Sağlıkta Birlik Derneği
Anasayfa | Künye | İletişim | Sağlıkta Birlik Derneği Ana Sayfan Yap Açılış Sayfası Yap | Sağlıkta Birlik Derneği sık kullanılanlara ekle Sık Kullanılanlara Ekle | Sağlıkta Birlik Derneği RSSRSS 07 Nisan 2020, Salı
Loading
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Belge Bedelleri
20 Ocak 2020 13:56  |  Okunma: 229  | 
Facebook Paylas

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü   

 

Sayı: 19902653-849.99-E.142     14/01/2020
Konu: 2020 Yılı Belge Bedelleri 

ACELE

DAĞITIM YERLERİNE

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi uyarınca; 2020 yılı sonuna kadar başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2020 Yılı Belge Bedelleri Bakanlık Makamının 02.01.2020 tarih ve E.2 sayılı Onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bakanlığımızca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalardan alınacak belge bedellerinin Genel Bütçeye gelir kaydedilecek tutarların İstanbul ve İzmir İllerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür.

01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait bedellerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Bakanlık Makam Oluru ve Ekleri (5 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:                                                   Bilgi:

81 İl Valiliği (Sağlık Müdürlükleri)             Strateji Geliştirme Başkanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığı
(Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri)

 

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 19902653-811.99-E.2   02.01.2020
Konu: 2020 Yılı Belge Bedeli

BAKANLIK MAKAMINA

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl güncellenir ve ücretler 213 sayılı Vergi Usûl Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne istinaden;

2020 yılı sonuna kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ekli listede (Ek-1 Genel Bütçeye Gelir Kaydedilecek Bedeller) düzenlenen belgeler güncellenmiş ve fiyatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre 23.12.2019 tarih ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 512 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%22,58) artırılmıştır.

209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 3.maddesi j fıkrası “Diğer gelirler” kalemine gelir kaydedilmek üzere “Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri” şeklinde tanzim edilmiştir.

Uygulama birliğinin sağlanması açısından;

-Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile Devlet Üniversitesi personelinden kadro ünvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

-Kayıp ve zayi durumlarında Ek-1 ve Ek-2 tablosundaki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde belge ücretinin yarısının alınması ile,

- 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile Devlet Üniversitelerine ait kurum ve kuruluşlar adına Bakanlığımızca düzenlenen ve düzenlenecek söz konusu belgelerin karşılığı olarak ücret alınmaması ile 2020 yılı belge belgelerinin uygun görüldüğü takdirde 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

 

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Genel Müdür

 

O L U R
.../12/2019

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan Yardımcısı

 

 

 

EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BEDELLER

BELGE ADI

2020 ÜCRET (TL)

1. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1.1. Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli

6.171,00

1.2. Özel Hastane Ön İzin Belgesi

2.051,00

1.3. Özel Hastane Ek Bina İlavesi

1.123,00

1.4. Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi

1.894,00

1.5. Özel Hastane Branş İlavesi, Branş İptali, Yatak Artırımı, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği Bedeli

1.123,00

1.6. Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 1.Bölüm (Bakanlıkça Düzenlenen Kısım)

1.123,00

1.7. Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 2.Bölüm (Müdürlükçe Düzenlenen Kısım)

569,00

1.8. Evde Bakım Merkezi Uygunluk Belgesi

931,00

1.9. Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi

564,00

1.10. Poliklinik Uygunluk Belgesi

564,00

1.11. Eksimer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi

564,00

1.12. Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ruhsatnamesi

748,00

1.13. Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Ruhsatnamesi

564,00

1.14. Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Ruhsatnamesi

376,00

1.15. Ağız Diş Sağlığı Poliklinik/Merkez Mesul Müdürlük Belgesi

192,00

1.16. Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Ruhsat Belgesi

418,00

1.17. Psiko-Teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi

240,00

1.18. Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı

16,00

1.19. Psiko-Teknik Değerlendirme Psikiyatri Raporu Onayı

16,00

1.20. Diğer Özel Sağlık Kuruluşları Mesul Müdürlük Belgesi

240,00

1.21. Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli

3.076,00

1.22. Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi

1.399,00

1.23. Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi

1.122,00

1.24. Özel Poliklinik Ruhsatnamesi

1.300,00

1.25. Özel Poliklinik Mesül Müdürlük Belgesi

655,00

1.26. Muayenehane Uygunluk Belgesi

655,00

1.27. Müessese Kuruluş Ruhsatı

655,00

1.28. Müessese Mesul Müdürlük Belgesi

240,00

1.29. Tıp Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

1.121,00

1.30. Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi

1.116,00

1.31. Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

1.122,00

1.32. Özel Tıp Merkezi Branş İlavesi, Branş iptali, Adres Değişikliği İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği

1.122,00

1.33. Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi

2.260,00

1.34. Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi

240,00

1.35. Sağlık Kabini Uygunluk Belgesi

377,00

2. ÖZELLİKLİ PLANLAMA GEREKTİREN SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2.1. Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi

