik Derneği adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
FaceBook'tan Yorumla

Yorum Yazın

Yorum yazabilmeniz için Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.
Copyright © 2022 Sağlıkta Birlik Derneği Ulusal Sağlık Haber, Köşe Yazısı, Analiz, Fotoğraf ve Video Portalı. Tüm hakları saklıdır.