3.103,00

2.2. Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

827,00

2.3. Basınç Odası Teknisyenliği Kursiyer Belgesi

438,00

2.4. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ön İzin Belgesi

1.717,00

2.5. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

3.425,00

2.6. Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı

319,00

3. SAĞLIK TURİZMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3.1. Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetki Belgesi (Türkçe ve İngilizce)

1.001,00

3.2. Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Yetki Belgesi (Türkçe ve İngilizce)

1.001,00

 

4. KAN, ORGAN, DOKU NAKLİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4.1. ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ

4.1.1. Organ Nakli Merkez Ruhsatı

7.540,00

4.1.2. Doku Nakli Merkez Ruhsatı

7.540,00

4.1.3. Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı

7.540,00

4.1.4. Göz Bankası Ruhsatı

3.775,00

4.1.5. Kordon Kanı Bankası Ruhsatı

7.540,00

4.1.6. Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası

349,00

4.1.7. Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası

349,00

4.1.8. Faaliyet İzin Belgesi

1.176,00

4.1.9. Mesul Müdürlük Belgesi

1.176,00

4.1.10. İleri Tedavi Ürünü Gümrük Geçiş Kayıt Belgesi (Allogreftlerde Yükleme Paket Listesi Başına)

441,00

4.1.11. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatı

1.719,00

4.1.12. Mesul Müdürlük Belgesi (ÜYTEM)

349,00

4.1.13. ÜYTE Klinik Uygulamaları Eğitim Sertifikası

861,00

4.1.14. ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası

574,00

4.1.15. Doku Kuruluşu Ruhsatı / Faaliyet İzin Belgesi

7.540,00

4.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON

4.2.1. Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası

769,00

4.2.2. Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası

612,00

4.2.3. Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

438,00

4.2.4. Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası

438,00

4.3. DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME

4.3.1. Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli

2.095,00

4.3.2. Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

4.125,00

4.3.3. Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

1.406,00

4.3.4. Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

1.820,00

4.3.5. Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

1.399,00

4.4. KAN HİZMETLERİ

4.4.1. Transfüzyon Merkezi (TM) Ruhsatı

2.144,00

4.4.2. Uzman Hekim Sertifikası

574,00

4.4.3. Hekim Sertifikası

432,00

4.4.4. Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası

293,00

4.4.5. Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı

3.554,00

4.4.6. Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası

612,00

4.4.7. Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası

432,00

4.4.8. Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası

432,00

4.4.9. Terapötik Aferez Ünitesi Faaliyet İzin Belgesi

1.441,00

5. EĞİTİM, SERTİFİKASYON VE TESCİL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5.1. Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

814,00

5.2. İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

814,00

5.3. Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

1.431,00

5.4. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Yetki Belgesi

352,00

5.5. Eczane Teknikerliği Yetki Belgesi

352,00

5.6. Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi

352,00

5.7. Perfüzyonistlik Yetki Belgesi

352,00

5.8. Medikal Estetik Sertifikası

432,00

6. TETKİK VE TEŞHİS HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6.1. Doku Tipleme Laboratuar Ruhsatı

5.660,00

6.2. Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlu Belgesi

1.176,00

6.3. Tıbbi Laboratuvar Ruhsatı

1.163,80

6.4. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı

1.719,00

6.5. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Geçici Açılış İzin Belgesi

655,00

6.6. Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik)

349,00

7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7.1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Yetki Belgesi

593,00

7.2. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Yetki Belgesi

593,00

7.3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

1.431,00

7.4. Tabip Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.5. Diş Tabibi Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.6. Tabip Apiterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.7. Tabip Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.8. Diş Tabibi Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.9. Tabip Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.10. Diş Tabibi Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.11. Tabip Sülük Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.12. Tabip Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.13. Tabip Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.14. Diş Tabibi Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.15. Diş Tabibi Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.16. Eczacı Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.17. Tabip Karyopraktik Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.18. Tabip Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.19. Diş Tabibi Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.20. Tabip Larva Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.21. Tabip Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.22. Diş Tabibi Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.23. Tabip Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.24. Diş Tabibi Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.25. Tabip Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.26. Diş Tabibi Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.27. Tabip Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.28. Diş Tabibi Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.29. Tabip Refleksoloji Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

523,00

7.30. Sağlık Meslek Mensubu ve Müzik Alan Mensubu Müzikterapi Uygulaması Sertifika veya Denklik Belgesi

523,00

7.31. Kaplıca Uygunluk Belgesi

1.719,00

8. AYAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8.1. Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı

1.719,00

8.2. Mesul Müdürlük Belgesi (Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi)

349,00

9. DİĞER BELGE ONAYI

9.1. İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için

18,00

EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELİR KAYDEDİLECEK HİZMET BEDELLERİ

ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2020 ÜCRET (TL)

1. Müşterek Teknik Rapor

5.667,00

2. Kısmi Müşterek Teknik Rapor

1.565,00

 

Yazının aslı ve ekleri için tıklayınız

İlgili dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
Bu sitede yer alan bilgiler Sağlıkta Birlik Derneği adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
FaceBook'tan Yorumla

Yorum Yazın

Yorum yazabilmeniz için Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.
Copyright © 2020 Sağlıkta Birlik Derneği Ulusal Sağlık Haber, Köşe Yazısı, Analiz, Fotoğraf ve Video Portalı. Tüm hakları saklıdır.